Go to navigation

Love for Nordisk Vejforums danske afdeling

Vedtægter for Nordisk Vejforums danske afdeling

 

Besluttet af Nordisk Vejforums danske afdeling på bestyrelsesmødet den 28. februar

2017, og dermed ændres vedtægterne af 1. januar 2007 med senere ændringer.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er: Nordisk Vejforums danske afdeling.

 

§ 2 Formål

Nordisk Vejforums danske afdeling er tilsluttet det nordiske forbund Nordisk Vejforum

(NVF) og har samme formål som Nordisk Vejforum.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer af afdelingen kan optages institutioner, organisationer og sammenslutninger

(gruppemedlemmer) samt virksomheder (enkeltmedlemmer), som har tilknytning

til vej- og transportsektoren, og som i øvrigt i kraft af deres virksomhed kan fremme

forbundets formål.

Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om godkendelse af medlemskab.

 

§ 4 Bestyrelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse, som er Nordisk Vejforums danske afdeling’s højeste

myndighed.

 

Vejdirektoratets vejdirektør er formand.

 

Bestyrelsen omfatter herudover én valgt repræsentant for hver af følgende grupper:

 

· Kommunal Vejteknisk Forening, KVF

· Kommunalteknisk Chefforening, KTC

· Forsknings- og undervisningsinstitutionerne

· Ingeniørforeningen i Danmark, IDA

· Asfaltindustrien

· Dansk Byggeri

· Foreningen af rådgivende ingeniører, F.R.I.

· Dansk Transport og Logistik (DTL)

 

Valgene til bestyrelsen gælder for en 4-årig periode begyndende ved årsskiftet efter

NVF's kongresser.

 

Bestyrelsen vælger næstformand, sekretær og kasserer. Sidstnævnte to kan vælges

uden for bestyrelsens kreds.

 

Bestyrelsen vælger desuden uden for bestyrelsens kreds en statsautoriseret revisor.

 

For at bestyrelsen skal kunne træffe beslutninger, skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne

deltage i behandlingen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme

udslaget.

 

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af afdelingen.

 

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ved virtuelle høringer skal

fristen for besvarelse af høringen være minimum 14 dage.

 

Rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder i den danske afdeling kan normalt ikke

afholdes af afdelingens kasse.

 

Alle udgifter, der skal afholdes af den danske afdelings kasse, skal forud-godkendes af

formanden eller kassereren.

 

§ 5 Tegningsret og hæftelse

Stk.1- Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån tegnes

foreningen af formanden og næstformanden.


Stk 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af

kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder

betalingskort og netbank til foreningens konti samt indgå aftale herom.


Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,

der påhviler foreningen.

 

§6 Udvalg og netværk

Bestyrelsen træffer beslutning om den danske afdelings deltagelse i NVF’s nordiske udvalg

og andre aktiviteter. Deltagelse i udvalg sker på baggrund af en indstilling fra medarbejderens

virksomhed.

Bestyrelsen træffer desuden beslutning om den danske afdelings organisering og kan

nedsætte nationale netværk, arbejdsgrupper og lign.

 

For alle udvalgsmedlemmer gælder, at deres arbejdsplads skal være enkeltmedlem af

Nordisk Vejforums danske afdeling.

 

Mødereferater skal stiles til NVF-sekretæren for den danske afdeling.

 

Alle udgifter i forbindelse med arbejdet i udvalg, netværk med mere skal i forvejen

godkendes af kassereren for den danske NVF-afdeling.

 

§ 7 Årsberetning

Bestyrelsen udarbejder hvert år en skriftlig årsrapport, der orienterer om afdelingens og

forbundets aktiviteter. Årsrapporten udsendes til samtlige medlemsvirksomheder.

 

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Det reviderede regnskab udarbejdes inden den 1. marts det følgende år og forelægges til

bestyrelsens godkendelse.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer

stemmer derfor.

 

Medlemsvirksomhederne i Nordisk Vejforums danske afdeling skal have forslag til vedtægtsændringer

til høring mindst 4 uger før forslagets behandling i bestyrelsen.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsens medlemmer i hænde

mindst 4 uger inden dets behandling i bestyrelsen.

 

§ 9 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på et til dette formål indkaldt bestyrelsesmøde, der

skal være indkaldt med mindst 6 ugers varsel, og kun når mindst halvdelen af samtlige

bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Foreningens formue skal i tilfælde af afdelingens

opløsning uddeles i form af stipendier eller gaver til institutioner, organisationer

eller enkeltpersoner, der har til formål at fremme udviklingen inden for vej-, vejtrafik- og

vejtransportområdet.