Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Stipendi

Stipendin jakoperiaatteet
Hyväksytty PTL:n Suomen osaston hallituksessa 5.12.2002

1. Tarkoitus
PTL:n Suomen osaston stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien ja nuorten henkilöiden kansainväliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä.

Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin.

Stipendillä voidaan tukea opiskelijoiden osallistumista PTL:n kongressiin hallituksen erikseen päättämien periaatteiden mukaan. Muita kongressimatkoja ei tueta.

2. Stipendin suuruus
PTL:n Suomen osaston vuosikokous päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä stipendin suuruuden.

3. Stipendin jakaminen
Stipendi julistetaan julkisesti haettavaksi kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. PTL:n Suomen osaston hallitus päättää hakemusten perusteella, kenelle tai keille stipendi myönnetään. Jakopäätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota erityisesti opinto- tai tutkimussuunnitelman aihepiiriin ja sisältöön sekä apurahan merkitykseen esitetyn suunnitelman toteuttamisessa.

Erityisen perustelluista syistä vuosikokous voi hallituksen esityksestä päättää, että stipendi myönnetään tunnustuspalkintona poikkeuksellisen ansiokkaasta PTL:n tarkoitusperiä edistävästä tutkimus- tai kehitystyöstä.

4. Raportointivelvollisuus
Stipendin saajan tulee antaa stipendin käytöstä selvitys PTL:n Suomen osaston hallitukselle vuoden kuluessa stipendin jakopäätöksestä. Stipendikertomuksessa tulee selvittää erityisesti stipendin avulla aikaansaatu osaamisen kasvu ja sen tuoma hyöty pohjoismaiselle tie- ja liikennealalle.

Stipendi voidaan myöntää myös kahdessa erässä, jolloin loppuerä maksetaan vasta, kun hallitus on saanut stipendin käyttöä koskevan raportin.