Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1980 – 1984 findes nedenfor.

32/1984
Miljöhänsyn i parkeringspolitiken. 
Utskott 64 - Miljö.

31/1984
Effektstudier av trafikkreguleringer. 
Utvalg 51 - Trafikkanalyse og trafikkregulering.

30/1984
Väg- och gatuinvesteringer i tätort. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

29/1984
Avgifter og subsidier innen vegtransporten i Norden. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.
ISBN 82-7133-455-7

28/1984
Effektivare trafiksäkerhetsarbete. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

27/1984
Rundkjøringer. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

26/1984
Automatisert innsamling og bearbeiding av feltdata ved oppmåling og vegkartlegging. 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknikk.

25/1984
Forbundsudvalgsmødet i Helsingør 26-27 maj 1983. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

24/1984
Vedlikehold av gang- og sykkelveger. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

23/1984
Vägvisning. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

22/1984
Prosjektkatalog 1984. 
Utvalg 41 - Drift av veger och gater.

21/1984
Vibrationer från vägtrafik. Orsaker, åtgärder och regler. 
Utskott 64 - Miljö.

20/1984
Dimensionering af betonveje og cementbundne bærelag i Norden. 
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

19/1984
Reparation af betonbelægninger. 
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

18/1984
Vejdatabanker i Norden. Eksempler på anvendelser. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

17/1984
Inspektion og reparation af forspændte betonbroer. 
Udvalg 61 - Broer og færger.

16/1984
Nordiske erfaringer med lejekonstruktioner til broer.
Udvalg 61 - Broer og færger.

15/1984
Nordiske erfaringer med fugekonstruktioner til broer.
Udvalg 61 - Broer og færger.

14/1984
Inventering av ADB- program inom brosektorn.
Utskott 61 - Broar och färjor.

13/1984
Vegvedlikehold i fremtiden - seminar om vegvedlikehold på Island, juni 1982. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

12/1984
Bedre gader - en eksempelsamling fra nordiske byer. 
Udvalg 64 - Miljø.

11/1984
Trafikpolitik - status og konsekvenser. 
Udvalg 11 - Vejtrafikøkonomi.

10/1984
Maskinbestämmelser. Kartläggning och konsekvenser.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

9/1984
Isrivning och grushyvling. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

8/1984
Buller från anläggningsmaskiner. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

7/1984
Former och system för redovisning av praktiska maskinkapaciteter.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

6/1984
Arbeidsmiljøspørsmål ved knuseverk - kartleggning av gjeldende bestemmelser. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

5/1984
Krav til grunnmaskin for vedlikehold av veger og gater samt gang- og sykkelveger. 
Utvalg 63 - Vägmaskiner.

4/1984
Vegen som barriere for fotgjengere. Metodebeskrivelser.
Utvalg 64 - Miljø.

3/1984
Betongbeläggningarna på motorvägarna i Skåne.
Utskott 32. Cement- og specialprodukter.

2/1984
Förslag till Svensk Betongbeläggningsnorm.
Utskott 32 - Cement- og specialprodukter.

1/1984
Maskin och maskinägarstruktur inom anläggningsbranschen till år 2000. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

1/1984
Bedre gader : en eksempelsamling fra nordiske byer 
Udvalg 64 - Miljø 
ISBN 87-7491-122-8

11/1983
Laboratoriemetoder för bedömning av bituminösa beläggningars vattenkänslighet - inflytandet av olika försöksparametrar.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

9/1983
Lastbilar och släpvagnar i Norden. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

8/1983
Kantförstärkning och breddning av vägar.
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

7/1983
Packning av småskaliga ytor. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

6/1983
Veg på svak grunn. 
Utvalg 31 - Vegens oppbygning.

5/1983
Gang- og cykelvejes opbygning. 
Udvalg 31 - Vejens opbygning.

4/1983
Vejdatabank. Markedsføring og brugerindflydelse.
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

3/1983 
Kemisk halkbekämpning. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

2/1983
Recycling - återanvändning av gammal asfalt. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1/1983
Produktivitetsutvecklingen inom vägsektorn. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

7/1982
Fart- og hastighedsbegreper. 
Udvalg 22 - Projektering af veje og gader.

6/1982
Planering och uppföljning av vägunderhåll. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

5/1982
Opprusting av veger. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

4/1982
Trafikmätningsapparatur i Norden. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

3/1982
System för vägtrafikräkningar i Norden.
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

2/1982
Beläggningars funktionstid och funktionsegenskaper.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1/1982
Arbejdsmiljø og vejarbejde. 
Udvalg 41 - Drift af veje og gader.

5/1981
Fartsdempende tiltak. 
Utvalg 22 - Projektering af veje og gader.

4/1981
Trafikledernas väg- respektive gatuhållningsgränser.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

3/1981
Tillgänglighets- och trafikstandardanalyser. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

2/1981
Forbundsudvalgsmødet i Reykjavik 12. juni 1979. Belægningsstatistik. FOU-virksomhed. Billige belægninger. Filler i belægningsmasser.
Udvalg 13 - Asfaltbelægninger.

1/1981
Miljøfaktorer knyttet til produksjon, utlegging og bruk av asfaltmaterialer i veger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

38/1980
Skader på nyere betonvejsbelægninger i Danmark.
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

37/1980
Forbundsudvalgsmødet på Rømø 1-2 juni 1978.
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

36/1980
Klassificering af entreprenører. 
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

35/1980
Vegtrafikkstøy. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.

34/1980
Konsekvensanalyser. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.

33/1980
Metoder for beregning av luftforurensning ved trafikkårer. 
Utvalg 64 - Miljø.

32/1980
Trafikplanering i nordiska tätorter. 
Utskott 21 - Planläggning av vägar och gator.

31/1980
Vejsektorens energiforbrug. 
Ad hoc udvalg - Energibesparelse i vejsektoren.

30/1980
Overflatevann fra veg. Forurensning og beskyttelsestiltak. 
Utvalg 64 - Miljø.

29/1980
Motorredskap, bestämmelser under transport på väg och arbete, märkning, besiktning och registrering - kartläggning av gällande bestämmelser. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

28/1980
Maskinføreropplæring - kartleggning av dagens situasjon.
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

27/1980
Miljö - gällande krav för ljud producerat av maskin.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

26/1980
Sikkerhetshytter på maskiner - utformning, bestemmelser.
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

25/1980
Presentationsteknik, fotomontage. Metoder och andvändning.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

24/1980
Automatisk mätdataregistrering inom geodesi och fotogrammetri.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

23/1980
Prosjektkatalogen 1980. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

22/1980
Databehandling i vegsektoren på 80-tallet. 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknikk.

21/1980
Målsætning i trafiksikkerhedsarbejdet. 
Udvalg 52 - Trafiksikkerhed.

20/1980
En modell för väghållarnas trafiksäkerhetsarbete. Slutrapport från utskottets arbetsgrupp 1. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

19/1980
Trafikmätningsteknik. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

18/1980
Observasjonsstrekninger på vegnettet i Norden.

17/1980
Fiberduk i vägbyggandet. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

16/1980
Sand og moræne i vejbygning. Sekundære friktionsmaterialer (SFM) til overbygning. 
Udvalg 31 - Vejens opbygning.

15/1980
Vintervägbyggande. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

14/1980
Dränering utan öppna diken. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

13/1980
Forsterkning av veg. 
Utvalg 31 - Vegens oppbygning.

12/1980
Vej- og trafikteknik - hvordan kommunikere ? 
Ad hoc udvalg nomenklatur.

11/1980
Trafikksanering - aktuelle tiltak. 
Utvalg 52 - Trafiksikkerhet.

10/1980
Möjligheterna att förbättra lastbilstransporternas ekonomi i Finland. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

9/1980
Visuelle forhold. Konflikter mellem trafik og miljø.
Udvalg 64 - Miljø

8/1980
Ny udformning af lokalgader. Udvalgte eksempler. 
Udvalg 64 - Miljø.

7/1980
Ny udformning af lokalgader. En nordisk oversigt. 
Udvalg 64 - Miljø.
ISBN 87-7491-033-7

6/1980
Kommersiell service til trafikkantene. 
Ad hoc utvalg for kommersiell service.

5/1980
Vejdatabanker. Eksempler på anvendelser. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

4/1980
Lastbestemmelser for vegbruer. 
Utvalg 61 - Bruer og ferjer.

3/1980
Ferjedrift. 
Utvalg 61 - Bruer og ferjer.

2/1980
Samspil mellem broer og veje. 
Udvalg 61 - Broer og færger.

1/1980
Brovedligeholdelse.
Udvalg 61 - Broer og færger.