Go to navigation

 

Om stipendium för forskning och utveckling samt pedagogiskt pris

Stipendium

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter. 

 Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka stipendium. Stipendiet på maximalt 200 000 kronor kan användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till studieresor. I din ansökan ska du fritt beskriva syftet med din forskning eller projekt och hur du tänker använda stipendiet. Tänker du söka stöd från fler organisationer än NVF ska du uppge det. Ansökan görs i den mall du får från NVF genom att skicka en epost till nvf@vti.se. Ansökan ska vara på svenska eller engelska.

 NVF:s styrelse använder följande bedömningsgrunder för att värdera stipendieansökningarna:
 - Relevans för NVF:s verksamhet
 - Av intresse för branschen
 - Nyskapande/originalitet
 - Innehåll/kvalitet
 - Förståelse/tydlighet
 - Metod/beskrivning
 - Publicerbarhet

   

Pedagogiskt pris

NVF skall främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spelar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig inom följande kriterier:
 • Starkt eget engagemang för ett sakområde, som är inom NVF:s verksamhetsområde, erkänd undervisningsskicklighet och intresse för pedagogisk utveckling.
 • Vetenskapligt förhållningssätt till lärande, både när det gäller val av pedagogiska metoder och förankring av utbildningsinnehåll i vetenskaplig litteratur. Hit hör också att vara väl uppdaterad med forskningsfronten inom ämnesområdet.
 • Förmåga att målgruppsanpassa sina pedagogiska insatser när det gäller såväl nivå och sakinnehåll som pedagogiska metoder.
 • Förmåga att skapa kontakt och stimulera målgruppernas intresse, åstadkomma en känsla av delaktighet och att stimulera till kritiskt tänkande.
 • Förmåga att lägga ett systemperspektiv på ämnesinnehåll så att den kunskapsuppbyggnad som åstadkoms är så samhällsnära och verklighetsanpassad som möjligt.
 • Förmåga att inspirera målgrupper till ökad samverkan både nationellt och internationellt samt skapa engagemang som leder till nytänkande och fortsatt utveckling av vägtransportområdet.

Önskar du ytterligare upplysningar kan du höra av dig till avdelningens sekreterare Annelie Nylander, telefon 010-123 65 46. Nomineringen skickas till nvf@vti.se.