Go to navigation2018
Tittel

Complete streets - konsept for helhetlig gateplanlegging


Redusert CO2 regnskap ved bruk av fleksible stålhvelv til vegformål.

Kartlegging og evaluering av gangvennlighet - innhenting av erfaring fra praksis.2017
Tittel


Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak i Oslo

Road engineering Field investegation Salluit, Nunavik, Canada

Rådgiver sin endrede rolle i totalentreprise
 

2016
Tittel

Permafrost Engineering Applied to
Transportation Infrastructure

Navn


Bente Beckstrøm Fuglseth og Lars Løvstad

Jan Vaslestad og Aina Anthi

Maja Karoline Rynning og Marianne Knapskog
 
 
 
 
 
Ray Pritchard          

Benoit Loranger
 
Jon-Michael Vanebo

Karlis Rieksts
Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer Anders Tønnesen 
Masteroppgave innen veg og vegteknologi Ida Elise Trangen 


2015

Tittel

Masteroppgave innen gjennomføringsstrategier for vegprosjekter
Hanne Opsahl         


2014

Tittel
Permafrost engineering applied for transportation infrastructure
Elena Kuznetsova            
Støy fra veitrafikk, tilgang til grønne områder og støyplager
Gro Merethe Lund


2013

Tittel                                                                                                   
Lokal overvannshandtering langs vann
Fergeavløsningsprosjektet Ryfast
Iren Piamonte Kristensen
Martine Stang Jonsson

 

2012

Tittel

Rapport fra forskningsopphold ved DUT
Trude Tørset

 
2011

Tittel

Tilretteligging for syklister og shared space
Petter Øyn, Erik Lorentzen og Caroline Dahlblom
Innovativ transportplanlegging
Bente Fuglseth og Sandra Peterson

 

2010

Tittel

Kurs i ingeniørbiologi for stabilisering og erosjonsreduksjon av skråninger
Aina K. Anthi og Tseday Damtew

 

2009

Tittel

Studietur innen bruer til Frankrike, Tyskland og Sveits
Ola Fjerdingstad og Kristian Berntsen
Kurs innen transportmodellering og -simulering i USA
Chi Kwan Kwon

 

2008

Tittel
Studietur til USA
Linn Verde Thon og Marte Åsland Hansen
Hospitering hos Shell i Frankrike
Anne Stine Woldene
Studiereise til USA
Einar Lillebye

 
 2007

Tittel
2 årig videreutdanning; Utvikling av urbane områder, Infrastruktur og bykultur
Carina Holm Thorvaldsen
Studietur til Sverige med fokus på universell utforming; ny kunnskap og konkrete eksempler for undervisning.
Bjørn Høsøien, Liv Øvstedal og Eirin Ryeng
Studietur til Sverige; Prosjektoppgave med tema å utvikle nytt stamrutenett for kollektivtransporten i Trondheim
Are Kullerud og Jørn Arild Sæther

 
 2006

Tittel
Sykkelstudietur til DanmarkIngve Lygre Undheim
Activity-based Modelling Approach
Follow up Report for study sponsored by NVF-stipend
Certificate of Participation
Results for both the exams undertaken
Tanu Priya Uteng

 
 2005

Tittel
Axle Load Enforcement in CanadaAsbjørn Johnsen og Jan Tore Odd

 
 2004

Tittel
Tilgjengelighet for alleBjørn Kåre Steinset/ Marit Liv Solbjørg
Bruk av medie-/pressearbeid i forbindelse med merkevarebygging og profilering av en bedriftKjell Bjørn Vinje
Erfaring fra vegforvaltning/organisasjonsformMari Barstad/Turid Stubø Johnsen
Offentlig/privat samarbeid om FOU prosjekterJon Dahlen


 2003

Tittel
Planlegging i byEva Preede & Steinar Berntsen
Håndtering av EU's nye "utekontrolldirektiv" (2000/30/EU)Mads Casper Oppegaard
Trafikk og informasjonshåndteringGun Aaserudhagen & Turid Nyman
Nordisk møte om strategiske konsekvens-utredninger (MKB)Hege B Selbekk &  Liv Hesthagen
Modifisering av laboratorieutstyr (NAT)
       Permanente deformasjoner i asfaltdekke
Rabbira Garba
Strategier for og fysisk tilrettelegging for syklende og gående som et reelt alternativ til bil (kollektivtransport) i byer og tettstederGyda Grendstad  

 

 2002

Tittel
Kompetanse- og erfaringsutveksling. Digital planlegging i NordenArild Steen
Kollektivtransport. Utvikling av lokalekollektivtransportstrategier og gjennomføring av disseRune Gjøs
Aktiv bruk av SMS innen trafikkstyring og informasjonThorvald A. Paulsen
Strategisk planleggingHans Silborn
Studier av signalregulerte rundkjøringerArvid Aakre
Sikkerhetskonsept for tunnelerHarald Buvik


 2001

Tittel
Bruk av fritt programmerbare skilt for dynamisk trafikkinformasjonFinn Erling Berg & Jan Vidar Myrland
Nasjonal vegdatabank - etablering av rutiner for utveksling av data mellom kommuner og Statens vegvesenAlf Sognefest & Harald Wethal
Utvikling av trafikkgårder/sykkelkjøregårder for bruk i trafikkundervisningen i skoleverketSvein B. Vodahl & Erik J. Jølsgard

 

 2000

Tittel
Mellomarealer i veiplanleggingHoshiar Nooraddin
Miljø, Infrastrukturens og trafikkens innvirkning på miljøetBjørn Iuell
Utbygging av infrastruktur og byutviklingTorill Presttun
Samspill mellom fører, kjøretøy, omgivelse og andre faktorer av betydning for trafikksikkerhetenJens Børøsund & Kjell Bjerkan
Bærekraftig planlegging for turismeAnne Trine Hoel & Kirsti Slotsvik

 

 1999

Tittel
Videreutdanning innen miljøarbeidLiv Marit Engene
Merverdiavgift og vegfritak i nordisk vegsektorHarald Håkonsen
Studie av kollektivtransport i NederlandOle A. Hagen
Godstransport i storbyWenche Kirkeby
Elin Børrud
Anne Ogner
Bodil Riis
Marit Ulveset
Nina Ødegaard
System for vegprisingMarit Sørstrøm

 

 1998

Tittel
Planlegging og drift av veger utsatt for drivsnøSkuli Thordarson
Konsekvensutredninger innen vegsektorenSnorre Lægran
Sammenligning av fagopplæringen på nordisk plan, som et verktøy for å fremme et felles arbeidsmarked for veg- og trafikksektorenTor Utengen
Karin Pedersen
Bent Finckenhagen

 

 1997

Tittel
Bruk av komposittmaterialer for bruformålJohn Gustavsen
Veiavrenning og vannforurensningSvein Ole Åstebøl
Geopolar posisjonering av anleggsmaskiner i vegbyggingssammenhengTorfinn Svendsen
EØS avtalen ang. kjøretøy, verksted osv. samt organisering og adm.løsningerKari L. Stenersen & Kari Bergum


 1996

Tittel
Studie av arbeidsdeling, myndighet og ansvar mellom transportselskap og samferdselsmyndighet i SkottlandRolf N. Sørensen
Studie i forbindelse med kjøretøykontroll iht EU's reglerKnut A. Henriksen


 1995

Tittel
Naturvennlige løsninger i veganleggAnn-Kjersti Johnsen & Sunniva Schjetne
MiljøgeometriFinn Zetterstrøm & Liv Solland


 1994

Tittel
Jevnhet av veger/nye retningslinjer for akseptable setningerMagne Lerfaldet & Roald Aabø
Effekten av investeringer i vegsektorenLidvard Skorpa & Svein Magne Olsen

 

 1993

Tittel
Bruk av strekningsdata til styrings- og overvåkingsformålLars Erik Hauer
Tettstedsproblematikk med hovedvekt på grøntstruktur og transportGyda Grendstad & Nina Ødegaard
Miljøvennlig transport - sykkel - kollektivtransportJan Erik Torp & Nils H. Kraugerud

 

 1992

Tittel
Arbeidsmiljø innen vegsektoren - arbeidsulykker i tunneldriftGunnar Gjerdingen
EF's regler for periodisk kontroll - studiereise til DanmarkKnut A. Henriksen
Miljøaspekter tilknyttet div. utbyggingsprosjekter i Bayern, TysklandTerje Børsheim & Ivar Hebnes
Bompengeringene i Bergen, Oslo og Trondheim - en beskrivelse og analyse av gakgrunnen for realiseringenTore Sager
Nedbrytningsmekanismer for lavtrafikerte vegerAnne Tønder


 1991

Tittel
Studie/utredning av bruk av vegdata innen vegforvaltning i noen europeiske landPål Tvedt
Relasjon veg - landskap; miljøsoner, konsekvensanalyserKirsti L. Slotsvik
Ulykkesanalyse av trafikkulykker i Norge og Sverige - årsaksforhold, tiltakHilmar Liane
Elektroniske informasjonstavler som trafikksikkerhetstiltak - en studie av svenske erfaringerTrond R. Larsen
Overvåking av vegnettet - milødata, vindforhold og rasfareErik Norstrøm & Svein Meek

 

 1990

Tittel
Studie av "Veg- og tettstedsforming - Hvordan vegomlegging kan påvirke stedskarakteren"Elin Børrud
Studie av "FVD-tekniske anlegg i tunneler"Eddy Jordan
Studie av "Tidskostnadenes betydning for trafikkprognosen og lønnsomheten i vegprosjekter" - studiereise til USASverre Strand
Fra ride-/kløvveg til Kongeveg fra Krødsherad gjennom Hallingdal og Hemsedal til Sogn grense
Oskar Gjestemoen

 

 1989

Tittel
Studie av "Trafikkskilting og trafikkinformasjon"Ragnar H. Nilsen & Erik B. Hagen
Studie av "Organisering og gjennomføring av vedlikehold av veger i det finske vegvesenet, spesiselt på vegmesternivå"Rolf Sommervik & Odd Pape
Studie av "Bruk av epoxybelagt armering i brukonstruksjoner"Trond A. Østmoen & Halvard Sindre
Studie av "Miljøforurensningsproblemer"Johan Filseth

 

Tittel