Go to navigation

Utskotten

Förbundsutskotten har till ändamål att främja erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna och skapa möjligheter för större gemensamma projekt.

NVF:s utskottsstruktur
Med utskottsstrukturen strävar man efter att spegla sektorns förändringar och perspektiv. De nya synvinklarna syns i utskottens justerade arbetsområden, samt i de teman som överskrider utskottsgränserna.

Under denna perioden baseras utskottens verksamhet på följande strategiska teman:
- Säkra och miljövänliga transportsystem
-
Kvalitets- och resursoptimala transportsystem
-
Kompetenta organisationer och effektiv organisering
-
 Innovationer och förnyelser

Under denna perioden är antalet egentliga utskott tio. Därtill finns en ad-hoc arbetsgrupp.

I NVF:s utskottsverksamhet deltar över 800 nordiska sakkännare som representerar branchens viktigaste ämbetsverk, samfund, företag, föreningar och läroverk både inom den offentliga och den privata sektorn. Medlemmarna bildar ett välfungerande nätverk där informationen sprids över organisationsgränser utan formaliteter. Precis som inom hela förbundet växlar ansvaret för ledande land inom utskotten vart fjärde år.

 

Liittojaostojen tarkoitus on edistää Pohjoismaiden välistä kokemustenvaihtoa sekä luoda mahdollisuuksia suurempiin yhteisiin hankkeisiin.

PTL:n jaostorakenne
Jaostorakenteessa pyritään saamaan tiealalla tapahtuvat uudistukset ja uudet näkökulmat näkyviin liiton toiminnassa. Uudet näkökulmat näkyvät jaostojen tarkistetuissa tehtäväalueissa sekä yli jaostorajojen kulkevissa teemoissa. 

Tällä kaudella jaostojen työ perustuu seuraaviin strategisiin teemoihin:
- Turvalliset ja ympäristöystävälliset liikennejärjestelmät
- Laatu- ja resurssioptimoidut liikennejärjestelmät
- Osaavat organisaatiot ja tehokas organisointi
- Innovaatiot ja uudistukset

Tällä kaudella jaostojen määr on kymmenen. Tämän lisäksi on yksi ad.hoc työryhmä.

PTL:n jaostojen toimintaan osallistuu Pohjoismaissa yli 800 asiantuntijaa, jotka edustavat tärkeimpiä alalla toimivia virastoja, yhteisöjä, yrityksiä, yhdistyksiä ja koulutuslaitoksia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Jäsenet muodostavat tehokkaasti toimivan verkoston, jossa tieto siirtyy yli organisaatiorajojen ilman muodollisuuksia. Vetovastuu jaostoissa, kuten koko liitossakin, kiertää neljän vuoden periodeissa eri maiden välillä.