Go to navigation

Stadgar för

SVENSKA AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM

Rev 2017-03-15

§ 1 Syfte

Svenska avdelningen av Nordiskt Vägforum - NVF - verkar inom ramen för stadgar fastställda av förbundsstyrelsen att gälla för NVF.

Dessa stadgar är utfärdade i enlighet med Stadgar för Nordiskt Vägforum, fastställda av förbundsstyrelsen den 28 november 1984, med senaste revidering den 26 november 2015.

Stadgarna ersätter stadgar för avdelningen fastställda den 27 augusti 1993, med senaste revidering den 2 mars 2016.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i den svenska avdelningen kan beviljas företag, organisationer, högskolor och universitet, institut och statliga myndigheter, och kommuner, som verkar inom vägtrafik- och vägtransportområdet i Sverige.

Enskilda personer, som genom sin utbildning, verksamhet eller tidigare verksamhet kan främja förbundets ändamål kan efter särskild ansökan beviljas medlemskap.

Medlemskap beslutas av avdelningsstyrelsen.

Medlem, som ej fullgör sina skyldigheter gentemot förbundet eller som skadar förbundets syfte, kan av styrelsen uteslutas ur avdelningen.

§ 3 Styrelse

Avdelningens styrelse utses av årsmötet för en tid av fyra år. Ny styrelse tillträder efter kongressen.

Följande organisationer äger rätt att nominera en kandidat vardera:

 • Svenska Teknik och Designföretagen
 • Sveriges Byggindustrier
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Trafikverket

Därutöver har styrelsen att till årsmötet föreslå en kandidat som representerar sektionerna för väg- och vattenbyggnad eller motsvarande vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet.

Trafikverkets generaldirektör eller stf generaldirektör är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen utser på förslag av Trafikverket sekreterare, tillika kassör, som handhar avdelningens löpande förvaltning.

För beslut erfordras att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter.

§ 4 Årsmöte

Samtliga medlemmar äger rätt att deltaga i avdelningens årsmöte. Detta skall hållas före utgången av mars månad.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse
 • Godkännande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter (endast kongressår) och eventuellt kompletteringsval
 • Val av revisor och revisorssuppleant
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av årsavgifter
 • Plan för långsiktig inriktning av verksamheten

Vid årsmötet har företagsmedlemmar rösträtt med röstetal i relation till årsavgiften för den kategori medlemmen tillhör. För varje helt tusental kronor i årsavgift har medlem en röst.

Enskilda medlemmar har yttranderätt vid årsmötet men ingen rösträtt

§ 5 Utskott

För utskottens arbete gäller arbetsordning för NVF:s utskott fastställd av förbundsstyrelsen den 28 november 1984. Reviderade 26 november 2015 i Stockholm (§7).

Förslag på medlemmar till utskott läggs fram av medlemsorganisationer. Därefter godkänns de av styrelsen.

Avdelningsstyrelsen beslutar om medlemssammansättningen för en period av fyra år, som är kongressperioden.

Svenska utskott skall före den 1 februari påföljande år till avdelningsstyrelsen lämna en redogörelse för utskottets arbete under föregående kalenderår.

Alla kostnader för utskottsmedlems deltagande i utskottsarbete bestrides av medlemmens arbetsgivare eller av medlemmen själv. Avdelningsstyrelsen kan besluta om avsteg från denna regel.

Styrelsen kan ställa medel till utskotts förfogande för särskilda uppgifter efter ansökan från utskottet.

§ 6 Stadgeändring

Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet.

§ 7 Ikraftträdande

Dessa stadgar gäller från och med den 15 mars 2017.