Go to navigation

NVF – Kjøretøy og Transporter 2012-2016 

 

Virsomheten innen NVF Kjøretøy og Transporter prioriterer det fellesnordiske samarbeidet. Vårt arbeid skal bidra til å gi råd og formidle synspunkter  i forhold til våre respektive organisasjoner. Målet er å fremme kunnskap og likhet innenfor regelverk, bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, samt sikre størst mulig likhet  i rammebetingelsene for transport i Norden og Europa. 

 

Bildet nedenfor kan stå som en illustrasjon på utvalgets utfordringer frem mot 2016. Ettersørselen etter økt mobilitet skal sammenfalle med mindre uønsket påvirkning  i form av skader, tap av liv, dårligere fremkommelighet og miljø, mens viljen til å betale ikke øker. 

 

 

 

 

 

  

Utvalget fokuserer på samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter i tillegg til å minimere den negative miljøpåvirkningen.  

 

Område A - Best practise for tunge kjøretøy 

 

 • Harmonisering av bestemmelser for vekter og dimensjoner, eksempelvis bruformler 
 • Likhet mht. bremseutrustning og tilhengerkoblinger 
 • Metoder for å unngå overlast 
 • Oppfølging av modulkombinasjoner 
 • Alternative drivstoff og energieffektive transporter 

 

 

Område B - Kjøretøys vekselvirkning med veg 

 • Vegslitasje og deformasjoner, inklusive koblingen mot trafikksikkerhet 
 • Vtforming av veger og kjøretøy for minimering av energiforbruk og utslipp av CO2 (rullemotstand, «stop and go») 
 • Eventuelt også dekkstøy 

 

Område C - Kjøretøykontroll 

 • Harmonisering av kvalitetssikrede metoder for kjøretøykontroll (særlig tunge kjøretøys bremser) 
 • Kjøretøys sikkerhets- og miljøfunksjon, inklusive personbiler (f.eks On Board Diagnostics og Portable Emission Measurement Systems) 
 • Spørsmål om kvalitet vs. kvantitet/frekvens ved kontroller 

 

Tema som videreføres i kommende periode: 

 • Oversikt som viser likheter og forskjeller innenfor vekter og dimensjoner.  
 • Bremseutrustninger for tunge kjøretøy 
 • Riktig lasting av kjøretøy - overlastproblematikk 
 • Modulvogntog 
 • Vegutforming 

 

Forslag til tema som kan gis større oppmerksomhet/prioriteringer: 

 • Transport av varer og gods som bidrar til mindre miljøbelastning og større energieffektivitet 
 • Energimerking av kjøretøy 
 • Kontrollmetoder ved bruk av rullebremseprøver 
 • System for kvalitetsklassifisering av transportfirma og mulige «belønningsordninger» 
 • Automatisering av kontroller og metoder for seleksjon gjennom bruk av ny teknologi (eksempelvis automatisk kjennemerkeavlesning, automatisk vektkontroll, automatisk lengde- og høydemåling, varmescanning av hjul) 

 

Det kan også være mulig med andre tema dersom utvalget får en sammensetning som aktualiserer dette ut fra arbeidsområdene som er vedtatt for perioden

 

Norge etterfølger Sverige som ledende land for kongressperioden 2012-2016 etter at Sverige har hatt denne funksjonen i 3 perioder fra 2000. Etter kongressen på Island i 2012, har undertegnede overtatt som leder av utvalget. Mads C Oppegaard er ny sekretær. Vi takker Sverige for den store innsatsen de har nedlagt i utvalgsarbeidet i tidligere perioder, og ser frem til et godt, aktivt og resultatorientert arbeid i utvalget frem til 2016. 

 

Asbjørn Johnsen, Transnova 

NVF Kjøretøy og Transporter 

leder 

 

I utskottet ligger arbetets tyngdpunkt på vägarnas ”tunga användare” och nu med fokus på följande tre områden.

Best practise för tunga fordon:

 • harmonisering av bestämmelser för mått och vikt, broformler o s v,
 • samsyn på bromsutrustningar och släpkopplingar,
 • metoder för att undvika överlast,
 • uppföljning av modulkombinationer i Norden,
 • alternativa bränslen.
 
Fordons växelverkan med väg:

 • vägslitage och deformationer,
 • utformning av vägar och fordon för minimerad energiförbrukning och koldioxid,
 • däck/vägbanebuller.
Fordonskontroll:
 • harmonisering av kvalitetssäkrade metoder för kontrollbesiktning, särskilt tunga fordons bromsar,
 • fordons säkerhets- och miljöfunktioner, t.ex. On Board Diagnostics och Portable Emission Measurement Systems,
 • frågan om kvalitet visavi kvantitet/frekvens hos kontrollbesiktningar.

Sverige har varit ledande land sedan 2000 med undertecknad som ordförande sedan 2002 och är vald för ytterligare en kongressperiod 2008-2012. Johan Granlund Vectura (fd Vägverket Konsult) är ny sekreterare i NVF Fordon och Transporter från juli 2008. Anders Lundström Scania har varit sekreterare under två kongressperioder 2000-2008 och lämnar arbetet på egen begäran i juli 2008. Vi ser fram emot ett gott, aktivt och resulterande samnordiskt arbete inom NVF.


Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag 
NVF Fordon och Transporter
Ordförande

 

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer