Go to navigation

Referater og relevant materiale

Mødereferat Referat fra møte 4-2017 Arbeidsgruppa Trafikantopplæring og påvirkning (002).docx

Mødereferat Referat fra møte 3-2017 Arbeidsgruppa Trafikantopplæring og påvirkning (002).docx

 

Fokusområder:

Vi ønsker i denne fireårsperioden å se på fire ulike temaer:

1.                   Holdninger til trafikksikkerhet og trafikantens rolle

Her tenker gruppa at vi skal undersøke hvordan holdninger til ulike trafikksikkerhetsrelaterte forhold er forskjellige mellom ulike land i NVF-samarbeidet, for eksempel fart og fartsoverskridelser, kjøring av bil etter inntak av små mengder alkohol, distraksjon og uoppmerksomhet. Hvordan ser trafikantene på ulike trafikksikkerhetstiltak? Hvor viktig er personlig frihet i trafikken? Hva kan tenkes å skape eventuelle forskjeller?

2.                   Kampanjer

De ulike landene i Norden bruker ulikt med ressurser på trafikksikkerhetskampanjer som har siktemål om å påvirke trafikanter til bedre holdninger og atferd. Organisering og strategi er også svært forskjellig. Vi ønsker å sammenlikne ulike modeller og strategier med siktemål om felles læring og erfaringsutveksling.

3.                   Førerkortutdanning

Sammenlikne ulike modeller med siktemål om felles læring og erfaringsutveksling.

4.                   Trafikklærerutdanning

Sammenlikne ulike modeller med siktemål om felles læring og erfaringsutveksling.

Arbejdsform:

Vi er pr. i dag 5 medlemmer i gruppen, fire fra Statens vegvesen i Norge, og en fra Akstovan (Statens vegvesen Færøyene). For at gruppen skal bestå er vi avhengig av å få inn medlemmer fra de øvrige nordiske land. Dette for å kunne sammenligne arbeidsområdet i Norden.

Vi tar sikte på SKYPE- møte en gang i måneden, og fysiske møter 2- 3 ganger i året. Første fysiske møte er planlagt 21.- 23. august på Færøyene.

Mer informasjon om de 4 temaene som vi vil arbeide med i fireårsperioden:

Holdninger til trafikksikkerhet og trafikantens rolle

Her tenker gruppa at vi skal undersøke hvordan holdninger til ulike trafikksikkerhetsrelaterte forhold er forskjellige mellom ulike land i NVF-samarbeidet. Hvordan er holdningene til fart og fartsoverskridelser? Hvordan er synet på å kjøre bil etter inntak av små mengder alkohol? Hvordan ser trafikantene og befolkningen på farene ved distraksjon og uoppmerksomhet i trafikken?

Hvordan ser trafikantene på ulike trafikksikkerhetstiltak? Hvor viktig er personlig frihet i trafikken?

Dette er bare noen av de spørsmålene det vil være interessant å få kunnskap om. Samarbeidet gjør det nettopp mulig å gjennomføre samme undersøkelse i forskjellige land slik at det blir mulig å sammenlikne landene med hensyn til forskjeller. I neste runde er det interessant å se på hva som kan tenkes å skape disse forskjellene. Kan det spores tilbake til erfaring med ulike tiltak, er det ulik ”kultur” fra land til land, er det ulik opplæring, kan større trafikksikkerhetskampanjer forklare forskjeller osv.  vi finner og hva som skaper disse forskjellene. Samtidig kan det også tenkes at slike undersøkelser kan innføres som et fast opplegg med sikte på å observere utviklingen over tid i de nordisle landene.

Kampanjer

De ulike landene i Norden bruker ulikt med ressurser på trafikksikkerhetskampanjer som har siktemål om å påvirke trafikanter til bedre holdninger og atferd. Organisering og strategi er også svært forskjellig. Såvidt vites er lite gjort i forhold til å systematisere erfaringene fra de forskjellige landene med tanke på å kunne sammenlikne ulike modeller og strategier med siktemål om felles læring og erfaringsutveksling.

Førerkortutdanning

Også her er det store forskjeller mellom landene. Sverige og Norge og delvis Finland bygger sin føreropplæring på GDE-modellen, blant annet med betydelig vekt på å skaffe førerkortkandidatene et best mulig grunnlag i kjøreerfaring basert på privat øvingskjøring i forkant av førerprøve, mens Danmark ikke har tillatt privat øvingskjøring.

Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det, og hva kan vi lære av hverandre?

Trafikklærerutdanning

I Norge har man etterhvert etablert en nærmest ”akademisert” trafikklærerutdanning. Dette tilfører prestisje og sikrer rekruttering av kompetanse inn i yrket. Samtidig kan det tenkes at avstanden mellom utdanninga og kompetansen på den praktiske hverdagen i trafikken blir for stor. I dette feltet ligger det mange aktuelle problemstillinger som vil ha relevans for alle de nordiske landene.

Kontaktpersoner

Terje Olav Hafell, Statens vejvesen, Norge, Formand for arbejdsgruppen

Christina Eriksen, Statens vejvesen, Norge, Sekretær for arbejdsgruppen