Go to navigation

Stipendkriterier

Kriterier for tildeling av stipend

 

§ 1. Styret i den norske avdeling av NVF kan hvert år bruke av avdelingens midler til å tildele ett eller flere stipend. Størrelse på beløpet som avsettes til stipend fastesettes av årsmøtet i forbindelse med godkjennelse av det årlige budsjettet.

§ 2. Formålet med stipendet er å gi støtte til studenter og forskere innenfor faget veg og vegtrafikk og å gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap. Dette gjelder spesielt for å støtte opp under det nordiske samarbeidet og utvikling av kompetansen i de nordiske land i samsvar med NVF’s visjon.

§ 3. Stipendiet kan tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipendiet kan også tildeles til studenter for deltakelse på NVF’s kongresser hvis dette har betydning for studiet for øvrig. Stipendmidler skal ikke tildeles til øvrige kongressreiser og konferanser.

§ 4. Stipend tildeles av styret etter søknad i mars måned. Kunngjøring av stipendet skjer i god tid før søknadsfristen. Ved valg av stipendiat(er) skal det legges vekt på studie- eller forskningsplanens innhold og motivasjon og stipendiets betydning for at planen kan bli fullført. Stipendmidler kan også brukes som en hederspris til et spesielt godt forsknings- eller utviklingsarbeid som fremmer NVF’s formål.

§ 5. Stipendiater skal innen ett år presentere en rapport til den norske avdeling av NVF som redegjør for det faglige utbytte av stipendet.