Go to navigation

Rapporter

 

Under perioden 2016-2020 har det endast publicerats elektroniska rapporter, länk till dessa hittar du nedan.
I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1964 – 2008 findes nedenfor.


Sök via årtal:

2005 - 2008
2001 - 2004
1996 - 2000
1994 - 1995
1990 - 1993
1985 - 1989
1980 - 1984
1977 - 1979
1964 - 1976

Sök via utskott eller ämnesområde

Utskott 11 - Informationssystem
Utskott 12 - Kompetens och utbildning
Utskott 13 - Organisation och styrning
Utskott 21 - Transportplanläggning
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator
Utskott 23 - Transport i städer
Utskott 31 - Vägbyggning
Utskott 32 - Broar och tunnlar
Utskott 33 - Beläggningar
Utskott 34 - Vägens konstruktion
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator 
Utskott 42 - Vägarbetsmaskiner
Utskott 51 - Miljö
Utskott 52 - Trafiksäkerhet
Utskott 53 - Transportinformatik ITS
Utskott 54 - Fordon

Övriga publikationer


NVF rapporter 2005 - 2008

Upp

NVF rapporter 2005 - 2008

 Upp

11/2008
 Korrosjonsbeskyttelse, stål
 Nåværende praksis i de Nordiske land. Erfaring og levetid
Utvalg 32: Bruer og tunneler
(pdf 627 kb)

10/2008
Behov av arbetsberedningar inom anläggningsbranschen
Utskott 31: Vägbyggning
(pdf 4,1 Mb)

9/2008
Utveckling av beställarrollen inom anläggningsbranschen
Utskott 31: Vägbyggning
(pdf 347 kb)

8/2008
Road wear from Heavy Vehicles - an overview
NVF committee 54 - Vehicles and Transports
(pdf 1,1 Mb)

7/2008
Kvalitetsoptimering av vägtunnlar under drift
Utskott 32: Broar och tunnlar; Undergrupp tunnlar
(pdf 3,21 Mb)

6/2008
Kledninger i tunnel
Utvalg 32: Broer og tunneler, undergruppe tunneler
(pdf 4,74 Mb)

5/2008
Harmonisering
 Nordisk samarbeid innen vegteknologi og samordning av tekniske krav
Utvalg 31 - Vegbygging
(pdf 242 kb)

4/2008
Entrepriseformer
 Erfaringer med målpriskontrakter og totalentrepriser

Utvalg 31 - Vegbygging
(pdf 339 kb)

3/2008
Tildelingskriterier
 Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for byggherren
Utvalg 31 - Vegbygging
(pdf 210 kb)

2/2008
Helse, miljø og sikkerhet
 Bidrag til styrket HMS-arbeid i de nordiske veg- og jernbaneetater
Utvalg 31 - Vegbygging
(pdf 655 kb)

1/2008
Uppföljning av Asfaltens gröna bok
 Huvudämne på förbundsutskottsmöte i Reykjavík
 30. júní – 1. júlí 2003
Utskott 33 - Beläggningar
(pdf 700 kb)
(Rapport utan färgmarkeringar, pdf 700 kb)

1/2007
Vehicle combinations based on the modular concept Background and analysis
TC 54 - Vehicles and Transports
(pdf 1 Mb)

NVF rapporter 2001 - 2004

Upp

1/2001
Nordisk asfaltforskning åren 1998-2000
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger

Augusti 2002
Sammanställning av funktionsegenskaper
 inom vägkonstruktionsområdet i Norden 

Udvalg 34 - Vejens konstruktion
(pdf 391 kb)

1/2002
Vägar och tunga transporter - Växelverkan mellan väg och fordon. Seminarierapport, 15. juni 2000.
Utskott 34 - Vägkonstruktion
Utskott 54 - Fordon
(pdf 2Mb)

1/2002
Nordic version - Road transport informatics terminology
Utskott 53 - Transporttelematik
(pdf 2,1 Mb)

2/2002
Periodisk kjøretøykontroll i Norden
Utvalg 54 – Køretøjer
(pdf 193 kb)

3/2002
Seminarierapport Summer Maintenance - Nordic Road Associatione and Baltic Road Association, Joint Seminar April 15-16, 2002 in Linköping, Sweden.
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

4/2002
Den svenska vägtransportsektorns FoU-behov och tillgång till FoU-utförare med tillhörande utbildningsutbud
Svenska avdelningsstyrelsen

5/2002
Förstudie om strategisk infrastrukturplanering.
Udvalg 21 - Planlægning

1/2003
Vit bok om svart konst
Udvalg 33 – Asfaltbelægninger
(pdf 1 mb)

2004
Seminarrapport - Bærekraftige forsterkningsmetoder 
Udvalg 34 - Vejens konstruktion
(pdf 1 mb)

1/2004
Harmonisering av vissa mått- och viktbestämmelser för tunga fordon
Udvalg 54 - Køretøjer
(pdf 1 mb)

2/2004
Kontroll av bremser på tunge kjøretøy i Norden
Utvalg 54 - Kjøretøyer, utforming og egenskaper
(pdf 5,6 mb)

3/2004
Sikkerhetskonsept 2004 for vegtunneler
Utvalg 32 - Broer og tunneler

4/2004
Equipment for Efficient Cargo Securing and Ferry Fastening of Vehicles
Utskott 54 – Fordon
(pdf 1,69 mb)

5/2004
Nordisk asfaltforskning årene 2001 - 2003
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger
(pdf, 4,1 mb)

6/2004
Seminarieteman år 2000 - 2004
Udvalg 21 – Planlægning

7/2004
Samarbetsformer som främjar utveckling – förändringar på väg.
Udvalg 31 – Vejbygning

8/2004
Beställar-/Utförarmodellen
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator
(pdf, 2,5 mb)

9/2004
Sikkerhet ved bruk av maskiner
 Standardisert merking og betjening for bruk av tilleggsutstyr 

Utvalg 42 - Vejarbejdsmaskiner
(pdf 1 mb)

10/2004
Hur säkras funktionaliteten hos personbilars säkerhetsutrustning?
Utskott 54 - Fordon

NVF rapporter 1996 - 2000

Upp

1996
Nordisk vegteknisk forbund 1935-1995. 
Nordisk vegteknisk forbund - Den norske avdelning
ISBN 82-7207-416-8

1/1996
Vasking av skilt, kantstolper og vegmerking. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

2/1996
Oppgjørsformer for maskinleie. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

3/1996
Fremgangsmåte for Produktutvikling/FoU - Maskin. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

4/1996
Utprøving av salttyper forbruk i vintervedlikeholdet.
Utvalg 63 - Vegmaskiner

5/1996
Levetidskostnader - LCC Levetidsgevinster - LCP Med beregningsmodeller. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

6/1996
Seminarrapport. Godstransport i större städer. 
Ad hoc - Transport i större städer.

7/1996
Drift og vedlikehold av tunneler.
Utvalg 61 - Bruer og tunnelkonstruksjoner

8/1996
Tillståndsmätning drift och underhåll.
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

9/1996
Godstransportsystemet i Norden. Uppbyggnad, funktion och konkurrenssituation. 
Utskott 21 - Planläggning av vägar och gator.

10/1996
Seminarrapport. Cykeltrafik i större städer. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

11/1996
Från väg till gata.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

12/1996
Seminarrrapport Handlingsplaner for trafik og miljø i større byer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

13/1996
Scenarier og strategier for internasjonal godstrafikk.
Utvalg 21 - Planlegging av veger og gater

14/1996
Vegsektoren som motor for sysselsettings- og næringsutvikling. 
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon

15/1996
Tilstandsstyrt drift og vedlikehold av veger. Sammenligning mellom nordiske land basert på avviklede seminarer 1991-1994. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater

16/1996
Seminarrapport. Drift- och underhållsentrepenader för vägar och gator.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

17/1996
Rekonstruktion af gader efter opgravning. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktioner

18/1996
Seminarierapport. Konsekvenser av bristande vägunderhåll. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

1/1997
Vägtransporttelematik. Nordisk terminologi. 
Utskott 53 - Transportinformatik
ISBN 951-726-379-1 (hft.)

1/1998
Seminarierapport. Broseminar i Korsør august 97.
Utskott 32 - Broer og tunneler

2/1998
Upphandling av funktionella egenskaper inom beläggningsområdet - underlag för kommunala beställare.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

3/1998
Tynne belegninger.
Utskott 33 - Asfaltbelegninger

4/1998
Nordisk asfaltforskning åren 1995-1997.
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

5/1998
Seminarium: Tunna beläggningar - kommunernas räddning?
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

1/1999
Strategisk miljökonsekvensbedömning i transportsektorn. Rapport fra arbetsgruppe.
Utskott 51 - Miljö

2/1999
Forspændingssystemer i broer i Norden.
Utskott 32 - Bro- och tunnelkonstruktioner

3/1999
Telependling
Utvalg 11 - Informasjonsteknologi

"Bakom lyckta dörrar". Seminarierapport september 1999 
Utskott 23 - Transport i större städer

The Tallinn Environment Seminar 10.9.1999
 Seminar report

Utskott 51 - Miljö

4/1999
Utstyr for drift og vedlikehold av gang/sykkelveger. Utprøving av bæremaskin og utstyr.
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

5/1999
Utstyr for rensk under stålrekkverk
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

6/1999
Seminarierapport. "Går bättre miljö att köpa?" Miljökrav vid upphandlingar - hot eller möjligheter. (Rapporten trycktes med fel år, det skulle vara 6/1998)
Utskott 51 - Miljö

1/2000
Seminarierapport. "Kompetensförsörjningen inom väg- och anläggningsområdet"
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

2/2000
Asfaltens gröne bok
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar
(pdf 2 mb)

3/2000
Bæredygtig mobilitet
Udvalg 21 - Planlægning

4/2000
Upphandlingssystem som främjar utveckling - hur får vi det?
Utskott 31 - Vägbyggnad

5/2000
Anläggningsmaskinbranschen i Norden (Med Sverige som utgångspunkt)
Utskott 42 - Vägmaskiner

6/2000
Tunge fordons mått och vikt - Regelverken i Norden och i EU
Utskott 54 - Fordons utformning och egenskaper

7/2000
Veghøvelens utnyttelse og økonomi - Planleggingsmodell for disponering av veghøvel
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

8/2000
Nollvisionens möjligheter
Utskott 52 - Trafiksäkerhet
(pdf 563 kb)

9/2000
Sammenhæng mellem transportmidler, nye kollektive transportmidler.
Rappoort fra seminar i København, april 1999
Udvalg 23 - Transport i større byer

10/2000
Transportinformatik i Norden - Statusrapport 1999.
Utskott 53 - Transportinformatik

11/2000
Sikkerhetskoncept 2000.
Utvalg 32 - Bro- og tunnelkonstruktioner

12/2000
Veginformasjonssytemer i Norden - status ved slutten av 1990-årene.
Utvalg 11 - Informasjonsteknologi

13/2000
Ytbehandlingar i Norden. Hur uppnå ett säkrare resultat med ytbehandlingar i de Nordiske länderna.
Utskott 33 - AsfaltbeläggningarNVF rapporter 1994 - 1995

Upp

1994
 Information om utskott 61 / Utskott 61, broar och tunnlar
ISBN 951-47-8751-X

1/1994
Rør i vegbygging. 
Utvalg 34 - Vegens konstruksjon.

2/1994
Däckens betydelse før ett säkert väg väggrepp vintertid. 
Utskott 65 - Fordons utformning och egenskaper.

3/1994
Har kollektivtrafiken en framtid. 
Ad hoc utskott - Transport i større städer.

4/1994
Information til vejholderen. 
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

5/1994
Udbud af og tilsyn med driftsarbeijder. 
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

6/1994
Tema "Overvåking" - Info om politiets trafikkarbeide i Danmark, Finnland, Norge og Sverige.
Utvalg 52 - Trafikksikkerhet.

7/1994
Seminar om drift och underhåll av entrepenader för väger och gator. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av väger och gator.

8/1994
Trafikinformationsteknikens (RTI) framtid i Norden: Delphiundersøkning.
Utskott 53 - Trafikinformationsteknik.

9/1994
Aktuellt om broar och tunnlar. Belysning och underhåll, kloridskador, häng- och snedkabelbroar, träbroar, upphandling och kvalitetssälring.
Utskott 61 - Broar och tunnlar.

1995
Nordiska vägtekniska förbundets historik 1989-1992 NVF:s finska avdelning

1/1995
Livslängdskostnader för olika beläggningstyper och underhållsåtgärder. (Redovisning av 1994 års huvudemne). 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

2/1995
Nordisk asfaltforskning 1994. (Redovisning av 5 nordiska FoU-prosjekt)
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

3/1995
Ledelsesinformasjonssystemer i Norden Statusrapport 
Utvalg 62 - Datateknologi og måleteknikk

4/1995
Belysning af vejtunneler (pdf 1,2 Mb).
Utvalg 61 - Broer og tunneler (underutvalg tunneler)

5/1995
Seminar om funktionsentrepenader. Nybyggnad og underhållsbeläggningar.
Utskott 33 Asfaltbeläggningar.

6/1995
Bro - Seminarium mitt i Norden. Hur skapar vi funktionella, ekonomiska och estetisk tiltalande broar i Norden? 
Utskott 61 - Broar och tunnlar
ISBN 951-726-160-8 (hft.)

7/1995
Modell för kvalitetssystem för maskinentrepenörer. 
Utskott 63 - Vägmaskiner


 NVF rapporter 1990 - 1993


Upp

1/1990
Tunge køretøjer's nedbrydning af vejbefæstelser - et pilot projekt. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion.

2/1990
Drift och underhåll i konkurrens. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

3/1990
Proportionering af asfaltmasser. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

4/1990
De nordiske vejdatabanker - i dag og i morgen. 
Udvalg 62 - Datateknologi og måleteknik.

5/1990
Kvalitetssäkring.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

1/1991
Det større byers situation og midler til at forbedre den. 
Ad hoc udvalg - Transport i større byer.

2/1991
Polymermodificeret asfalt. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

3/1991
Alternative finansieringsformer og brugeravgifter i vejsektoren - Nordiske erfaringer og perspektiver. 
Udvalg 23 - Vejtrafikøkonomi.

4/1991
Avgiftsinnkrevning på veg. 
Utvalg 53 - Informasjonsteknologi og trafikkregulering.

5/1991
Nye slite- og bærelagstyper. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

1/1992
Teknisk utvikling innenfor vegarbeidsdrift. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

2/1992
Lastföreskrifter, broförvaltning och armeringskorrosion. Rapport från seminarium i Nynäshamn. 
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.

3/1992
Informationsteknologi i nordisk trafik. 
Utskott 53 - Informationsteknologi och trafikreglering.

4/1992
Mennesket i vegmaskinen II. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

5/1992
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

6/1992
Piggdekk og vintervedlikeholdsstrategi i Norden. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater.

7/1992
Utmattingskriterier for asfaltbelegninger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

8/1992
Utbildning av maskinförare i Finland. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

9/1992
Nya vägtyper. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

10/1992
Trafikkavvikling i nordiske tunneler. 
Utvalg 22 - Projektering av veger og gater.

11/1992
Kvalitetssäkring i vägprojektering. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

12/1992
Ett miljöanpassat transportsystem - tre framtidsbilder. 
Utskott 24 - Miljö.

13/1992
Resmönstret och dess utveckling. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

14/1992
Ombygning af det eksisterende trafiknet - muligheter og følgevirkninger.
Ad hoc udvalg - Transport i større byer.

15/1992
Veg, buss eller bane? - virkninger av transportinvesteringer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

16/1992
Avgiftsordninger i byer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

17/1992
Storstadstrafik och miljö. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

18/1992
Hur påverkas bygg- och anläggsmaskinerna av EG. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

19/1992
Trafiksäkerhetsåtgärder i väg- och gatumiljö. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

20/1992
ADB-strategi. Statusrapport. 
Utskott 62 - Datateknologi och mätteknik.

21/1992
Utbildningssituationen i Norden
Ad hoc utskott - Utbildning inom väg- och trafiksektorn.

22/1992
Stadsport - att forma en stadsentré
Utskott 24 - Miljö.

23/1992
Kvalitet. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

24/1992
Miljøkapasitet. 
Utvalg 24 - Miljø.

25/1992
Asfaltdekker for lavtrafikkerte veger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

1/1993
Menneskets kapasitet som trafikant. 
Utvalg 52 - Trafikksikkerhet.

2/1993
Broförvaltning, broestetik. Beständig brobetong och teknisk livslängdsmodulering. 
Utskott 61. Broar och tunnelkonstruktioner.

2b/1993
Fire foredrag fra NVF-kongressen i Tammerfors 1992. 
Utvalg 65 - Kjøretøyer utforming og egenskaper.

3/1993
Nordisk strategi för trafiksäkerhetsarbete i tätort. 
Utskott 52. Trafiksäkerhet.

4/1993
Tunge køretøyer's nedbrydning af vejbefestelser - Supersingeldæk 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion.

5/1993
Vejafvanding. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion.

6/1993
Ventilation av vägtunnlar.
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.
ISBN 951-47-7681-X

Engelsk utgåva: Ventilation of road tunnels.
Report No. 6: 1993. English translation 1995.
ISBN 951-726-114-4

7/1993
Informasjon til vejholder.
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

8/1993
Prioritering av mindre trafiksäkerhetsåtgärder i tätort.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

9/1993
Rapport från NVF-seminarium i Reykjavik, augusti 1993.
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.
ISBN 951-47-8125-2


NVF rapporter 1985 - 1989

Upp
1/1985
Vägen framåt: ADB. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

2/1985
Fornyelse af belægninger. 
Udvalg 41 - Drift af veje og gader.

3/1985
Arealbehov for køretøjer. 
Udvalg 22 - Projektering af veje og gader.

4/1985
Vedheftningsmetoder. Forslag til nye metodebeskrivelser. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

5/1985
Materialegenskaber og funksjonskrav for varmblandede dekker og bærelag. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

6/1985
Fartgrenser - i trafikksikkerhetens tjeneste ? 
Udvalg 52 - Trafikksikkerhet.

7/1985
Underhåll av betongbeläggningarna i Skåne. 
Utskott 32 - Cement- och specialprodukter.

8/1985
Effektivering av byggnads- och underhålls-arbeten genom befrämjande av samarbetet mellan byggherren och entreprenörerna. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

1/1986
Trafiklastbegränsningar under tjällossningen. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

2/1986
Vinterväghållning i Norden. Standard, effekter och kostnader. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

3/1986
Datoranvändningen inom vägsektorn. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

4/1986
Trafiksignaler samt variabla vägmärken och skyltar. Seminarium 29-30.8 1985 i Esbo. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

5/1986
Stabilisering av bärlag med cement och restprodukter. Sammanställning av provvägsresultat. 
Utskott 32 - Cement- och specialprodukter.

6/1986
Sjukvårdsdata för väghållarens trafiksäkerhetsarbete. Registreringsrutiner, erfarenheter och användning.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

7/1986
Hållbarhet hos asfaltbetong. Sammansättningens och packningens betydelse. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

8/1986
Packning av obundna jordmaterial. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

9/1986
Resvaneundersökningar. Seminarium 4.-5. September 1986 i Skokloster.
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

10/1986
Bruk av porøst steinmateriale til asfaltdekker. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

1/1987
Stadet af Pavement Managementsystemer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Udvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

2/1987
Modificering af bindemidler. 
Udvalg 33 - Asfalt

3/1987
Hur miljövänlig är den framtida bilen ? 
Utskott 64 - Miljö.

4/1987
Effektvariabler vid trafiksäkerhetsarbetet. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

5/1987
Underhåll på entreprenad. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

6/1987
Vägars trafikförhållande, betydelsen för näringslivet. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

1/1988
Datorn som hjälpmedel för effektiv maskinhållning inom väg- och anläggningssektorn. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.
ISBN 87-88728-28-5

2/1988
Temperaturens inverkan på arbetsmaskinens disponibilitet. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

3/1988
Drivstofføkonomi. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

4/1988
Mennesket i vegmaskinen. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

5/1988
Vedligehold og utvikling av snøploger. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

6/1988
Maskiner til genbrug. 
Udvalg 63 - Vejmaskiner.

7/1988
Hållbarhet hos asfaltbetong - stenmaterialets betydelse. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

8/1988
Vejmeldinger til vejholder. 
Udvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

9/1988
ADB-struktur för framtiden. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

10/1988
Fremtidens informationssystem om veje og gader. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

11/1988
Den interaktiva grafiska arbetsplatsen. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

12/1988
Hvad kan vi måle i år 2000. Vil vi ? 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknik.

13/1988
ADB-stöd i projekteringen. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

14/1988
Prosjektkatalog 1988. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater.

15/1988
Trafikantinformation. Seminar på Rungstedgård 3- 4 september 1987.
Udvalg 51 - Trafikanalyse og trafikregulering.

16/1988
Rammebetingelser som hemmer rasjonell styring av vegvesenet. 
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon.

17/1988
Skillnader i beskrivningssystem för vägentreprenader i Norden. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

18/1988
Fremtidens vejtrafikk - informationssystem for trafikken. 
Utvalg 51 - Trafikkanalyse og trafikkregulering.

19/1988
Rapport over personaleudvækslingsseminar i København. 
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

20/1988
Designstyrt trafikk. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

21/1988
Tilstandsstyrt vedlikehold. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

1/1989
Trafiksäkerheten nu och i framtiden. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

2/1989
Accelerad provning i Norden.
Ad hoc utskott.

3/1989
Udførelsens betydning for holdbarhet og jævnhed af asfaltbelægninger under klimaets og trafikkens påvirkninger. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

4/1989
Modifiserte bindemidler til vegformål. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

5/1989
70-talets betongvägar. Tillstånd och underhållskostnader. 
Utskott 34 - Vägens konstruktion.

6/1989
Broseminarium 22.-24.5.1989. Dokumentationsrapport. 
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.


NVF rapporter 1980 - 1984

Upp

1/1980
Brovedligeholdelse. 
Udvalg 61 - Broer og færger.

2/1980
Samspil mellem broer og veje. 
Udvalg 61 - Broer og færger.

3/1980
Ferjedrift. 
Utvalg 61 - Bruer og ferjer.

4/1980
Lastbestemmelser for vegbruer. 
Utvalg 61 - Bruer og ferjer.

5/1980
Vejdatabanker. Eksempler på anvendelser. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

6/1980
Kommersiell service til trafikkantene. 
Ad hoc utvalg for kommersiell service.

7/1980
Ny udformning af lokalgader. En nordisk oversigt. 
Udvalg 64 - Miljø.
ISBN 87-7491-033-7

8/1980
Ny udformning af lokalgader. Udvalgte eksempler. 
Udvalg 64 - Miljø.

9/1980
Visuelle forhold. Konflikter mellem trafik og miljø.
Udvalg 64 - Miljø

10/1980
Möjligheterna att förbättra lastbilstransporternas ekonomi i Finland. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

11/1980
Trafikksanering - aktuelle tiltak. 
Utvalg 52 - Trafiksikkerhet.

12/1980
Vej- og trafikteknik - hvordan kommunikere ? 
Ad hoc udvalg nomenklatur.

13/1980
Forsterkning av veg. 
Utvalg 31 - Vegens oppbygning.

14/1980
Dränering utan öppna diken. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

15/1980
Vintervägbyggande. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

16/1980
Sand og moræne i vejbygning. Sekundære friktionsmaterialer (SFM) til overbygning. 
Udvalg 31 - Vejens opbygning.

17/1980
Fiberduk i vägbyggandet. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

18/1980
Observasjonsstrekninger på vegnettet i Norden.

19/1980
Trafikmätningsteknik. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

20/1980
En modell för väghållarnas trafiksäkerhetsarbete. Slutrapport från utskottets arbetsgrupp 1. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

21/1980
Målsætning i trafiksikkerhedsarbejdet. 
Udvalg 52 - Trafiksikkerhed.

22/1980
Databehandling i vegsektoren på 80-tallet. 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknikk.

23/1980
Prosjektkatalogen 1980. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

24/1980
Automatisk mätdataregistrering inom geodesi och fotogrammetri.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

25/1980
Presentationsteknik, fotomontage. Metoder och andvändning.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

26/1980
Sikkerhetshytter på maskiner - utformning, bestemmelser.
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

27/1980
Miljö - gällande krav för ljud producerat av maskin.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

28/1980
Maskinføreropplæring - kartleggning av dagens situasjon.
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

29/1980
Motorredskap, bestämmelser under transport på väg och arbete, märkning, besiktning och registrering - kartläggning av gällande bestämmelser. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

30/1980
Overflatevann fra veg. Forurensning og beskyttelsestiltak. 
Utvalg 64 - Miljø.

31/1980
Vejsektorens energiforbrug. 
Ad hoc udvalg - Energibesparelse i vejsektoren.

32/1980
Trafikplanering i nordiska tätorter. 
Utskott 21 - Planläggning av vägar och gator.

33/1980
Metoder for beregning av luftforurensning ved trafikkårer. 
Utvalg 64 - Miljø.

34/1980
Konsekvensanalyser. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.

35/1980
Vegtrafikkstøy. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.

36/1980
Klassificering af entreprenører.
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

37/1980
Forbundsudvalgsmødet på Rømø 1-2 juni 1978.
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

38/1980
Skader på nyere betonvejsbelægninger i Danmark.
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

1/1981
Miljøfaktorer knyttet til produksjon, utlegging og bruk av asfaltmaterialer i veger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

2/1981
Forbundsudvalgsmødet i Reykjavik 12. juni 1979. Belægningsstatistik. FOU-virksomhed. Billige belægninger. Filler i belægningsmasser.
Udvalg 13 - Asfaltbelægninger.

3/1981
Tillgänglighets- och trafikstandardanalyser. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

4/1981
Trafikledernas väg- respektive gatuhållningsgränser.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

5/1981
Fartsdempende tiltak. 
Utvalg 22 - Projektering af veje og gader.

1/1982
Arbejdsmiljø og vejarbejde. 
Udvalg 41 - Drift af veje og gader.

2/1982
Beläggningars funktionstid och funktionsegenskaper.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

3/1982
System för vägtrafikräkningar i Norden.
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

4/1982
Trafikmätningsapparatur i Norden. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

5/1982
Opprusting av veger. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

6/1982
Planering och uppföljning av vägunderhåll. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

7/1982
Fart- og hastighedsbegreper. 
Udvalg 22 - Projektering af veje og gader.

1/1983
Produktivitetsutvecklingen inom vägsektorn. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

2/1983
Recycling - återanvändning av gammal asfalt. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

3/1983
Kemisk halkbekämpning. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

4/1983
Vejdatabank. Markedsføring og brugerindflydelse.
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

5/1983
Gang- og cykelvejes opbygning. 
Udvalg 31 - Vejens opbygning.

6/1983
Veg på svak grunn. 
Utvalg 31 - Vegens oppbygning.

7/1983
Packning av småskaliga ytor. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

8/1983
Kantförstärkning och breddning av vägar.
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

9/1983
Lastbilar och släpvagnar i Norden. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

11/1983
Laboratoriemetoder för bedömning av bituminösa beläggningars vattenkänslighet - inflytandet av olika försöksparametrar.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1984
Bedre gader : en eksempelsamling fra nordiske byer
Udvalg 64 - Miljø
ISBN 87-7491-122-8

1/1984
Maskin och maskinägarstruktur inom anläggningsbranschen till år 2000. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

2/1984
Förslag till Svensk Betongbeläggningsnorm.
Utskott 32 - Cement- og specialprodukter.

3/1984
Betongbeläggningarna på motorvägarna i Skåne.
Utskott 32. Cement- og specialprodukter.

4/1984
Vegen som barriere for fotgjengere. Metodebeskrivelser.
Utvalg 64 - Miljø.

5/1984
Krav til grunnmaskin for vedlikehold av veger og gater samt gang- og sykkelveger. 
Utvalg 63 - Vägmaskiner.

6/1984
Arbeidsmiljøspørsmål ved knuseverk - kartleggning av gjeldende bestemmelser. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

7/1984
Former och system för redovisning av praktiska maskinkapaciteter.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

8/1984
Buller från anläggningsmaskiner. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

9/1984
Isrivning och grushyvling. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

10/1984
Maskinbestämmelser. Kartläggning och konsekvenser.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

11/1984
Trafikpolitik - status og konsekvenser. 
Udvalg 11 - Vejtrafikøkonomi.

12/1984
Bedre gader - en eksempelsamling fra nordiske byer. 
Udvalg 64 - Miljø.

13/1984
Vegvedlikehold i fremtiden - seminar om vegvedlikehold på Island, juni 1982. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

14/1984
Inventering av ADB- program inom brosektorn.
Utskott 61 - Broar och färjor.

15/1984
Nordiske erfaringer med fugekonstruktioner til broer.
Udvalg 61 - Broer og færger.

16/1984
Nordiske erfaringer med lejekonstruktioner til broer.
Udvalg 61 - Broer og færger.

17/1984
Inspektion og reparation af forspændte betonbroer.
Udvalg 61 - Broer og færger.

18/1984
Vejdatabanker i Norden. Eksempler på anvendelser. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

19/1984
Reparation af betonbelægninger. 
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

20/1984
Dimensionering af betonveje og cementbundne bærelag i Norden. 
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

21/1984
Vibrationer från vägtrafik. Orsaker, åtgärder och regler. 
Utskott 64 - Miljö.

22/1984
Prosjektkatalog 1984. 
Utvalg 41 - Drift av veger och gater.

23/1984
Vägvisning. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

24/1984
Vedlikehold av gang- og sykkelveger. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

25/1984
Forbundsudvalgsmødet i Helsingør 26-27 maj 1983. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

26/1984
Automatisert innsamling og bearbeiding av feltdata ved oppmåling og vegkartlegging. 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknikk.

27/1984
Rundkjøringer. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

28/1984
Effektivare trafiksäkerhetsarbete. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

29/1984
Avgifter og subsidier innen vegtransporten i Norden. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.
ISBN 82-7133-455-7

30/1984
Väg- och gatuinvesteringer i tätort. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

31/1984
Effektstudier av trafikkreguleringer. 
Utvalg 51 - Trafikkanalyse og trafikkregulering.

32/1984
Miljöhänsyn i parkeringspolitiken. 
Utskott 64 - Miljö.


NVF rapporter 1977 - 1979

Upp

2/1977
Vägnätets kvalitetsnivå. 
Utskott 20 - Vägplanläggning.

3/1977
Metodfrågor i vägnätsplanering. 
Utskott 20 - Vägplanläggning.

4/1977
Trafikleder och övrig markanvändning.
Utskott 20 - Vägplanläggning.

5/1977
Projekt inom vägunderhållet 1976. 
Utskott 40 - Underhåll.

6/1977
Teknik vid presentation av vägplanen. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

7/1977
Vägbelysning. Typexempel. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

8/1977
Förhandlingar i Tylösand. Produktionskontroll vid tillverkning av asfaltmassor. 
Utskott 31 - Bituminösa beläggningar.

9/1977
Bærelagsgrus.
Udvalg 30 - Overbygning og underbygning.

10/1977
Bärighetsmätning. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

11/1977
Fiberduk i vegbygging. 
Utvalg 30 - Overbygning og underbygning.

12/1977
Vägens avvattning. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

13/1977
Afsætningsteknik. Delrapport 3 (3). 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

14/1977
Ikke-kommersiell service til trafikantene. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

1/1978
Liikenteen valoohjauksen suunnittelu. Anvisningar för planläggning av trafiksignalreglering (på finska). 
Finska avd. utskott 51 - Trafikanalys.

2/1978
Standardisering av vegkryss. 
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

3/1978
Resurser för framtida vägbyggande i Norden. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

4/1978
Lastbilstrafikens kostnader i Finland och Danmark samt dess kostnadsfaktorers prisindex i de nordiska länderna. 
Finska avd. utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

1/1979
Standardprojektet. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

2/1979
 Utformning og plassering av støyskjermer. 

Utvalg 22 - Projektering av veger og gater.

3/1979
Utformning av vägar och gator med hänsyn till busstypfordon.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.


NVF rapporter 1964 - 1976

Upp

1/1964
Förhandlingar i Sigtuna 17 och 18 februari 1964 med förbundsutskott 40 - Vinterväghållning.

2/1966
Förhandlingar i Göteborg 11 och 12 juni 1965 med utskottet för bituminösa bindemedel och beläggningar inom NVF.

3/1969
Förhandlingar i Stockholm 6 och 7 juni 1968 med utskottet för bituminösa bindemedel och beläggningar inom NVF.

4/1969
Ritningsredovisning.
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

1/1970
Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger. Forhandlinger ved utvalgsmøte i Oslo 7 og 8 juni 1969. Om fuktisolering av betongbruer.
Utvalg 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

2/1970
Vejknudepunkter.
Utvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

1/1971
Rapport från förbundsutskott 40 - Väghållning, över sammanträde 
i Uppsala 14. och 15. maj 1971.

2/1971
Vejdatabank, almen beskrivelse.
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

1/1973
Analys av vägplanläggningsprocessen.
Utskott 20 - Vägplanläggning.

2/1973
Vägbyggnadsprocessen i Norden 
Förbundsutskott 13 - Administration og arbejdsorganisation.

3/1973
EDB-terminaler i vejsektoren. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

4/1973
Förhandlingar i Kalmar 30 och 31 maj 1972 med utskottetför bituminösa bindemedel och beläggningar inom Nordiska Vägtekniska Förbundet. 
Utskott 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

5/1973
Vejdatabank, organisation. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

6/1973
Vejdatabank, anvendelse. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

7/1973
Vejdatabank, ajourføring. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

8/1973
Vejdatabank, EDB system. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

9/1973
Utsättningsteknik. Delrapport 1 (3), översikt av instrumentutveckling.
Utskott 23 - Fotogrammetri og databehandling.

1/1974
Bildtolkning för vägprojektering. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling. Bildtolkningsgruppen.

2/1974
Afsætningsteknik. Delrapport 2 (3), nøjaktighedsanalyse ved forskellige afsætningsmetoder. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

3/1974
Vägars dimensionering och bärighet i Norden. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

1/1975
Massdisponering. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

2/1975
Hjälptelefoner. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

3/1975
Vägbelysning. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

4/1975
Miljøvern. 
Ad hoc komité for miljøvern.

1/1976
Kortlægning af upphandlingsprocessen ved statslige vejentrepriser.
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

2/1976
Fællesrapport om endeunderstøtninger i vejdæmninger med dansk, finsk, norsk og svensk appendix. 
Udvalg 60 - Broer og færger.

3/1976
Kartlegging av utdannelsestilbudet til vegarbeidere i de nordiske land.
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon.

4/1976
Nordisk vägfotogrammetri. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

5/1976
Färdtekniska grundvärden - Kjöretekniska grunnverdier.
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

6/1976
Vegrekkverk (Vejautoværn,Tiekaide,Vägräcke). Anbefaling for enhetlig utformning i Norden. 
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

7/1976
Forslag til nye asfaltspesifikasjoner for Norden. 
Utvalg 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.
 

Utskott 11 - Informationssystem

Upp

12/2000
Veginformasjonssytemer i Norden - status ved slutten av 1990-årene.
Utvalg 11 - Informasjonsteknologi

3/1999
Telependling
Utvalg 11 - Informasjonsteknologi

3/1995
Ledelsesinformasjonssystemer i Norden Statusrapport 
Utvalg 62 - Datateknologi og måleteknikk

20/1992
ADB-strategi. Statusrapport. 
Utskott 62 - Datateknologi och mätteknik.

4/1990
De nordiske vejdatabanker - i dag og i morgen. 
Udvalg 62 - Datateknologi og måleteknik.

12/1988
Hvad kan vi måle i år 2000. Vil vi ? 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknik.

11/1988
Den interaktiva grafiska arbetsplatsen. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

10/1988
Fremtidens informationssystem om veje og gader. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

9/1988
ADB-struktur för framtiden. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

1/1985
Vägen framåt: ADB. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

26/1984
Automatisert innsamling og bearbeiding av feltdata ved oppmåling og vegkartlegging. 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknikk.

18/1984
Vejdatabanker i Norden. Eksempler på anvendelser. Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

4/1983
Vejdatabank. Markedsføring og brugerindflydelse.
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

4/1982
Trafikmätningsapparatur i Norden. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

3/1982
System för vägtrafikräkningar i Norden.
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

25/1980
Presentationsteknik, fotomontage. Metoder och andvändning.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

24/1980
Automatisk mätdataregistrering inom geodesi och fotogrammetri.
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

22/1980
Databehandling i vegsektoren på 80-tallet. 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknikk.

5/1980
Vejdatabanker. Eksempler på anvendelser. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

13/1977
Afsætningsteknik. Delrapport 3 (3). 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

6/1977
Teknik vid presentation av vägplanen. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

4/1976
Nordisk vägfotogrammetri. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

1/1975
Massdisponering. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

2/1974
Afsætningsteknik. Delrapport 2 (3), nøjaktighedsanalyse ved forskellige afsætningsmetoder. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

1/1974
Bildtolkning för vägprojektering. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling. Bildtolkningsgruppen.

9/1973
Utsättningsteknik. Delrapport 1 (3), översikt av instrumentutveckling.
Utskott 23 - Fotogrammetri og databehandling.

8/1973
Vejdatabank, EDB system. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

7/1973
Vejdatabank, ajourføring. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

6/1973
Vejdatabank, anvendelse. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

5/1973
Vejdatabank, organisation. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

3/1973
EDB-terminaler i vejsektoren. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

2/1971
Vejdatabank, almen beskrivelse.
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

2/1970
Vejknudepunkter.
Utvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

4/1969
Ritningsredovisning.
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

Utskott 12 - Kompetens och utbildning

Upp

21/1992
Utbildningssituationen i Norden
Ad hoc utskott - Utbildning inom väg- och trafiksektorn.


Utskott 13 - Organisation och styrning

Upp

16/1996
Seminarrapport. Drift- och underhållsentrepenader för vägar och gator.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

14/1996
Vegsektoren som motor for sysselsettings- og næringsutvikling. 
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon

7/1994
Seminar om drift och underhåll av entrepenader för väger och gator. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av väger och gator.

5/1990
Kvalitetssäkring. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

2/1990
Drift och underhåll i konkurrens.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

19/1988
Rapport over personaleudvækslingsseminar i København. 
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

17/1988
Skillnader i beskrivningssystem för vägentreprenader i Norden. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

16/1988
Rammebetingelser som hemmer rasjonell styring av vegvesenet. 
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon.

3/1986
Datoranvändningen inom vägsektorn. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

8/1985
Effektivering av byggnads- och underhållsarbeten genom befrämjande av samarbetet mellan byggherren och entreprenörerna. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

11/1984
Trafikpolitik - status og konsekvenser. 
Udvalg 11 - Vejtrafikøkonomi.

1/1983
Produktivitetsutvecklingen inom vägsektorn. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

4/1981
Trafikledernas väg- respektive gatuhållningsgränser.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

2/1981
Forbundsudvalgsmødet i Reykjavik 12. juni 1979. Belægningsstatistik. FOU-virksomhed. Billige belægninger. Filler i belægningsmasser.
Udvalg 13 - Asfaltbelægninger.

36/1980
Klassificering af entreprenører. 
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

3/1978
Resurser för framtida vägbyggande i Norden. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

3/1976
Kartlegging av utdannelsestilbudet til vegarbeidere i de nordiske land.
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon.

1/1976
Kortlægning af upphandlingsprocessen ved statslige vejentrepriser.
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

2/1973
Vägbyggnadsprocessen i Norden 
Förbundsutskott 13 - Administration og arbejdsorganisation.


Utskott 21 - Transportplanläggning

Upp

6/2004
Seminarieteman år 2000 - 2004
Udvalg 21 – Planlægning

5/2002
Förstudie om strategisk infrastrukturplanering.
Udvalg 21 - Planlægning

3/2000
Bæredygtig mobilitet.
Udvalg 21 - Planlægning

13/1996
Scenarier og strategier for internasjonal godstrafikk.
Utvalg 21 - Planlegging av veger og gater

9/1996
Godstransportsystemet i Norden. Uppbyggnad, funktion och konkurrenssituation. 
Utskott 21 - Planläggning av vägar och gator.

6/1987
Vägars trafikförhållande, betydelsen för näringslivet. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

29/1984
Avgifter og subsidier innen vegtransporten i Norden. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.
ISBN 82-7133-455-7

32/1980
Trafikplanering i nordiska tätorter. 
Utskott 21 - Planläggning av vägar och gator.

Möjligheterna att förbättra lastbilstransporternas ekonomi i Finland. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

6/1980
Kommersiell service til trafikkantene. 
Ad hoc utvalg for kommersiell service.

4/1978
Lastbilstrafikens kostnader i Finland och Danmark samt dess kostnadsfaktorers prisindex i de nordiska länderna. 
Finska avd. utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

2/1978
Standardisering av vegkryss. 
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

4/1977
Trafikleder och övrig markanvändning.
Utskott 20 - Vägplanläggning.

3/1977
Metodfrågor i vägnätsplanering. 
Utskott 20 - Vägplanläggning.

2/1977
Vägnätets kvalitetsnivå. 
Utskott 20 - Vägplanläggning.

6/1976
Vegrekkverk (Vejautoværn,Tiekaide,Vägräcke). Anbefaling for enhetlig utformning i Norden. 
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

5/1976
Färdtekniska grundvärden - Kjöretekniska grunnverdier.
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

1/1973
Analys av vägplanläggningsprocessen.
Utskott 20 - Vägplanläggning.


Utskott 22 - Projektering av vägar och gator

Upp

11/1996
Från väg till gata.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

11/1992
Kvalitetssäkring i vägprojektering.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

10/1992
Trafikkavvikling i nordiske tunneler.
Utvalg 22 - Projektering av veger og gater.

9/1992
Nya vägtyper.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

20/1988
Designstyrt trafikk. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater

13/1988
ADB-stöd i projekteringen. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

3/1985
Arealbehov for køretøjer. 
Udvalg 22 - Projektering af veje og gader.

27/1984
Rundkjøringer.
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

30/1984
Väg- och gatuinvesteringer i tätort. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

7/1982
Fart- og hastighedsbegreper.
Udvalg 22 - Projektering af veje og gader.

5/1982
Opprusting av veger. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

5/1981
Fartsdempende tiltak. 
Utvalg 22 - Projektering af veje og gader.

34/1980
Konsekvensanalyser. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.

35/1980
Vegtrafikkstøy. 
Utvalg 11 - Vegtrafikkøkonomi.

3/1979
Utformning av vägar och gator med hänsyn till busstypfordon.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

2/1979
Utformning og plassering av støyskjermer. 
Utvalg 22 - Projektering av veger og gater.

14/1977
Ikke-kommersiell service til trafikantene. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

7/1977
Vägbelysning. Typexempel. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

3/1975
Vägbelysning. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

2/1975
Hjälptelefoner. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.


Utskott 23 - Transport i städer

Upp

9/2000
Sammenhæng mellem transportmidler, nye kollektive transportmidler. Rapport fra seminar i København, april 1999.
Udvalg 23 - Transport i større byer

"Bakom lyckta dörrar". Seminarierapport september 1999 
Utskott 23 - Transport i större städer

12/1996
Seminarrrapport Handlingsplaner for trafik og miljø i større byer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

10/1996
Seminarrapport. Cykeltrafik i större städer. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

6/1996
Seminarrapport. Godstransport i större städer. 
Ad hoc - Transport i större städer.

3/1994
Har kollektivtrafiken en framtid. 
Ad hoc utskott - Transport i større städer.

17/1992
Storstadstrafik och miljö. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

16/1992
Avgiftsordninger i byer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

15/1992
Veg, buss eller bane? - virkninger av transportinvesteringer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

14/1992
Ombygning af det eksisterende trafiknet - muligheter og følgevirkninger.
Ad hoc udvalg - Transport i større byer.

13/1992
Resmönstret och dess utveckling. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

3/1991
Alternative finansieringsformer og brugeravgifter i vejsektoren - Nordiske erfaringer og perspektiver. 
Udvalg 23 - Vejtrafikøkonomi.

1/1991
Det større byers situation og midler til at forbedre den. 
Ad hoc udvalg - Transport i større byer.

9/1983
Lastbilar och släpvagnar i Norden. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.


Utskott 31 - Vägbyggning

Upp

7/2004
Samarbetsformer som främjar utveckling – förändringar på väg.
Udvalg 31 – Vejbygning

4/2000
Upphandlingssystem som främjar utvekling - hur får vi det?
Utskott 31 - Vägbyggnad

8/1986
Packning av obundna jordmaterial. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

1/1986
Trafiklastbegränsningar under tjällossningen. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

8/1983
Kantförstärkning och breddning av vägar.
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

7/1983
Packning av småskaliga ytor. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

6/1983
Veg på svak grunn. 
Utvalg 31 - Vegens oppbygning.

5/1983
Gang- og cykelvejes opbygning. 
Udvalg 31 - Vejens opbygning.

17/1980
Fiberduk i vägbyggandet. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

16/1980
Sand og moræne i vejbygning. Sekundære friktionsmaterialer (SFM) til overbygning. 
Udvalg 31 - Vejens opbygning.

15/1980
Vintervägbyggande. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

14/1980
Dränering utan öppna diken. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

13/1980
Forsterkning av veg. 
Utvalg 31 - Vegens oppbygning.

12/1977
Vägens avvattning. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

11/1977
Fiberduk i vegbygging. 
Utvalg 30 - Overbygning og underbygning.

10/1977
Bärighetsmätning. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

9/1977
Bærelagsgrus.
Udvalg 30 - Overbygning og underbygning.

3/1974
Vägars dimensionering och bärighet i Norden. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.


Utskott 32 - Broar och tunnlar

Upp

3/2004
Sikkerhetskonsept 2004 for vegtunneler
Utvalg 32 - Broer og tunneler

11/2000
Sikkerhetskoncept 2000.
Utskott 32 – Bro- och tunnelkonstruktioner

2/1999
Forspændingssystemer i broer i Norden.
Utskott 32 – Bro- och tunnelkonstruktioner

1/1998
Seminarierapport. Broseminar i Korsør august 97.
Utskott 32 - Broer og tunneler

7/1996
Drift og vedlikehold av tunneler.
Utvalg 61 - Bruer og tunnelkonstruksjone

6/1995
Bro - Seminarium mitt i Norden. Hur skapar vi funktionella, ekonomiska och estetisk tiltalande broar i Norden? 
Utskott 61 - Broar och tunnlar
ISBN 951-726-160-8 (hft.)

4/1995
Belysning af vejtunneler.
Utvalg 61 - Broer og tunneler (underutvalg tunneler)

9/1994
Aktuellt om broar och tunnlar. Belysning och underhåll, kloridskador, häng- och snedkabelbroar, träbroar, upphandling och kvalitetssälring.
Utskott 61 - Broar och tunnlar

1994
 Information om utskott 61 / Utskott 61, broar och tunnlar
ISBN 951-47-8751-X

9/1993
Rapport från NVF-seminarium i Reykjavik, augusti 1993.
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner
ISBN 951-47-8125-2

6/1993
Ventilation av vägtunnlar.
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner
ISBN 951-47-7681-X

Engelsk utgåva: Ventilation of road tunnels.
Report No. 6: 1993. English translation 1995.
ISBN 951-726-114-4

2/1993
Broförvaltning, broestetik. Beständig brobetong och teknisk livslängdsmodulering. 
Utskott 61. Broar och tunnelkonstruktioner

2/1992
Lastföreskrifter, broförvaltning och armeringskorrosion. Rapport från seminarium i Nynäshamn. 
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner

6/1989
Broseminarium 22.-24.5.1989. Dokumentationsrapport. 
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner

17/1984
Inspektion og reparation af forspændte betonbroer. Udvalg 61 - Broer og færger

16/1984
Nordiske erfaringer med lejekonstruktioner til broer.
Udvalg 61 - Broer og færger

15/1984
Nordiske erfaringer med fugekonstruktioner til broer.
Udvalg 61 - Broer og færger

14/1984
Inventering av ADB- program inom brosektorn.
Utskott 61 - Broar och färjor

4/1980
Lastbestemmelser for vegbruer. 
Utvalg 61 - Bruer og ferjer

3/1980
 Ferjedrift. 

Utvalg 61 - Bruer og ferjer

2/1980
Samspil mellem broer og veje. 
Udvalg 61 - Broer og færger

1/1980
Brovedligeholdelse. 
Udvalg 61 - Broer og færger

2/1976
Fællesrapport om endeunderstøtninger i vejdæmninger med dansk, finsk, norsk og svensk appendix. 
Udvalg 60 - Broer og færger.


Utskott 33 - Beläggningar

Upp

5/2004
Nordisk asfaltforskning årene 2001 - 2003
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger
(pdf , 4,12 mb)

1/2003
Vit bok om svart konst
Udvalg 33 – Asfaltbelægninger
(pdf 1 mb)

1/2001
Nordisk asfaltforskning åren 1998-2000
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger

13/2000
Ytbehandlingar i Norden. Hur uppnå ett säkrare resutat med ytbehandlingar i de Nordiske länderna.
Utskott 33 - Asfatbelägnigar

2/2000
Asfaltens gröne bok
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar
(pdf 2 mb)

1/2000
Seminarierapport: Kompetensförsörjningen inom väg- och anläggningsområdet
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

5/1998
Seminarium: Tunna beläggningar - kommunernas räddning?
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

4/1998
Nordisk asfaltforskning åren 1995-1997.
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

3/1998
Tynne belegninger.
Utskott 33 - Asfaltbelegninger

2/1998
Upphandling av funktionella egenskaper inom beläggningsområdet - underlag för kommunala beställare.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

18/1996
Seminarierapport. Konsekvenser av bristande vägunderhåll. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

5/1995
Seminar om funktionsentrepenader. Nybyggnad og underhållsbeläggningar.
Utskott 33 Asfaltbeläggningar.

2/1995
Nordisk asfaltforskning 1994. (Redovisning av 5 nordiska FoU-prosjekt)
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1/1995
Livslängdskostnader för olika beläggningstyper och underhållsåtgärder. (Redovisning av 1994 års huvudemne). 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

25/1992
Asfaltdekker for lavtrafikkerte veger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

7/1992
Utmattingskriterier for asfaltbelegninger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

5/1991
Nye slite- og bærelagstyper.
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

2/1991
Polymermodificeret asfalt. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

3/1990
Proportionering af asfaltmasser. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger

4/1989
Modifiserte bindemidler til vegformål. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

3/1989
Udførelsens betydning for holdbarhet og jævnhed af asfaltbelægninger under klimaets og trafikkens påvirkninger. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

7/1988
Hållbarhet hos asfaltbetong - stenmaterialets betydelse. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

2/1987
Modificering af bindemidler. 
Udvalg 33 - Asfalt

10/1986
Bruk av porøst steinmateriale til asfaltdekker. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

7/1986
Hållbarhet hos asfaltbetong. Sammansättningens och packningens betydelse. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

5/1986
Stabilisering av bärlag med cement och restprodukter. Sammanställning av provvägsresultat. 
Utskott 32 - Cement- och specialprodukter

7/1985
Underhåll av betongbeläggningarna i Skåne. 
Utskott 32 - Cement- och specialprodukter

5/1985
Materialegenskaber og funksjonskrav for varmblandede dekker og bærelag. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

4/1985
Vedheftningsmetoder. Forslag til nye metodebeskrivelser. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

25/1984
Forbundsudvalgsmødet i Helsingør 26-27 maj 1983. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

20/1984
Dimensionering af betonveje og cementbundne bærelag i Norden. 
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

19/1984
Reparation af betonbelægninger. 
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter.

3/1984
Betongbeläggningarna på motorvägarna i Skåne.
Utskott 32. Cement- og specialprodukter

2/1984
Förslag till Svensk Betongbeläggningsnorm.
Utskott 32 - Cement- og specialprodukter

11/1983
Laboratoriemetoder för bedömning av bituminösa beläggningars vattenkänslighet - inflytandet av olika försöksparametrar.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

2/1983
Recycling - återanvändning av gammal asfalt. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

2/1982
Beläggningars funktionstid och funktionsegenskaper.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1/1981
Miljøfaktorer knyttet til produksjon, utlegging og bruk av asfaltmaterialer i veger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

38/1980
Skader på nyere betonvejsbelægninger i Danmark.
Udvalg 32 - Cementbundne materialer og specialprodukter

37/1980
Forbundsudvalgsmødet på Rømø 1-2 juni 1978.
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

8/1977
Förhandlingar i Tylösand. Produktionskontroll vid tillverkning av asfaltmassor. 
Utskott 31 - Bituminösa beläggningar.

7/1976
Forslag til nye asfaltspesifikasjoner for Norden. 
Utvalg 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

4/1973
Förhandlingar i Kalmar 30 och 31 maj 1972 med utskottetför bituminösa bindemedel och beläggningar inom Nordiska Vägtekniska Förbundet. 
Utskott 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

1/1970
Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger. Forhandlinger ved utvalgsmøte i Oslo 7 og 8 juni 1969. Om fuktisolering av betongbruer.
Utvalg 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

3/1969
Förhandlingar i Stockholm 6 och 7 juni 1968 med utskottet för bituminösa bindemedel och beläggningar inom NVF.

2/1966
Förhandlingar i Göteborg 11 och 12 juni 1965 med utskottet för bituminösa bindemedel och beläggningar inom NVF.


Utskott34 - Vägens konstruktion

Upp

2004
Seminarrapport - Bærekraftige forsterkningsmetoder 
Udvalg 34 - Vejens konstruktion
(pdf 1 mb)

Augusti 2002
Sammanställning av funktionsegenskaper
 inom vägkonstruktionsområdet i Norden 

Udvalg 34 - Vejens konstruktion
(pdf 391 kb)

1/2002
Vägar och tunga transporter – Växelverkan mellan väg och fordon
Seminarierapport, 15 juni 2000
Utskott 34 – Vägkonstruktion
Utskott 54 – Fordon

17/1996
Rekonstruktion af gader efter opgravning. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktioner

1/1994
Rør i vegbygging. 
Utvalg 34 - Vegens konstruksjon

5/1993
Vejafvanding. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion

4/1993
Tunge køretøyer's nedbrydning af vejbefestelser - Supersingeldæk 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion

1/1990
Tunge køretøjer's nedbrydning af vejbefæstelser - et pilot projekt. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion

5/1989
70-talets betongvägar. Tillstånd och underhållskostnader. 
Utskott 34 - Vägens konstruktion


Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator 

Upp

8/2004
Beställar-/Utförarmodellen
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator
(pdf, 2,5 mb)

3/2002
Seminarierapport Summer Maintenance - Nordic Road Associatione and Baltic Road Association, Joint Seminar April 15-16, 2002 in Linköping, Sweden.
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

16/1996
Seminarrapport. Drift- och underhållsentrepenader för vägar och gator.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

15/1996
Tilstandsstyrt drift og vedlikehold av veger. Sammenligning mellom nordiske land basert på avviklede seminarer 1991-1994. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater

8/1996
Tillståndsmätning drift och underhåll.
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

7/1994
Seminar om drift och underhåll av entrepenader för väger och gator. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av väger och gator

5/1994
Udbud af og tilsyn med driftsarbeijder.
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader

4/1994
Information til vejholderen. 
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader

7/1993
Informasjon til vejholder.
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader

23/1992
Kvalitet. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

6/1992
Piggdekk og vintervedlikeholdsstrategi i Norden. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater

5/1992
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

21/1988
Tilstandsstyrt vedlikehold. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

14/1988
Prosjektkatalog 1988. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater.

8/1988
Vejmeldinger til vejholder. 
Udvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

5/1987
Underhåll på entreprenad.
Utskott 41 - Drift av vägar och gator

1/1987
Stadet af Pavement Managementsystemer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Udvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader

2/1986
Vinterväghållning i Norden. Standard, effekter och kostnader. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

2/1985
Fornyelse af belægninger. 
Udvalg 41 - Drift af veje og gader

24/1984
Vedlikehold av gang- og sykkelveger. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater

22/1984
Prosjektkatalog 1984. 
Utvalg 41 - Drift av veger och gater

13/1984
Vegvedlikehold i fremtiden - seminar om vegvedlikehold på Island, juni 1982. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater

3/1983
Kemisk halkbekämpning. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator

6/1982
Planering och uppföljning av vägunderhåll. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator

1/1982
Arbejdsmiljø og vejarbejde. 
Udvalg 41 - Drift af veje og gader

23/1980
Prosjektkatalogen 1980. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

1/1979
Standardprojektet. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

5/1977
Projekt inom vägunderhållet 1976. 
Utskott 40 - Underhåll

1/1971
Rapport från förbundsutskott 40 - Väghållning, över sammanträde 
i Uppsala 14. och 15. maj 1971.

1/1964
Förhandlingar i Sigtuna 17 och 18 februari 1964 med förbundsutskott 40 - Vinterväghållning.


Utskott 42 - Vägarbetsmaskiner

Upp

9/2004
Sikkerhet ved bruk av maskiner
 Standardisert merking og betjening for bruk av tilleggsutstyr 

Utvalg 42 - Vejarbejdsmaskiner
(pdf 1 mb)

7/2000
Veghøvelens utnyttelse og økonomi - Planleggingsmodell for disponering av veghøvel.
Udvalg 42 - Vejarbejdsmaskiner

5/2000
Anläggningsmaskinbranschen i Norden (med Sverige som utgångspunkt)
Udvalg 42 - Vejarbejdsmaskiner

5/1999
Utstyr for rensk under stålrekkverk
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

4/1999
Utstyr for drift og vedlikehold av gang/sykkelveger. Utprøving av bæremaskin og utstyr.
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

5/1996
Levetidskostnader - LCC Levetidsgevinster - LCP Med beregningsmodeller. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

4/1996
Utprøving av salttyper forbruk i vintervedlikeholdet.
Utvalg 63 - Vegmaskiner

3/1996
Fremgangsmåte for Produktutvikling/FoU - Maskin. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

2/1996
Oppgjørsformer for maskinleie. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

1/1996
Vasking av skilt, kantstolper og vegmerking. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

7/1995
Modell för kvalitetssystem för maskinentrepenörer. 
Utskott 63 - Vägmaskiner

18/1992
Hur påverkas bygg- och anläggsmaskinerna av EG. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

8/1992
Utbildning av maskinförare i Finland. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

4/1992
Mennesket i vegmaskinen II. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

1/1992
Teknisk utvikling innenfor vegarbeidsdrift. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

6/1988
Maskiner til genbrug. 
Udvalg 63 - Vejmaskiner.

5/1988
Vedligehold og utvikling av snøploger. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

4/1988
Mennesket i vegmaskinen. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

3/1988
Drivstofføkonomi. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

2/1988
Temperaturens inverkan på arbetsmaskinens disponibilitet. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

1/1988
Datorn som hjälpmedel för effektiv maskinhållning inom väg- och anläggningssektorn. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.
ISBN 87-88728-28-5

10/1984
Maskinbestämmelser. Kartläggning och konsekvenser.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

9/1984
Isrivning och grushyvling. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

8/1984
Buller från anläggningsmaskiner. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

7/1984
Former och system för redovisning av praktiska maskinkapaciteter.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

6/1984
Arbeidsmiljøspørsmål ved knuseverk - kartleggning av gjeldende bestemmelser. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

5/1984
Krav til grunnmaskin for vedlikehold av veger og gater samt gang- og sykkelveger. 
Utvalg 63 - Vägmaskiner.

1/1984
Maskin och maskinägarstruktur inom anläggningsbranschen till år 2000. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

29/1980
Motorredskap, bestämmelser under transport på väg och arbete, märkning, besiktning och registrering - kartläggning av gällande bestämmelser. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

28/1980
Maskinføreropplæring - kartleggning av dagens situasjon.
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

27/1980
Miljö - gällande krav för ljud producerat av maskin.
Utskott 63 - Vägmaskiner.

26/1980
Sikkerhetshytter på maskiner - utformning, bestemmelser.
Utvalg 63 - Vegmaskiner.


Utskott 51 - Miljö

Upp
6/1999
Seminarierapport. "Går bättre miljö att köpa?" Miljökrav vid upphandlingar - hot eller möjligheter.
Utskott 51 - Miljö
(Rapporten trycktes med fel år, det skulle vara 6/1998) The Tallinn Environment Seminar 10.9.1999
Seminar report
Utskott 51 - Miljö

1/1999
Strategisk miljökonsekvensbedömning i transportsektorn. Rapport fra arbetsgruppe.
Utskott 51 - Miljö

24/1992
Miljøkapasitet.
Utvalg 24 - Miljø

22/1992
Stadsport - att forma en stadsentré. 
Utskott 24 - Miljö

12/1992
Ett miljöanpassat transportsystem - tre framtidsbilder. 
Utskott 24 - Miljö.

3/1987
Hur miljövänlig är den framtida bilen ? 
Utskott 64 - Miljö

32/1984
Miljöhänsyn i parkeringspolitiken. 
Utskott 64 - Miljö

21/1984
Vibrationer från vägtrafik. Orsaker, åtgärder och regler. 
Utskott 64 - Miljö

12/1984
Bedre gader - en eksempelsamling fra nordiske byer. 
Udvalg 64 - Miljø

4/1984
Vegen som barriere for fotgjengere. Metodebeskrivelser.
Utvalg 64 - Miljø

1984
Bedre gader : en eksempelsamling fra nordiske byer
Udvalg 64 - Miljø
ISBN 87-7491-122-8

33/1980
Metoder for beregning av luftforurensning ved trafikkårer. 
Utvalg 64 - Miljø

30/1980
Overflatevann fra veg. Forurensning og beskyttelsestiltak. 
Utvalg 64 - Miljø

9/1980
Visuelle forhold. Konflikter mellem trafik og miljø. 
Udvalg 64 - Miljø

8/1980
Ny udformning af lokalgader. Udvalgte eksempler. 
Udvalg 64 - Miljø

7/1980
Ny udformning af lokalgader. En nordisk oversigt. 
Udvalg 64 - Miljø
ISBN 87-7491-033-7

4/1975
Miljøvern. 
Ad hoc komité for miljøvern.


Utskott 52 - Trafiksäkerhet

Upp

8/2000
Nollvisionens möjligheter
Utskott 52 - Trafiksäkerhet
(pdf 563 kb)

6/1994
Tema "Overvåking" - Info om politiets trafikkarbeide i Danmark, Finnland, Norge og Sverige.
Utvalg 52 - Trafikksikkerhet

8/1993
Prioritering av mindre trafiksäkerhetsåtgärder i tätort.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

3/1993
Nordisk strategi för trafiksäkerhetsarbete i tätort. 
Utskott 52. Trafiksäkerhet

1/1993
Menneskets kapasitet som trafikant. 
Utvalg 52 - Trafikksikkerhet

19/1992
Trafiksäkerhetsåtgärder i väg- och gatumiljö. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

1/1989
Trafiksäkerheten nu och i framtiden. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

4/1987
Effektvariabler vid trafiksäkerhetsarbetet. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

6/1986
Sjukvårdsdata för väghållarens trafiksäkerhetsarbete. Registreringsrutiner, erfarenheter och användning.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

6/1985
Fartgrenser - i trafikksikkerhetens tjeneste ? 
Udvalg 52 - Trafikksikkerhet

28/1984
Effektivare trafiksäkerhetsarbete. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

21/1980
Målsætning i trafiksikkerhedsarbejdet. 
Udvalg 52 - Trafiksikkerhed

20/1980
En modell för väghållarnas trafiksäkerhetsarbete. Slutrapport från utskottets arbetsgrupp 1.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet

11/1980
Trafikksanering - aktuelle tiltak. 
Utvalg 52 - Trafiksikkerhet

Utskott 53 - Transportinformatik ITS

Upp

1/2002.
Nordic version - Road transport informatics terminology
Utskott 53 - Transporttelematik
(pdf 2,1 mb)

10/2000
Transportinformatik i Norden - Statusrapport 1999.
Utskott 53 - Transportinformatik

1/1997
Vägtransporttelematik. Nordisk terminologi. 
Utskott 53 - Transportinformatik
ISBN 951-726-379-1 (hft.)

8/1994
Trafikinformationsteknikens (RTI) framtid i Norden: Delphiundersøkning.
Utskott 53 - Trafikinformationsteknik.

3/1992
Informationsteknologi i nordisk trafik. 
Utskott 53 - Informationsteknologi och trafikreglering.

4/1991
Avgiftsinnkrevning på veg. 
Utvalg 53 - Informasjonsteknologi og trafikkregulering.

18/1988
Fremtidens vejtrafikk - informationssystem for trafikken. 
Utvalg 51 - Trafikkanalyse og trafikkregulering.

15/1988
Trafikantinformation. Seminar på Rungstedgård 3- 4 september 1987.
Udvalg 51 - Trafikanalyse og trafikregulering.

9/1986
Resvaneundersökningar. Seminarium 4.-5. September 1986 i Skokloster.
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

4/1986
Trafiksignaler samt variabla vägmärken och skyltar. Seminarium 29-30.8 1985 i Esbo. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

31/1984
Effektstudier av trafikkreguleringer. 
Utvalg 51 - Trafikkanalyse og trafikkregulering.

23/1984
Vägvisning. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

3/1981
Tillgänglighets- och trafikstandardanalyser. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

1/1978
Liikenteen valoohjauksen suunnittelu. Anvisningar för planläggning av trafiksignalreglering (på finska). 
Finska avd. utskott 51 - Trafikanalys.


Utskott 54 - Fordon

Upp

1/2007
Vehicle combinations based on the modular concept Background and analysis
TC 54 - Vehicles and Transports
(pdf 1 Mb)

10/2004
Hur säkras funktionaliteten hos personbilars säkerhetsutrustning?
Utskott 54 - Fordon

4/2004
Equipment for Efficient Cargo Securing and Ferry Fastening of Vehicles
Utskott 54 – Fordon
(pdf 1,69 mb)

2/2004
Kontroll av bremser på tunge kjøretøy i Norden
Utvalg 54 - Kjøretøyer, utforming og egenskaper
(pdf 5,6 mb)

1/2004
Harmonisering av vissa mått- och viktbestämmelser för tunga fordon
Udvalg 54 - Køretøjer
(pdf 1 mb)

2/2002
Periodisk kjøretøykontroll i Norden
Utvalg 54 – Køretøjer
(pdf 193 kb)

1/2002
Vägar och tunga transporter – Växelverkan mellan väg och fordon
Seminarierapport, 15 juni 2000
Utskott 34 – Vägkonstruktion
Utskott 54 – Fordon
(pdf 2 mb)

6/2000
Tunga fordons mått och vikt - Regelverken i Norden och i EU.
Utskott 54 - Fordons utformning och egenskaper

2/1994
Däckens betydelse før ett säkert väg väggrepp vintertid. 
Utskott 65 - Fordons utformning och egenskaper

2b/1993
Fire foredrag fra NVF-kongressen i Tammerfors 1992. 
Utvalg 65 - Kjøretøyer utforming og egenskaper

Övriga publikationer

Upp

12/1980
Vej- og trafikteknik - hvordan kommunikere ? 
Ad hoc udvalg nomenklatur.

18/1980
Observasjonsstrekninger på vegnettet i Norden.

31/1980
Vejsektorens energiforbrug. 
Ad hoc udvalg - Energibesparelse i vejsektoren.

4/2002
Den svenska vägtransportsektorns FoU-behov och tillgång till FoU-utförare med tillhörande utbildningsutbud
Svenska avdelningsstyrelsen