Go to navigation


NORDSTRAT


NORDSTRAT grundades år 1998 som ett forum för samarbete mellan ledare och medarbetare inom strategisk planering i de nordiska vägverken. Medverkande var vägverken från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Ledande land år 2009 var Danmark och för år 2010 är det Finland. Nordstrat samarbetar med NVFs utskott för strategisk planering och andra utskott med nära kontakt till detta fält. Nordstrat har samtidigt hållit kontakten till trafiksystemets strategiska planering som helhet, dels genom att de strategiska planerna i synnerhet i Sverige och Norge, och nu i allt högre grad även Finland och Danmark, omfattar både väg-, ban- och sjötrafik - i vissa fall även flyg - dels genom att de personer som är med har ett bredare verksamhetsfält. Nu sker ju även stora förändringar i förvaltningen, som har sin effekt på hur den strategiska planeringen fungerar.
 
På sitt möte i Köpenhamn 13.3.2010 satte därför Nordstrat-arbetsgruppen som sitt mål att Nordstrat-samarbetet betjänar hela den strategiska transportplaneringen och erbjuder sitt stöd för alla som verkar inom den i våra respektive förvaltningar och verk.
 
Nordstrat verkar
genom informationsutbyte om planeringsläget, metoder och problem
genom att ordna höstseminarier kring aktuella frågor
genom sammanställning av material som nyckeltal och benchmarkingrapporter till bruk i länderna.
 
Nordstrats arbete organiseras av den arbetsgrupp, som vanligtvis möts på våren. I arbetsgruppen deltar 1-2 personer från var medverkande administration - nu mest med vägbakgrund, men detta kommer säkert att jämkas med tiden.
 
På Köpenhamnsmötet gav

Färöarna (pdf),

Danmark (pdf),

Finland (pdf), 

Norge (pdf) 

och Sverige (pdf) 

information om planeringsläget:
 
 
NORDSTRAT höll den 19-20.3.2012 ett seminarium i Stockholm. På seminariet behandlades aktuella planfrågor, särskilt de samtidigt under beredning varande strategierna – Norges nationella transportplan NTP 2014-23, Sveriges Kapacitetsutredning och Finlands Trafikpolitiska Redogörelse. Andra teman var gruvindustrins transportfrågor i norr och besluten kring det europeiska TEN-nätet. John Hultén redogjorde för sitt doktorsarbete om planering och planeringsideal ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

NORDSTRATs arbetsgrupp siktar på att hålla sitt nästa möte i oktober, i nära anknytning till utskottets verksamhetsplanering.