Go to navigation

Mod NVF-periode 2020-2024

Danmark overtager formandskabet af NVF den 1. juli 2020. Den danske afdeling har derfor taget initiativ til et strategiarbejde, som skal munde ud i en strategi for periode 2020-2024.

Processen begynder primo 2018, så strategien ligger klar til godkendelse på Forbundsstyrelsesmødet i november 2019 (senest).

Fokus vil blive rettet mod at lægge en strategi, der sikrer:  

  • at branchen får endnu større udbytte at NVF

  • at udvalgene kommer hurtigt i gang

  • at udvalgene får de rette kompetencer

Tidsplan

Hvornår

Hvad

Hvem

Formål

23/11-2017

Forbundsstyrelse træffer beslutning om strategiproces samt organisering af arbejdet

 

Forbundsstyrelsen præsenteres for de tanker, DK gør sig om det danske formandskab

Forbundsstyrelsen

 

 

DK’s formand og næstformand

At igangsætte processen og lægge rammerne fast

 

At kommunikere om, hvad DK ønsker at arbejde særligt for i perioden 2020-2024

Primo 2018

Info-mail sendes via NVF’s nyhedsmail, om at strategiprocessen er gået i gang, og at en evaluering vil finde sted i foråret 2018.

NVF-sekretærerne

At kommunikere åbent

Forår 2018

Evalueringsundersøgelse blandt medlemmerne af ad hoc-gruppen for totalentrepriser:

· Arbejdsform

· Tidspres

· Leverance forventningerne

· Sprog

· Formidling

· Læring

· Hvad får sektoren ud af arbejdet

· Hvad har de selv fået ud af arbejdet (netværk, videndeling etc.)

Midtvejsevalueringsundersøgelse blandt de 10 udvalgsformænd og sekretærer (spørgeskema til formænd og sekretærer):

· Deres rolle som nordiske formænd

· Arbejdsform

· Formidling til sektoren:

· Sprog

· Engagement i udvalget

· Opstart uden fast kommissorium

· Udvalgenes økonomi

· Støttebehov (økonomi, IT, formidling etc.)  

NVF-sekretærerne

 

(NVF-sekretærene

bestiller arbejdet, som en ekstern konsulent udfører)

 

At blive klogere på, hvordan arbejdet i udvalg og ad hoc grupperene fungerer. Hvad er godt? Hvad kan forbedres?

7-8/6-2018

Forbundsstyrelsesmødet:

· Præsentation og drøftelse af evalueringerne (arbejdsformen i ad hoc gruppen + udvalgene)

· Drøftelser om den gode arbejdsform, formidlings- og læringsform

· Evt. inspirationsoplæg om forskellig formidlings- og læringspraksis (f.eks. ”Byens netværk”)

Forbundsstyrelsen

 

NVF-sekretærerne laver et oplæg

 

At drøfte de konkrete evalueringer

Juni

Infomail

En kort nyhedsmail udsendes via nyhedsmailen om drøftelserne på Forbundsstyrelsesmødet og oplysninger om de næste skridt

NVF-sekretærerne

At kommunikere til medlemmerne om, at deres input bliver brugt

Efterår 2018

Fokusgruppeundersøgelse blandt xx af NVF’s 320 medlemsvirksomheder:

Hvad er deres ønsker og forventninger til en organisation som NVF?

Hvad er deres ønske til udvalgenes arbejdssprog?

Etc.

NVF-sekretærerne

 

(NVF-sekretærerne bestiller undersøgelse, som en konsulent udfører)

At få medlemsorganisationernes ønsker til NVF’s output

21-22/11-2018

Forbundsstyrelsesmøde

· Præsentation af fokusgruppeundersøgelsen

· Præsentation af forslag til det styringsmæssige set-up for periode 2020-2024: skabelon til kommissorier, handlingsplanskabelon, krav til formidling, sprog

· Præsentation af forslag til support til udvalgene: kommunikationshjælp, støtte til at arrangere konferencer, mødeplanlægning, u-tube-oplæg

· Drøftelse af sprogpolicy

Forbundsstyrelsen

 

NVF-sekretærerne laver oplæg

At lægge rammerne for arbejdet i 2020-2024 fast

Forår 2019

Udvalgene kommer med input

Udvalgsmedlemmerne bliver bedt om at give et bud på specifikke emner for 2020-2024, emnerne rubriceres og forslag til kommissorier udarbejdes

NVF-sekretærerne

At indhente forslag til de specifikke emneområder for 2020-2024

12/6 2019

Forbundsmøde

· Forslag til kommissorier præsenteres og drøftes i dialog mellem Forbundsstyrelsen og formænd og sekretærer

Forbundsstyrelsen og udvalgsformænd og sekretærer

At få en kvalificeret debat om substansen i de kommende udvalgs arbejde

13/6 2019

Forbundsstyrelsesmøde

· Forslag til kommissorier drøftes med afsæt i debatten med udvalgsformændene og sekretærene

· Sprogpolicy mm drøftes

Forbundsstyrelsen

 

Sommer/ sensommer 2019

Høring i branchen

Kommissorierne sendes i høring i de nationale NVF-bestyrelser

 

 

Efterår 2019

Procesarbejdet færdiggøres

· Arbejdet gøres færdigt og klar til beslutning på Forbundsstyrelsesmødet november 2018

NVF-sekretærerne

 

20-21/11-2019

Forbundsstyrelsesmøde

· Endelig beslutning om NVF’s strategi for 2020-2024, herunder:

- Kommissorier

- Rapporteringssystem

- Arbejdsform

- Formidlingskrav

- Sprogpolicy

- Arbejdsform

- Vedtægtsændringer

- Oprettelse af konkrete ad hoc grupper

· Fordeling af formands- og sekretærposter mellem landene

Forbundsstyrelsen

 

Forår 2020

Rekruttering til udvalg 2020-2024, herunder rekruttering til formand- og sekretærposterne

De nationale NVF-afdelinger

NB KORT TID; HVIS DET SKAL VÆRE KLAR 12/3

Forår 2020

Tilpasning af hjemmeside til den nye periode

Den danske NVF-afdeling

 

12/3 -2020

Forbundsstyrelsesmøde

· Rekruttering på plads?

 

 

Forår 2020

Medlemsdatabase opdateres

 

 

1/7-2020

Periode 2020-2024 går i gang