Go to navigation

2017
Tittel


Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak i Oslo

Road engineering Field investegation Salluit, Nunavik, Canada

Rådgiver sin endrede rolle i totalentreprise
 

2016
Tittel

Permafrost Engineering Applied to
Transportation Infrastructure
 
Navn

Ray Pritchard          

Benoit Loranger
 
Jon-Michael Vanebo

Karlis Rieksts
Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer  Anders Tønnesen 
Masteroppgave innen veg og vegteknologi  Ida Elise Trangen 

2015

Tittel

Masteroppgave innen gjennomføringsstrategier for vegprosjekter
Hanne Opsahl         

2014

Tittel
Permafrost engineering applied for transportation infrastructure
Elena Kuznetsova            
Støy fra veitrafikk, tilgang til grønne områder og støyplager
Gro Merethe Lund

2013

Tittel                                                                                                    
Lokal overvannshandtering langs vann
Fergeavløsningsprosjektet Ryfast
Iren Piamonte Kristensen
Martine Stang Jonsson

 

2012

Tittel

Rapport fra forskningsopphold ved DUT
Trude Tørset

 
2011

Tittel

Tilretteligging for syklister og shared space
Petter Øyn, Erik Lorentzen og Caroline Dahlblom
Innovativ transportplanlegging
Bente Fuglseth og Sandra Peterson

 

2010

Tittel

Kurs i ingeniørbiologi for stabilisering og erosjonsreduksjon av skråninger
Aina K. Anthi og Tseday Damtew

 

2009

Tittel

Studietur innen bruer til Frankrike, Tyskland og Sveits
Ola Fjerdingstad og Kristian Berntsen
Kurs innen transportmodellering og -simulering i USA
Chi Kwan Kwon

 

2008

Tittel
Studietur til USA
Linn Verde Thon og Marte Åsland Hansen
Hospitering hos Shell i Frankrike
Anne Stine Woldene
Studiereise til USA
Einar Lillebye

 
 2007

Tittel
2 årig videreutdanning; Utvikling av urbane områder, Infrastruktur og bykultur
Carina Holm Thorvaldsen
Studietur til Sverige med fokus på universell utforming; ny kunnskap og konkrete eksempler for undervisning.
Bjørn Høsøien, Liv Øvstedal og Eirin Ryeng
Studietur til Sverige; Prosjektoppgave med tema å utvikle nytt stamrutenett for kollektivtransporten i Trondheim
Are Kullerud og Jørn Arild Sæther

 
 2006

Tittel
Sykkelstudietur til Danmark Ingve Lygre Undheim
Activity-based Modelling Approach
Follow up Report for study sponsored by NVF-stipend
Certificate of Participation
Results for both the exams undertaken
Tanu Priya Uteng

 
 2005

Tittel
Axle Load Enforcement in Canada Asbjørn Johnsen og Jan Tore Odd

 
 2004

Tittel
Tilgjengelighet for alle Bjørn Kåre Steinset/ Marit Liv Solbjørg
Bruk av medie-/pressearbeid i forbindelse med merkevarebygging og profilering av en bedrift Kjell Bjørn Vinje
Erfaring fra vegforvaltning/organisasjonsform Mari Barstad/Turid Stubø Johnsen
Offentlig/privat samarbeid om FOU prosjekter Jon Dahlen

 2003

Tittel
Planlegging i by Eva Preede & Steinar Berntsen
Håndtering av EU's nye "utekontrolldirektiv" (2000/30/EU) Mads Casper Oppegaard
Trafikk og informasjonshåndtering Gun Aaserudhagen & Turid Nyman
Nordisk møte om strategiske konsekvens-utredninger (MKB) Hege B Selbekk &  Liv Hesthagen
Modifisering av laboratorieutstyr (NAT)
    Permanente deformasjoner i asfaltdekke
Rabbira Garba
Strategier for og fysisk tilrettelegging for syklende og gående som et reelt alternativ til bil (kollektivtransport) i byer og tettsteder Gyda Grendstad  

 

 2002

Tittel
Kompetanse- og erfaringsutveksling. Digital planlegging i Norden Arild Steen
Kollektivtransport. Utvikling av lokalekollektivtransportstrategier og gjennomføring av disse Rune Gjøs
Aktiv bruk av SMS innen trafikkstyring og informasjon Thorvald A. Paulsen
Strategisk planlegging Hans Silborn
Studier av signalregulerte rundkjøringer Arvid Aakre
Sikkerhetskonsept for tunneler Harald Buvik

 2001

Tittel
Bruk av fritt programmerbare skilt for dynamisk trafikkinformasjon Finn Erling Berg & Jan Vidar Myrland
Nasjonal vegdatabank - etablering av rutiner for utveksling av data mellom kommuner og Statens vegvesen Alf Sognefest & Harald Wethal
Utvikling av trafikkgårder/sykkelkjøregårder for bruk i trafikkundervisningen i skoleverket Svein B. Vodahl & Erik J. Jølsgard

 

 2000

Tittel
Mellomarealer i veiplanlegging Hoshiar Nooraddin
Miljø, Infrastrukturens og trafikkens innvirkning på miljøet Bjørn Iuell
Utbygging av infrastruktur og byutvikling Torill Presttun
Samspill mellom fører, kjøretøy, omgivelse og andre faktorer av betydning for trafikksikkerheten Jens Børøsund & Kjell Bjerkan
Bærekraftig planlegging for turisme Anne Trine Hoel & Kirsti Slotsvik

 

 1999

Tittel
Videreutdanning innen miljøarbeid Liv Marit Engene
Merverdiavgift og vegfritak i nordisk vegsektor Harald Håkonsen
Studie av kollektivtransport i Nederland Ole A. Hagen
Godstransport i storby Wenche Kirkeby
Elin Børrud
Anne Ogner
Bodil Riis
Marit Ulveset
Nina Ødegaard
System for vegprising Marit Sørstrøm

 

 1998

Tittel
Planlegging og drift av veger utsatt for drivsnø Skuli Thordarson
Konsekvensutredninger innen vegsektoren Snorre Lægran
Sammenligning av fagopplæringen på nordisk plan, som et verktøy for å fremme et felles arbeidsmarked for veg- og trafikksektoren Tor Utengen
Karin Pedersen
Bent Finckenhagen

 

 1997

Tittel
Bruk av komposittmaterialer for bruformål John Gustavsen
Veiavrenning og vannforurensning Svein Ole Åstebøl
Geopolar posisjonering av anleggsmaskiner i vegbyggingssammenheng Torfinn Svendsen
EØS avtalen ang. kjøretøy, verksted osv. samt organisering og adm.løsninger Kari L. Stenersen & Kari Bergum

 1996

Tittel
Studie av arbeidsdeling, myndighet og ansvar mellom transportselskap og samferdselsmyndighet i Skottland Rolf N. Sørensen
Studie i forbindelse med kjøretøykontroll iht EU's regler Knut A. Henriksen

 1995

Tittel
Naturvennlige løsninger i veganlegg Ann-Kjersti Johnsen & Sunniva Schjetne
Miljøgeometri Finn Zetterstrøm & Liv Solland

 1994

Tittel
Jevnhet av veger/nye retningslinjer for akseptable setninger Magne Lerfaldet & Roald Aabø
Effekten av investeringer i vegsektoren Lidvard Skorpa & Svein Magne Olsen

 

 1993

Tittel
Bruk av strekningsdata til styrings- og overvåkingsformål Lars Erik Hauer
Tettstedsproblematikk med hovedvekt på grøntstruktur og transport Gyda Grendstad & Nina Ødegaard
Miljøvennlig transport - sykkel - kollektivtransport Jan Erik Torp & Nils H. Kraugerud

 

 1992

Tittel
Arbeidsmiljø innen vegsektoren - arbeidsulykker i tunneldrift Gunnar Gjerdingen
EF's regler for periodisk kontroll - studiereise til Danmark Knut A. Henriksen
Miljøaspekter tilknyttet div. utbyggingsprosjekter i Bayern, Tyskland Terje Børsheim & Ivar Hebnes
Bompengeringene i Bergen, Oslo og Trondheim - en beskrivelse og analyse av gakgrunnen for realiseringen Tore Sager
Nedbrytningsmekanismer for lavtrafikerte veger Anne Tønder

 1991

Tittel
Studie/utredning av bruk av vegdata innen vegforvaltning i noen europeiske land Pål Tvedt
Relasjon veg - landskap; miljøsoner, konsekvensanalyser Kirsti L. Slotsvik
Ulykkesanalyse av trafikkulykker i Norge og Sverige - årsaksforhold, tiltak Hilmar Liane
Elektroniske informasjonstavler som trafikksikkerhetstiltak - en studie av svenske erfaringer Trond R. Larsen
Overvåking av vegnettet - milødata, vindforhold og rasfare Erik Norstrøm & Svein Meek

 

 1990

Tittel
Studie av "Veg- og tettstedsforming - Hvordan vegomlegging kan påvirke stedskarakteren" Elin Børrud
Studie av "FVD-tekniske anlegg i tunneler" Eddy Jordan
Studie av "Tidskostnadenes betydning for trafikkprognosen og lønnsomheten i vegprosjekter" - studiereise til USA Sverre Strand
Fra ride-/kløvveg til Kongeveg fra Krødsherad gjennom Hallingdal og Hemsedal til Sogn grense
Oskar Gjestemoen

 

 1989

Tittel
Studie av "Trafikkskilting og trafikkinformasjon" Ragnar H. Nilsen & Erik B. Hagen
Studie av "Organisering og gjennomføring av vedlikehold av veger i det finske vegvesenet, spesiselt på vegmesternivå" Rolf Sommervik & Odd Pape
Studie av "Bruk av epoxybelagt armering i brukonstruksjoner" Trond A. Østmoen & Halvard Sindre
Studie av "Miljøforurensningsproblemer" Johan Filseth

Tittel