Go to navigation

Verksamhetsplan för hela perioden 2016-2020

Utskottet är nordiskt, men de olika deltagande länderna har formerat sig lite olika nationellt. Vissa länder har ett nationellt Vägteknologiutskott, medan andra har nationella utskott för Beläggning respektive Vägkonstruktion, ytterligare vissa har enbart det nordiska utskottet.

Eftersom utskottet har många deltagare, ca 85 st., så har inte ordförande och sekreterare någon möjlighet att ha kunskap om alla befintliga kompetenser i samtliga deltagarländer. Det kommer att lösas genom att sprida ansvaret för olika delmoment till personer fördelade över hela norden, med fördel delat ansvar från två eller flera länder.

Årsmöte för utskottet hålls som ett sommarmöte. Upplägget blir årsmöte, teknisk tur, seminarium. Möte och teknisk tur begränsas till utskottets medlemmar. Seminariet kommer att vara öppet för andra än utskottets medlemmar, det är viktigt att framtagen kunskap sprids i branschen. Årsmötet 2017 hålls i Stockholmstrakten, preliminärt för 2018 gäller Island och 2019 Danmark. Värdland utser en organisatör för mötet, övriga länder deltar med representanter som utses för detta ändamål (alltså en typ av ad-hoc).

Årsmötet 2020 hålls i samband med ViaNordica i Malmö.

Den forskningstävling som det tidigare beläggningsutskottet hållit kommer att fortsätta, men kommer att göras om så att forskningen avser vägteknologi i stället för att som tidigare begränsas till beläggning. Detta ses som ett medel att främja god utveckling i branschen. Som ansvariga för denna del utses dels person som hanterat detta i tidigare organisation, dels person som har anknytning till forskarvärlden (dvs. person på universitet eller motsvarande)

Utskottet kommer att bjuda in till miniseminarier där någon utskottsmedlem presenterar någonting inom teknikområdet. Dessa seminarier ska läggas upp som en presentation på ca 20 minuter, samt 10 minuter för frågor. Lämplig tidpunkt och omfattning är ca 1 gång i månaden, vid ”lunchtid”. Alla presentationer ska innehålla en sida som anger att detta är NVF Vägteknologi, och vilka strategiska mål som berörs.

Presentationerna sker enbart via skype och är öppet för samtliga medlemmar, samt andra intresserade. En arbetsgrupp som samlar in ämnen, bedömer om de är bra och fördelar ut dem under året. Första presentation kommer att vara Martin Wiström som presenterar utskottet och dess verksamhet. Seminarierna spelas in och görs tillgängliga.

I den mån att det dyker upp konkreta frågor under perioden kommer arbetsgrupper att utses specifikt för detta. Arbetsgrupperna sätts samman utgående från lämpliga kompetenser, dvs. det finns ingenting som säger att alla länder med självklarhet kommer att vara representerade.

Specialistseminarier kan komma att anordnas under perioden. Dessa kan handla om olika delaspekter inom det ganska breda området Vägteknologi.

Ordförande och sekreterare kommer att ha stående avstämningsmöten varje månad.

Löpande under perioden kommer möten på nordisk nivå att hållas via Skype, som ett komplement till sommarmötet. Ytterligare fysiska möten anordnas vid behov.

Utskottet behandlar frågor om vägars konstruktion, alltså den del som ligger ovanför den naturliga terrassen. Dvs. klassisk geoteknik ligger utanför utskottets arbetsområde, även om geotekniken naturligtvis har betydelse.

Frågor som kommer att behandlas under perioden är bl.a.:

·         Obundna vägbyggnadsmaterial, både traditionella och alternativa

·         Beläggning, bitumenbunden och cementbunden

·         Ickeförstörande mätmetoder för till exempel tillstånd

·         Kunskapsuppbyggnad i branschen, kan med fördel utföras i samarbete med kompetensutskottet.

·         LCC

·         Miljöaspekter. Här ska huvudfokus vara på hur man inom teknikområdet kan bidra till utsläppsmål, minimera koldioxidbelastning.

 

I allt arbete kommer hänsyn tas till de strategiska målen för perioden. Dessa kommer alltså normalt inte att tas specifikt utan genomsyra arbetet