Go to navigation

Kriterier for tildeling av stipend

 

§ 1 Styret i norsk avdeling av NVF kan hvert år bruke av avdelingens midler til å tildele stipend. Størrelse på beløpet som avsettes til stipend fastsettes av årsmøtet i forbindelse med godkjenning av det årlige budsjettet.

§ 2 Formålet med stipendet er å gi støtte til studenter og forskere innenfor veg og vegtrafikk og å gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap. Dette gjelder spesielt for å støtte opp under det nordiske samarbeidet og å utvikle kompetanse i nordiske land i samsvar med NVFs formål.

§ 3 Stipendiet kan tildeles i forbindelse med studier, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipendet kan også tildeles studenter for deltakelse på NVFs kongresser hvis dette har betydning for studiet for øvrig. Stipendmidler skal ikke tildeles til øvrige kongressreiser og konferanser.

§ 4 Stipend tildeles av styret etter søknad i mars måned. Kunngjøring av stipendet skjer i god tid før søknadsfristen. Ved valg av stipendiat(er) skal det legges vekt på studie- eller forskningsplanens innhold, motivasjon og stipendets betydning for at planen kan bli fullført. Stipendmidler kan også brukes som en hederspris til et spesielt godt forsknings- eller utviklingsarbeid som fremmer NVFs formål.

§ 5 Stipendiater skal innen ett år presentere en rapport til norsk avdeling av NVF som redegjør for det faglige utbyttet av stipendet.