Go to navigation

Projekt som gruppen avser arbeta med

·         Harmonisering av nordiska regelverk för tunga fordon.  (Norges generaldirektör har skickat till övriga nordiska länder att det ska utses en grupp som ska sammanställa nuvarande fordonsregler och hur de kan harmoniseras; t ex last på axel och axelgrupper samt avstånd mellan axlar). 

·         Vara en arena för diskussioner som stöttar harmoniserad nordisk samsyn på förbättring av EU-regelverk för fordon, t.ex. EU-semitrailers som idag måste dras med diskutabelt kort dragbil. 

·         Högkapacitetstransporter HCT.

·         Dispenstransporter.

·         Vägen till fossiloberoende fordon.

·         Samverkan mellan fordon och väg.

·         Kontroll av fordon.

·         Kontroll av väg.

Språk

·         Vi talar skandinaviska språk, och uppmanar till tydligt artikulerande. (Skandinaviska språk är Svenska, Norska & Danska. Ej nordiska språk pga finska). 

·         De som föredrar att tala Engelska är välkomna göra det. Vid behov hålls hela mötet på Engelska.

·         Minnesanteckningar skrivs på skandinaviska språk eller på Engelska.

Gruppens deltagare

Efter NVF´s omorganisation 2016, behövs komplettering av gruppen. Gruppen efterlyser Förbundsstyrelsens aktiva stöd som möjliggör för myndighetens experter att medverka med sin expertis och närvaro vid möten och i arbetsgruppens projekt och utredningar.  

Gruppen tar kontakt med övriga medlemmar i dåvarande NVF utskott Fordon & Transporter och uppmanar dem delta i denna nya arbetsgrupp ”Hållbara tunga transporter”.

Idéer till det årliga Nordiske trafiksikkerhedsforum; 2017-09-27_28 i Köpenhamn

·         Session om Korsningsolyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter.

Arbetsgruppen kommer under kongressperioden även att hålla separata seminarier, t ex Vägen till fossilfria fordon (vätgas, elvägar, HVO mm).

Några rader om arbetsgruppen till verksamhetsplanen

Gruppen ska:

·         Fungera som ett kunskapskluster inom ekonomiskt, miljömässigt och socialt (inkl. trafiksäkerhetsmässigt) hållbara tunga transporter.

·         Utveckla förutsättningar för hållbara tunga transporter.

·         Arbeta för konsensus och harmonisering av nordiska fordonsregler.

·         Främja effektiva hållbara transporter och bra regelverk nationellt och internationellt.Gruppens framgång förutsätter resurser för implementering av förslag.

Gruppen har bred sammansättning med representanter från trafikverk, transportstyrelser, besiktningsorgan, forskningsinstitut, fordonsimportörer, fordonstillverkare, åkeriförbund o.s. v. runt om i Norden. Gruppen har mycket bra samnordiskt erfarenhetsutbyte med tyngdpunkt på fordonsteknik. 

Gruppen håller löpande arbetsgruppsmöten i projekten. Utöver medverkan i Nordiskt Trafiksäkerhetsforum håller gruppen minst ett seminarium per år.

Nästa steg

Arbetsmöte i v20-21 på Arlanda. Förfrågan om passande datum skickas via Doodle. Undersöker möjlighet för deltagande även via Skype.

Kontaktpersoner

Steffen Johannsen, ITD, Danmark
Finn Bjerremand, DTL, Danmark