Go to navigation

Verksamhetsplan för hela perioden 2016-2020

Utskottets tidplan baseras på de seminarier utskottet avser organisera. De öppna seminarierna hålls i mån av möjlighet i samarbete med andra utskott och organisationer, särskilt i det land där seminariet sker.

Varje verksamhetsår, med start 2017, arrangeras två utskottsmöten där hela utskottet samlas. Detta ger varje utskottsmedlem möjlighet till två fysiska aktiviteter per år. Som komplement till dessa fysiska möten arrangeras även 2-3 digitala möten, så kallade webinars.

Under verksamhetsperioden sker samarbete kring vissa arrangemang tillsammans med utskotten Utformning samt Klimat och miljö.

Preliminärt gäller följande:

 

Tid

Typ

Deltema nr
Innehåll

Plats

Ansvar

 

31.08.16

Ordförande-Sekreterare

Verksamhetsplan

SE, Lund

John/Jimmy

24.10.16

Konstituerande möte

Konstituering av styrelse, information om VP etc.

Skype

John/Jimmy

20-21 mars 2017

Utskottsmöte

Uppstart, teman, trender

SE, Stockholm

John/Jimmy

25-26 oktober 2017

Utskottsmöte

Mobilitet i den goda staden

Omställning i städer/bil/människa/

markanvändning/trafiksäkerhet

DK, Odense

Mia/Peter

Vinter 17/18

Webinar

 

Skype

 

30-31 maj 2018

Utskottsmöte

Den resursstarka och resurssnåla staden

(Strategisk planering /Samhällsekonomi/

modeller/verktyg (stad)/måluppfyllelse/)

IS, Reykjavik

 

13-14 november 2018

Utskottsmöte

Städer i nätverk och regionförstoring

(nationellt/regionalt)/

flera trafikslag/InterCity

NO, Oslo

Helga/Håkon

Vinter 18/19

Webinar

 

Skype

 

Vår 2019

Utskottsmöte

Människa – teknik - organisation

Digitalisering/automatisering

(MoS)/jämställdhet/trafikantens behov/

Stadsutveckling/infrastruktur/transporter/

smart cities

FI, Helsingfors

Marek

Höst 2019

Utskottsmöte

Trendbrott och politiska beslut

Transportpolitik/kommun/

sammanhängade stad/nollväxtmål/

NO, Stavanger

Line/Kjetil

Vinter 19/20

Webinar

 

Skype

 

Vår 2020

Ev

Planering för Via Nordica

 

 

*slutgiltig fördelning interna/öppna seminarier avgörs senare; också blandade former används i samarbete med övriga intresserade organisatörer