Go to navigation

Språkpolicy

Den på de skandinaviska språken baserade språkliga gemenskapen har alltid varit av stor betydelse i det nordiska samarbetet. Denna betydelse har inte minskat och därför kommer danskan, norskan och svenskan också i fortsättningen att vara huvudspråk i NVF:s verksamhet.

Vid NVF:s möten är de danska, norska och svenska språken officiella mötesspråk. Diskussioner förs och föredrag hålls i huvudsak på något av dessa språk. I de fall där språket innebär ett hinder för att bli förstådd eller kunna ta emot information, kan man använda sig av engelska.

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä kielellisellä yhteisyydellä on perinteisesti ollut suuri merkitys. Sen merkitys on edelleen vahva, ja siitä syystä tanska, norja ja ruotsi ovat edelleen pääkieliä PTL:n toiminnassa.

Liiton kokouksissa virallisia kokouskieliä ovat tanska, norja ja ruotsi. Pääasiallisesti keskustelut ja esitykset tapahtuvat näillä kielillä. Mikäli kieli merkitsee estettä tiedon antamiselle tai sen ymmärtämiselle, voidaan asia ilmaista myös englanniksi.