Go to navigation

Mod NVF-periode 2020-2024

Danmark overtager formandskabet af NVF den 1. juli 2020. Den danske afdeling har derfor taget initiativ til et strategiarbejde, som skal munde ud i en strategi for periode 2020-2024.

Processen begynder primo 2018, så strategien ligger klar til godkendelse på Forbundsstyrelsesmødet i november 2019 (senest).

Fokus vil blive rettet mod at lægge en strategi, der sikrer:  

  • at branchen får endnu større udbytte at NVF

  • at udvalgene kommer hurtigt i gang

  • at udvalgene får de rette kompetencer

Tidsplan

Hvornår
Hvad
Hvem
Formål
23/11-2017
Forbundsstyrelse træffer beslutning om strategiproces samt organisering af arbejdet
 
Forbundsstyrelsen præsenteres for de tanker, DK gør sig om det danske formandskab
Forbundsstyrelsen
 
 
DK’s formand og næstformand
At igangsætte processen og lægge rammerne fast
 
At kommunikere om, hvad DK ønsker at arbejde særligt for i perioden 2020-2024
Primo 2018
Info-mail sendes via NVF’s nyhedsmail, om at strategiprocessen er gået i gang, og at en evaluering vil finde sted i foråret 2018.
NVF-sekretærerne
At kommunikere åbent
Forår 2018
Evalueringsundersøgelse blandt medlemmerne af ad hoc-gruppen for totalentrepriser:
· Arbejdsform
· Tidspres
· Leverance forventningerne
· Sprog
· Formidling
· Læring
· Hvad får sektoren ud af arbejdet
· Hvad har de selv fået ud af arbejdet (netværk, videndeling etc.)
Midtvejsevalueringsundersøgelse blandt de 10 udvalgsformænd og sekretærer (spørgeskema til formænd og sekretærer):
· Deres rolle som nordiske formænd
· Arbejdsform
· Formidling til sektoren:
· Sprog
· Engagement i udvalget
· Opstart uden fast kommissorium
· Udvalgenes økonomi
· Støttebehov (økonomi, IT, formidling etc.)  
NVF-sekretærerne
 
(NVF-sekretærene
bestiller arbejdet, som en ekstern konsulent udfører)
 
At blive klogere på, hvordan arbejdet i udvalg og ad hoc grupperene fungerer. Hvad er godt? Hvad kan forbedres?
7-8/6-2018
Forbundsstyrelsesmødet:
· Præsentation og drøftelse af evalueringerne (arbejdsformen i ad hoc gruppen + udvalgene)
· Drøftelser om den gode arbejdsform, formidlings- og læringsform
· Evt. inspirationsoplæg om forskellig formidlings- og læringspraksis
Forbundsstyrelsen
 
NVF-sekretærerne laver et oplæg
 
At drøfte de konkrete evalueringer
Juni
Infomail
En kort nyhedsmail udsendes via nyhedsmailen om drøftelserne på Forbundsstyrelsesmødet og oplysninger om de næste skridt
NVF-sekretærerne
At kommunikere til medlemmerne om, at deres input bliver brugt
Efterår 2018
Fokusgruppeundersøgelse blandt xx af NVF’s 320 medlemsvirksomheder:
Hvad er deres ønsker og forventninger til en organisation som NVF?
Hvad er deres ønske til udvalgenes arbejdssprog?
Etc.
NVF-sekretærerne
 
(NVF-sekretærerne bestiller undersøgelse, som en konsulent udfører)
At få medlemsorganisationernes ønsker til NVF’s output
21-22/11-2018
Forbundsstyrelsesmøde
· Præsentation af fokusgruppeundersøgelsen
· Præsentation af forslag til det styringsmæssige set-up for periode 2020-2024: skabelon til kommissorier, handlingsplanskabelon, krav til formidling, sprog
· Præsentation af forslag til support til udvalgene: kommunikationshjælp, støtte til at arrangere konferencer, mødeplanlægning, u-tube-oplæg
· Drøftelse af sprogpolicy
Forbundsstyrelsen
 
NVF-sekretærerne laver oplæg
At lægge rammerne for arbejdet i 2020-2024 fast
Forår 2019
Udvalgene kommer med input
Udvalgsmedlemmerne bliver bedt om at give et bud på specifikke emner for 2020-2024, emnerne rubriceres og forslag til kommissorier udarbejdes
NVF-sekretærerne
At indhente forslag til de specifikke emneområder for 2020-2024
12/6 2019
Forbundsmøde
· Forslag til kommissorier præsenteres og drøftes i dialog mellem Forbundsstyrelsen og formænd og sekretærer
Forbundsstyrelsen og udvalgsformænd og sekretærer
At få en kvalificeret debat om substansen i de kommende udvalgs arbejde
13/6 2019
Forbundsstyrelsesmøde
· Forslag til kommissorier drøftes med afsæt i debatten med udvalgsformændene og sekretærene
· Sprogpolicy mm drøftes
Forbundsstyrelsen
 
Sommer/ sensommer 2019
Høring i branchen
Kommissorierne sendes i høring i de nationale NVF-bestyrelser
 
 
Efterår 2019
Procesarbejdet færdiggøres
· Arbejdet gøres færdigt og klar til beslutning på Forbundsstyrelsesmødet november 2018
NVF-sekretærerne
 
20-21/11-2019
Forbundsstyrelsesmøde
· Endelig beslutning om NVF’s strategi for 2020-2024, herunder:
- Kommissorier
- Rapporteringssystem
- Arbejdsform
- Formidlingskrav
- Sprogpolicy
- Arbejdsform
- Vedtægtsændringer
- Oprettelse af konkrete ad hoc grupper
· Fordeling af formands- og sekretærposter mellem landene
Forbundsstyrelsen
 
Forår 2020
Rekruttering til udvalg 2020-2024, herunder rekruttering til formand- og sekretærposterne
De nationale NVF-afdelinger

Forår 2020
Tilpasning af hjemmeside til den nye periode
Den danske NVF-afdeling
 
12/3 -2020
Forbundsstyrelsesmøde
· Rekruttering på plads?
 
 
Forår 2020
Medlemsdatabase opdateres
 
 
1/7-2020
Periode 2020-2024 går i gang