Go to navigation

Dansk Bro- og Tunnelpris

 

Indstil kandidater til Dansk Bro- og tunnelpris inden 1. marts 2018

 

Har du kendskab til en person eller et team, der har ydet en særlig indsats, som må forventes at være særligt værdifulde (teknisk, økonomisk eller miljømæssigt) inden for bro- eller tunnelområdet i Danmark, så indstil vedkommende/teamet til Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Du kan læse mere om prisen og kriterierne nedenfor.

 

Kontakt: Ingeniør Vibeke Wegan (Viw@vd.dk)

 

Deadline: 1. marts 2018

 

Prisen uddeles på Dansk Brodag: http://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=172120

 

Ansøgningsblanket

 

(Du kan læse mere om det danske NVF-netværk for Broer og Tunneller her)

 

Kriterier: Dansk Bro- og tunnelpris

NVF’s danske netværk for  Broer og Tunneler

 

Nordiskt Vägforum

1.      Indledning

De danske medlemmer i Nordisk Vejforum (NVF)’s danske netværk for Broer og udvalg Tunneler samt bestyrelsen for IABSE Danmark vil uddele en (dansk) Bro- og tunnelpris. Formål og vilkår er nærmere beskrevet nedenfor.

2.      Formål

Hovedformålet med uddeling af den Danske Bro- og Tunnelpris er aktivt at medvirke til at stimulere og udvikle det faglige miljø indenfor bro- og tunnelbyggeriet i Danmark.

Herudover er det formålet, at prisen om muligt skal medvirke til at kommende generationer får et større kendskab til og interesse for bro- og tunnelbyggeriets fagområde.

 

3.      Uddeling af prisen

 

Dansk Bro- og Tunnelpris uddeles af den danske afdeling af Nordisk Vejforum (NVF)’s netværk for Broer og Tunneler samt IABSE Danmark -gerne hvert år og mindst hvert 4. år.

 

Uddelingen sker normalt på Dansk Brodag.

 

Prismodtageren opfordres  til at skive et indlæg i et relevant fagtidsskrift.

 

Det er de til enhver tid siddende medlemmer af det danske NVF-netværk for broer og tunneller samt bestyrelsen i IABSE Danmark, der vælger prismodtageren og uddeler prisen.

 

4.      Prisen

 

Prisen uddeles som et rejsestipendiat til en værdi af DKK 20.000,-. Ansøgeren skal i sin ansøgning beskrive sit ønskede studieophold.

 

Efter rejsen opfordres prismodtageren til at udarbejde et indlæg i et relevant fagtidsskrift samt fremsende dette til NVF’s danske netværk for Broer og Tunneler samt IABSE Danmark. Endvidere sendes  en kort rejsebeskrivelse med tilhørende billeder. Dette benyttes i forbindelse med efterfølgende års prisuddeling.

 

Prisen finansieres af  IABSE Danmark med DKK 10.000 , Dansk Brodag med DKK 5.000 og NVF’s danske netværk for  Broer og Tunneler DK med DKK 5.000.

 

5.      Prismodtageren

 

Prisen kan kun uddeles til én person eller én mindre gruppe af personer (team) som har arbejdet med på det samme fælles ”projekt” som prisen relaterer sig til.

 

Prisen gives kun til personer og ikke til firmaer, universitet, institutter, institutioner eller lignende. Personen må gerne have udført sit ”projekt” i et firma, universitet, institut, institution eller lignende.

 

Prisen uddeles i to portioner. Den sidste del udbetales først, når NVF’s danske netværk for broer og tunneler har modtaget en beskrivelse af det afsluttede studieophold.

 

6.      Bedømmelses kriterier

 

Prisen kan tildeles en person (eller team) som indenfor de seneste ca. 5 år har ydet en særlig indsats eller opnået betydningsfulde resultater som på kort eller langt sigt forventes (skønnes) at være værdifulde (teknisk, økonomisk eller miljømæssigt) indenfor bro- eller tunnelområdet i Danmark.

 

Personens indsats eller resultater skal måles på følgende kriterier (ikke prioriteret rækkefølge) indenfor bro- eller tunnelområdet:

 • Nyhedsværdien (er der f.eks. tale om nytænkning set med danske øjne)
 • Forventet nytteværdi for bro- eller tunnelbranchen
 • Forventet nytteværdi for samfundet (især Danmark)
 • Registreret eller forventet positiv miljøeffekt for omkringliggende samfund (regionalt og internationalt).

Emnerne behøver ikke at være forskningsorienteret, men bør have et innovativt indhold og sigte.

Bro- og tunnelområdet skal opfattes bredt, det vil sige, at alle fagområder og discipliner er indeholdt. I det følgende er givet nogle eksempler på både meget brede og meget specifikke fagområder/emner (alene til inspiration): 

 • Bygherreopgaver
 • Æstetik
 • Konstruktions teknik/design/projektering
 • Udførelsesmetoder og teknikker
 • Miljø og miljørigtig projektering og udførelse
 • Materialeteknologi
 • Særlige komponenter som f.eks.: fugtisolering, belægninger, lejer, fuger, forspænding etc.
 • Drift og vedligehold
 • Norm og regelarbejde
 • Forskning og udvikling
 • Undervisning

Prisen er derfor relevant for personer tilknyttet hele branchen:(bygherren, rådgiveren, arkitekten, entreprenøren, producenten, forskeren, underviseren, etc.).

7.      Nominering af kandidater og valg af prismodtager

Alle personer som opfylder kravene under punkt 5 kan søge det danske NVF-netværk for Broer og Tunneler eller IABSE Danmark om nominering. Kandidater kan også foreslås af en stiller med kendskab til kandidatens ”projekt” samt kendskab til bro- og tunnelområdet.

Alternativt indstiller medlemmerne af NVF’s danske netværk for Broer og Tunneler DK samt bestyrelsesmedlemmer for IABSE Danmark kandidater til prisen.

 

I begge tilfælde indsendes en udfyldt ansøgningsblanket til nedenstående medlem af NVF’s danske netværk for broer og tunneller inden den 1. marts det pågældende år for en prisuddeling, ved dette dokuments udarbejdelse:

 

Vibeke Wegan,

Vejdirektoratet,

 Havnegade 27,

1058 København K,

viw@vd.dk

  

Henvendelsen vil blive behandlet fortroligt under afstemningen, ligesom stillerens identitet forbliver anonym ved prisuddelingen.

 

Ansøgningen/henvendelsen må højst fylde en A4 side. Ansøgeren/stilleren skal kort beskrive ”projektet” samt forklare hvori projektets nyhedsværdi består, hvad den forventede nytteværdi er for bro- og tunnelbranchen samt samfundet. NVF’s netværk for  broer og tunneler samt IABSE Danmark kan eventuelt udbede sig yderligere uddybende informationer. Desuden kan udvalg og bestyrelse eventuelt udbede sig en faglig udtalelse fra en ekstern specialist.

 

Alle medlemmer af NVF’s danske netværk for Broer og Tunneler samt bestyrelsen i IABSE Danmark stemmer om hvem der skal være prismodtager. Hver person indstiller en (og kun en) kandidat. Antallet af medlemmer i NVF’s danske netværk for  Broer og Tunneler er normalt 10 – 15 og antal bestyrelsesmedlemmer i IABSE Danmark er normalt 4 – 6. Derfor er det aftalt, at hvert medlemsindstilling fra NVF’s netværk for Broer og Tunneler tæller 1 stemme og hver indstilling fra et bestyrelsesmedlem i IABSE Danmark tæller 2 stemmer. Denne fordeling er gældende så længe medlems- og bestyrelsesantallet er som ovenfor anført. Hvis dette ændres aftales nye afstemningsregler. Afstemningen foretages som en hemmelig afstemning i 2 afstemningsrunder. Ved første afstemning findes de 2 kandidater, der har fået flest stemmer. Ved anden afstemning vælges mellem disse 2 kandidater.