Go to navigation

Tema for NVF UTFORMING er utforming av hovedveier, byer, gater og plasser, klimatilpasning og universell utforming, se Verksomhetsplan 2016-20.

For 2016-20 prioriterer utvalget 3 hovedtema, utforming av:

  • Hovedveinettet mellom land, landsdeler og byer

  • Helhetsløsninger i by: Hvordan tilgodese alle trafikantgrupper
    og formål

  • Plasser, torg, gater og boligveier

For hver av hovedtemaene ønsker vi å belyse:

  • Helhet og målkonflikter: Hvordan samordne ulike strategiske mål som sikkerhet, framkommelighet, miljø?

  • Hvordan bidrar håndbøker til gode helhetsløsninger?

  • Hvordan kan utforming bidra til klimavennlig og klimarobust transport?

  • Universell utforming

Utvalget har årlige utvalgsmøter og arrangerer åpne seminarer. Vi er 40-50 medlemmer fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige.