Go to navigation

Verktyg

Ordna seminarier
Före seminariet bör man leverera en kostnadsberäkning samt en beskrivning av inbetalningarna åt sekreteraren.

Eventuella överskott kan användas för att täcka utskottets övriga verksamhets kostnader. Seminariernas deltagaravgifter skall i första hand beräknas täcka ifrågavarande seminariums kostnader.


Medlemsförändringar i utskotten samt underhåll av personregistret
Medlemsförändringar blir godkända av NVF:s finska avdelnings styrelse på basen av förslag gjorda av utskotten. Styrelsen kan även exempelvis i förbindelse med korrigering av utskottsstrukturen direkt utse utskottsmedlemmar.

Förslag om medlemmar skall sändas per e-post till NVF:s finska avdelnings sekreterare
som ett skilt förslag eller som tydliga protokollanteckningar. Registret över utskottsmedlemmarna underhålls centralt och i det görs endast utav styrelsen godkända tillägg och förändringar.

Därav skall utskotten i samband med förslag om nya medlemmar meddela de kontaktuppgifter som registret kräver.

Redan godkända medlemmars kontaktuppgifter skall för införning i medlemsregistret sändas åt finska avdelningens sekreterare.

Utskottens mötesprotokoll
Utskottens mötesprotokoll skall sändas per e-post till avdelningens sekreterare
helst så fort som möjligt efter mötet.

Utskottens verksamhetsplanering
NVF:s finska avdelnings utskotts verksamhetsplaner samt föregående års rapporter skall utformas i januari enligt de anvisningar som årligen ges. Dokumenten utgör det huvudsakliga innehållet i NVF:s finska avdelnings årsbok.

Anvisningar gällande de nordiska utskottens (förbundsutskottens) verksamhetsplanering ges skilt.

Utskottens budget
Utskotten har inga egna anslag. Utskotten kan arrangera avgiftsbelagda seminarier vars avgifter planeras så att de täcker kostnaderna för seminariet. Möjligt överskott kan användas av utskottet till utskottets övriga verksamhet.

Finska avdelningen stöder utskottens verksamhet även ekonomiskt i de fall när det inte är möjligt att arrahngera avgiftsbelagda seminarier. Man bör skilt komma överens om bruk av avdelningens centrala budgetkassa med avdelningens sekreterare.

Arrangemang av avgiftsbelagda seminarier
Utskotten kan finansiera sina seminarier med deltagaravgifter. Inbetalningarna skall skötas via NVF:s finska avdelning. Man bör komma överens om saken med NVF:s finska avdelnings sekreterare
.