Go to navigation

Utskotten

Förbundsutskotten har till ändamål att främja erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna och skapa möjligheter för större gemensamma projekt.

NVF:s utskottsstruktur 2016 - 2020
Med utskottsstrukturen strävar man efter att spegla sektorns förändringar och perspektiv. De nya synvinklarna syns i utskottens justerade arbetsområden, samt i de teman som överskrider utskottsgränserna.

Under denna perioden baseras utskottens verksamhet på följande strategiska teman

·  Säkra och miljövänliga transportsystem

·  Kvalitets- och resursoptimala transportsystem

·  Kompetenta organisationer och effektiv organisering

·  Innovationer och förnyelser


Under denna perioden är antalet egentliga utskott 10. Därtill finns en ad-hoc arbetsgrupp.

I NVF:s utskottsverksamhet deltar över 800 nordiska sakkännare som representerar branchens viktigaste ämbetsverk, samfund, företag, föreningar och läroverk både inom den offentliga och den privata sektorn. Medlemmarna bildar ett välfungerande nätverk där informationen sprids över organisationsgränser utan formaliteter. Precis som inom hela förbundet växlar ansvaret för ledande land inom utskotten vart fjärde år. 

Läs mer om NVF:s organisation, utskottsstruktur och teman på huvudsidorna.