Go to navigation

Stipendium

Principer för stipendietilldelning
Godkänt av NVF:s finska avdelnings möte 5.12.2002.

1. Syfte
Syftet med NVF:s finska avdelnings stipendium är att stöda väg- och trafiksektorns studeranden i sina studier samt unga inom sektorn arbetande personers internationella fortbildning. Stipendiet skall befrämja NVF:s syfte, särskilt det nordiska samarbetet eller utvecklandet av det nordiska kunnandet.

Stipendiet kan tilldelas för att i samband med de huvudsakliga studierna stödja nordiska studier eller praktik, vetenskapligt forskningsarbete, yrkesinriktad fortbildning samt studieresor i anknytning till dessa.

Med stipendiet kan även understödas studerandens deltagande i NVF:s kongress i enlighet med styrelsens skilt utformade principer. Övriga kongressresor understöds inte.

2. Stipendiets storlek
NVF:s finska avdelnings årsmöte besluter årligen om stipendiets storlek i samband med budgetförhandlingen.

3. Tilldelning av stipendiet
Som regel i september respektive år tillkännages stipendiet vara öppet för ansökan. NVF:s finska avdelnings styrelse besluter på basen av ansökningarna åt vem eller vilka stipendiet tilldelas. Vid valet av stipendiat/-er fästes särskild uppmärksamhet på studie- eller forskningsplanens motivkrets och innehåll samt på stipendiets betydelse i den förevisade planens förverkligande.

Av särskilt motiverade skäl kan årsmötet enligt styrelsens framläggande besluta att stipendiet tilldelas som hederspris för ett exceptionellt förtjänstfullt forsknings- eller utvecklingsarbete som befrämjar NVF:s syften.

4. Rapporteringsskyldighet
Stipendiaten är skyldig att inom ett år efter tilldelningsbeslutet ge NVF:s finska avdelnings styrelse en utredning gällande bruket av stipendiet. I stipendieberättelsen bör särskilt utredas, hur kunnigheten har ökat tack vare stipendiet samt hur det har befrämjat den nordiska väg- och trafikbranschen.

Stipendiet tilldelas i två rater, då den andra raten utbetalas först då styrelsen har fått stipendieberättelsen.