Go to navigation

Att ansöka

Förbundets mission är att främja branschens utveckling i Norden. NVF:s avdelning i Finland har som ett av sina mål att ge studerande eller redan verksamma branschmänniskor i fortbildning möjlighet att bekanta sig med och delta i utvecklandet av det nordiska samarbetet genom det stipendium, som nu kan ansökas.


Regler

NVF:s finska avdelnings stipendium är avsett för att understöda studerande inom väg- och trafikområdet i deras studier samt i arbetslivet redan verksamma unga fackmänniskors kompletterande internationella studier. Stipendiet skall främja NVF:s mål, speciellt det nordiska samarbetet och utvecklandet av kompetensen på nordisk nivå.

Stipendiet kan beviljas för nordiska studier eller praktikantarbete, som stöder grundutbildningen, för vetenskaplig forskning och kompletterande yrkesutbildning samt därtill hörande studieresor. Stipendiet är inte avsett för kongressresor.

Stipendiets storlek är på 1000 - 6000 euro. NVF delar ut max. sex st. stipendier. Stipendiet betalas i två delar, 75 % betalas i början av arbetet och 25 % betalas efter NVF finska styrelsen har fått stipendieberättelsen.

NVF:s finska avdelningsstyrelse fastställer utgående från ansökningarna vem eller vilka som erhåller stipendiet. Vid avgörandet av fördelningen fästs stor vikt vid studie- eller forskningsplanens ämnesområde och innehåll samt vid stipendiets betydelse för genomförandet av planen.

Stipendiaten bör ge en utredning över användningen av stipendiemedlen åt NVF:s finska avdelningsstyrelse senast ett år efter erhållandet av stipendiet. Av stipendieberättelsen bör speciellt framgå resultat i form av ökad kompetens och nytta för den nordiska väg- och trafikbranschen.


Ansökningstiden är varje höst, vanligtvis i oktober-november.

Ansökningarna skickas per e-post senast den 27 november 2017 till avdelningens sekreterare.