Go to navigation

NVF:s integritetspolicy – så behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy informerar om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.nvfnorden.org, fortsatt benämnd hemsidan), liksom att informera om de principer som styr när NVF Nordiskt Vägforum (”NVF” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan, liksom längst ner på den här sidan.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? 

Den här rutinen beskriver hur ordförande och sekreterare i utskotten får nya medlemmar godkända.

1. Förslag på ny utskottsmedlem skickas till NVF-sekretariatet i den nya medlemmens land.

2. Förslaget presenteras för landets avdelningsstyrelse som godkänner förslaget.

3. NVF-sekretariatet skickar ut ett e-postmeddelande där den nya medlemmen välkomnas till utskottet. Kopia på meddelandet skickas till utskottsordförande och sekreterare.

4. NVF-sekretariatet/Ansvarig lägger in den nya medlemmen i NVF:s medlemsdatabas.

De personuppgifter NVF samlar in är de du angav vid registrering för medlemskap (som enskild medlem, kontaktperson för din arbetsgivare eller medlem i utskott) eller vid anmälan till seminarier eller andra evenemang som NVF anordnar. De uppgifter NVF i sådant fall samlar in är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Uppgifterna lagras i en medlemsdatabas som är gemensam för de nordiska (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna) medlemsländernas avdelningar, eftersom utskotten är gemensamma på nordisk nivå. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss. 

Vi publicerar ibland fotografier på hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

BEHANDLINGEN

Vi är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart i vår löpande kommunikation med dig som medlem, för att informera om pågående och kommande aktiviteter, eller för att fakturera dig för evenemang du har deltagit i, om du inte får tydlig information om annat och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig NVF behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att NVF:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår nedan.

Utöver vad som framgår ovan kommer NVF inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter enligt ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:

 NVF
 c/o VTI
 Olaus Magnus väg 35
 581 95 Linköping
 E-post: nvf@vti.se
 Tel: 013-20 40 73
 Org. nr 802003-7605

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.

Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation med dig är kopplad till ditt medlemskap och raderas när medlemskapet upphör. 

De personuppgifter vi samlar in inför seminarier eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat evenemang.

ÖVRIGT

NVF kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer du att få ett meddelande om detta från oss, och få möjlighet att acceptera de nya villkoren.