Go to navigation

NVF-stödd forskning om samspelet mellan gående och cyklister uppmärksammad vid Transportforum

16.01.2020

Forskningsrapporten ”Utformning för ett bättre samspel mellan gående och cyklister i korsningspunkter – en studie från Göteborg” presenterades på konferensen Transportforum i Linköping i början på året. Forskningen som fått stöd av NVF fick positiv respons.

Studien har gjorts av forskarna Anna Pollack och Sofia Lindgren på företaget Sigma Civil, och har möjliggjorts tack vare finansiering genom Nordiskt vägforums svenska avdelnings årliga bidrag till utvecklingsprojekt.

Forskningen studerar samspelet mellan oskyddade trafikanter och hur de rör sig i två gång- och cykelkorsningar i centrala Göteborg, som har pekats ut som problematiska av Trafikkontoret i Göteborgs Stad. För att utveckla korsningarna och anpassa dem till en allt högre trafikmängd är samspelet mellan gång- och cykeltrafikanter viktigt att studera.

Ett exempel på resultatet av forskningen är att mätningarna visar att det är störst risk att råka ut för en konflikt med risk för olycka klockan 16:00-17:00 för båda korsningarna. Ett exempel på slutsatser är att reglering med väjningsplikt där cykelpendlingsstråket får högre prioritet får god effekt på framkomligheten eftersom hastigheten är hög genom hela korsningen.

Mer om bidraget
Medlemmar I NVF:s svenska avdelning kan ansöka om bidrag till förstudier och utvecklingsprojekt som innehåller idéer om hur man möter de fyra utmaningar som NVF identifierat i sin strategi; säkra och miljövänliga transporter, kvalitet och resursoptimala transporter, kompetenta organisationer och effektiv organisation, innovation och förnyelse. Anna Pollack är medlem i NVF:s utskott Transport i städer och transportplanering. Ansökningarna bedöms i konkurrens och urvalet görs av NVF:s styrelse tillsammans med utvalda externa experter. Total budget för ansökningar är 300 000 kronor.

Här kan du läsa mer om bidraget:
http://www.nvfnorden.org/hemsida/land/sverige/bidrag-forstudier-och-utvecklingsprojekt/

Här kan du läsa forskningsrapporten:
http://www.nvfnorden.org/hemsida/land/sverige/bidrag-forstudier-och-utvecklingsprojekt/projektresultat/

Tillbaka