Go to navigation

Workshop
Nordiskt samarbete inom tunnelbelysning

Bakgrund

Vägtunnelbelysning är ett intressant område ur flera synvinklar som t.ex. trafiksäkerhet, upplevelse och energieffektivisering. Tunnelbelysning står dessutom för en viktig del av investeringskostnaden i våra vägtunnlar och en ännu större del av drifts och underhållskostnaderna. Det är ett område som genomgår en enorm teknik-utveckling och ur energieffektiviserings synvinkel finns det mycket att vinna på att utnyttja ny teknik med reviderade krav och råd.

Det saknas gemensamma europeiska krav och riktlinjer för tunnelbelysning, trots ett antal försök att enas om en standard för tunnelbelysning med en gemensam dimensioneringsmetod för alla europeiska länder. Det finns idag alltför stora meningsskiljaktigheter mellan olika länder om nivåer och vilken metod som ger bäst resultat. Så det finns det för närvarande ingen avsikt att uppdatera CEN/CR 14380:2003.


Vår förhoppning är dock att det finns större möjligheter att lyckas på nordisk nivå då våra gemensamma behov och likheter är mycket större. Bland annat så har vi ett gemensamt väldigt stort fokus på trafik-och personsäkerhet, stora önskemål om energieffektivisering, en åldrande befolkning, vintertrafik med dubbdäck, en lågt stående sol osv. Vi ser många fördelar med ett utvidgat nordiskt samarbete kring utökad forskning och en gemensam utveckling av våra nationella regelverk och handböcker för tunnelbelysning.

Material fra workshopen:

Program - Stockholm 20-21 mars (pdf)

Utvärdering av dimensioneringsmodeller för infartsbelysning i tunnlar (pdf)

Jonas Sparthan:  Konferensinledning (pdf)

Kai Sörensen:  Grundteser for belysning af lange tunneler (pdf)

Pål Larsen: Tunnel retningslinjer (pdf)

Per Ole Wanvik: Om revisjon av hb 264 (pdf)

Jörgen Thaung: Ögats åldrande (pdf)

Gunnar D Jensen: NVF tunnel light (pdf)

Egil Otter: Fordonbelysningens utveckling og betydelse (pdf)

Pentti Hautala: Synbarhet i tunnlar (pdf)

Pål Larsen: Tunnel adaptasjonsluminans (pdf)