Go to navigation

Til stede:

Hreinn Haraldsson (IS)

Thorir Ingason (IS)

G.Pétur Matthíasson (IS)

Per Jacobsen (DK)

Carsten Uttenthal (DK)

Marianne Worm (DK)

Matti Mannonen (FI)

Pär-Håkan Appel (FI)

Oyvindur Brimnes (F)

Levi Hentze (F)

Boði Haraldsson (F)

Kjell Sture Bjørvig (N)

Mats Rønnbo(N)

Bodil Røning Dreyer (N)

Lena Erixon (S)

Eskil Sellgren (S)

Fredrik Friberg (S)

Sanna Kolomanen (F, representative hos PIARC)

 

 

 

1.    Åbning af mødet

Hreinn bød velkommen til mødet og takkede danskerne for at de arrangerede det.

 

2.    Godkendelse af agendaen

Agendaen blev godkendt.

 

3.    Referat fra sidste møde i Reykjavik, 11. juni 2009

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. Referatet blev godkendt.

 

4.    Kort orientering fra hvert land

Finland (ref. Pär-Håkan Appel):

Pär-Håkan Appel, (se vedlæg 1) beskrev nuläget för den stora omorganisationen, som träder i kraft 1.1.2010. Trafikverkets organisation kommer i ett första skede att innehålla fem olika avdelningar: trafiksystemavdelningen och den administrativa avdelningen samt tre avdelningar för de olika transportslagen. I ett senare skede kommer troligen en integrering att ske och baseras på de gemensamma horisontella funktionerna. Som bäst görs prioriteringslistor över de som sökt de olika chefstjänsterna. Listorna skall ges som grundmaterial för slutligt val som görs av de kommande avdelningscheferna. Generaldirektörstjänsten och de fem avdelningsdirektörstjänsterna kan sökas till den 30 november.

Förberedelserna har löpt utan stora problem även om förhållandet mellan Trafikverket och de regionala enheterna, som kommer att ligga under Arbets- och näringsministeriet,  fortfarande förorsakar viss osäkerhet.

Trafiksäkerheten har förbättrats tydligt (cirka 9-10 %). Under oktober månad var antalet döda endast 25 mot 45 för ett år sedan.

Matti Mannonen, berättade om den privata sektorn och konstaterade, att cirka 10 % av de anställda inom hela lkonsultsektorn är permitterade. Mest utsatta är de som jobbar inom industri- och byggnadsbranschen. Infrasektorn är fortfarande i full gång. Infraentreprenörssidan har en kort "order book" och inga nya stora vägprojekt börjar 2010. Den offentliga sektorns omorganisering kan också medföra små störningar i beställningsverksamheten i början av år 2010. Inom byggnadsbranschen är läget sämst. Volymen har gått ner 50-60 %, då industrin inte investerar, inga köpcentrum byggs osv.

Kommunikationsministeriet har lagt fram ett förslag till "Intelligent Transport Strategy 2020". Om den implementeras innebär det ITS-investeringar för 400 miljoner euro inom fem år.

Riksdagen har gett tillstånd åt staten att sälja helt eller andelar av Destia Ab. Den nya VD:n Hannu Leinonen har städat i organisationen ned relativt hård hand, vilket lett till att många bytt arbetsgivare.

 

Sverige (ref. Fredrik Friberg og Thorir Ingason)

Lena, (se vedlæg 2) trafikken er totalt blevet mindre, men der er opgang fra april 2009 i personbiler, men ikke i lastbiler. Antal døde er gået ned, 80 færre over 12 måneders tid. Påvirkes af bedre infrastruktur, hastighedskontrol m.m. Hastighedsgrænser er blevet sat ned. Organisationsstrukturen, bolagisering af resultatenheder. Ny generaldirektør for Trafikværket annonceres i november og besluttes i december 2009. Har fået tilbud i projekter som er c.a. 10-15% billigere end regnet. Udenlandske firmaer har kommet ind. Dette var sidste gang som Vägverket i Sverige kommer med i forbundsstyrelsen.

Eskil, lignende situation og i Finland, prispres på entrepreneurer og konsulter. Bygning af lejligheder er kommet til bage. Nogle store projekter kommer i gang, specielt tunnelprojekt. Store funktionsentreprenad i gang også. Medfinansering fra lokale myndigheder.

 

Norge (ref. Bodil Røning Dreyer):

Kjell, (se vedlæg 3) Utviklingen i antall drepte i trafikken går riktig veg. Etter et år med spesielt mange drepte ligger vi i 2009 an til å ende på samme nivå som for 2007, 2006 og 2005. Dvs rundt 220. Statens vegvesen kjører årlig flere kampanjer.

NTP (National transportplan) er en 10-årig plan som regjeringen hvert 4. år legger fram for Stortinget. Meldingen omhandler alle transportsektorene: veg, jernbane, sjø og luft. Det er fortiden et stort fokus på tilstanden på vegnettet. Planen gir et betydelig løft for drift og vedlikeholdssiden, men har samtidig et høyt nivå på investeringer. En stor del av investeringene skal finansieres med bompenger

Forvaltningsreformen er en reform for å forandre styringen av offentlig sektor i Norge. Reformen trer i kraft 01.01.2010. For Statens vegvesen sin del betyr reformen at det blir mer fylkesveg og mindre riksveg. Pr i dag har staten ansvar for 26.800 km veg og fylkene har ansvar for 27.000 km veg. Fra årsskiftet vil staten ha ansvar for 10.400 km veg og fylkene 44.000 km, Der bliver rekordindsats i asfaltering. Vejbygning er oppe, men der er stor konkurrence. Boliger er begyndt at sælges igen.

 

Danmark (ref. Marianne Worm):

Per J, (se vedlæg 4). Positiv udvikling i antal trafikdræbte; Større driftsstrategianalyse i Vejdirektoratet er bl.a. resulteret i en fireårig aftale om vedligeholdelse (2010-2013) til indhentning af det identificerede efterslæb (indhentes over en 10årig periode). Organisationsændring i Vejdirektoratet betyder forenklinger og større fokusering i form af bl.a. en divisionalisering.  Gennemgang af udbygningsplanerne for de kommende år.

Carsten, (se vedlæg 5). Stort fald inden for byggeriet (op til 80%),men bliver i nogen grad opvejet af vækst inden for infrastruktur og byggeri. Firmaer, der har en ben i hver lejr, klarer sig bedst.

 

Færøerne (ref. Levi Hentze):

Oyvindur, (se vedlæg 6). Underskuddet på det offentlige budget er 15 % i år, og endnu større næste år. Finanskrisen har vi ikke mærket så meget til, men det kommer vi nok næste år. Der skal ikke laves så store investeringer i infrastrukturen, men satses mere på bygninger o.l. Produktion af asfalt og grus er næsten stagneret. Komite er sat til udarbejdelse af forslag til finansiering af infrastruktur og transport. Hele Færøerne skal opfattes som en by, og befolkningen skal jævnstilles: F.eks. længere transport, billigere bopæl.

Trafiktal:  stabile í forhold til foregående år.

Salt køber vi ind stort – i år fra Norge.

Den planlagde undersøiske tunnel mellem Østerø og Thorshavn-området: I sidste uge blev underskrevet et Letter of Content. Staten skal ikke garantere, og spørgsmålet er, om der kan skaffes finansiering. Indtægterne i form af bompenge kan ellers sagtens betale prosjektet. Den planlagte famøse rundkørsel er en dyr løsning og en værre cost-benefit løsning og giver værre trafiksikkerhed.

Boði, (se vedlæg 7). Priserne er gunstige, 15-20 % reduktion. Aktiviteten er reduceret i forhold til 2007 og 2008. Arbejdeløsheden er steget, nu ca. 4 % og forventes at stige mere. Størst blandt de 25-35 årige. Torshavn kommune har reduceret budgettet i 2009 og 2010. Endnu er store udstykninger i gang, men entreprenørerne er forsigtige og tilbuddene billigere. Udsigterne fremover er ikke så positive.  

 

Island (ref. Thorir Ingason):

Hreinn, (se vedlæg 8). Viste trafikudviklingen på månedsbasis, sommertrafikken 2009 den største vi har haft, men trafikken i oktober er kommet ned på niveau med 2008. Høj sommertrafik forklares bl.a. af at man har rejst mere hjemme, men ikke til udlandet. Trafiksikkerhed, 14 döde til nu i år, var totalt 12 sidste år. I 4 års transportplan var der planer om store investeringer i 2009 og 2010, men det er skåret ned. Det er mest nedskæring i nybygning, men underhold og drift bliver den samme. Dette vil betyde at foretager vil gå konkurs. Omorganiseringsdiskussioner, rigsrevisionen foreslog ændring på nuværende system (vej, luft, trafik, hav) skulle lægges til tre firmaer, men nu har ministeren besluttet at disse skal ændres til to organisationer, administrativ del for det ene og konstruktion og vedligehold for det andet.  

 

5.    Æresmedlemmer - hæderspris.

Der foreligger forslag fra Sverige om at Lennart Axelsson og Ingemar Skogö bliver udnævnt æresmedlemmer i NVF. Lena præsenterede sagen. Der var enighed i forbundsstyrelse om dette.

 

6.    NVF’s strategisk plan 2012-2016.

Der foreligger projektplan for at lave strategisk plan 2012-2016 (se vedlæg 9). I sekretærudvalget har det været diskussion om at man behøver ikke i nordisk sammenhæng at diskutere behov for nationale afdelingsstyrelse, som der fremkommer i projektplanen, men det skal man gøre i hvert land for sig. Ellers foreslår sekretærudvalget at forbundsstyrelsen godkender projektplanet. Planet var godkendt.

Sekretærudvalget beder forbundsstyrelsen i denne sammenhæng også om mandat for at involvere NVF’s medlemmer i arbejdet. Det vil f.eks. gøres ved at udsende et brev eller spørgeskema til medlemmerne. Forbundsstyrelsen gav dette mandat.

 

7.    ViaNordica 2012, forberedelse – status

Der foreligger forslag om at agendaen opbygges således at der er parallelle sessioner opbrudt af plenum sessioner hvor der skulle være interessante emne og forelæsere ud fra vejforums synspunkt. Forslaget går ud på at bruge model lignende det der blev brugt i Finland i 2008, d.v.s. at udvalgene får den opgave at være ansvarlige for sessionerne, muligvis i samarbejde med nogle andre udvalg.

I den islandske programkommité har man diskuteret sproget på konferencen. Der er tre muligheder: 1. Skandinavisk oversat samtidigt til engelsk i alle sessioner; 2. Skandinavisk oversat til engelsk, men én ”session linje” på engelsk (samme model som i Finland 2008); 3. Alle sessioner på engelsk. Det er lagt op til den islandske programkommittee at beslutte dette, men i sekretærudvalget har man peget på model 2, men man har også lov til at bruge engelsk i andre sessioner en de engelske.

Overskriften til kongressen er blevet diskuteret og foreslået at den bliver: Skandinavisk: ”Nya utmaningar”, Engelsk: ”Crossroads” og Islandsk: ”Á krossgötum”. Det blev foreslået at den svensktalende del af forbundsstyrelsen tænkte over om der findes noget alternativ til ”Nya utmaningar” i denne sammenhæng. ”Vägvalg” blev nævnt i denne sammenhæng.

Der var diskussion om plenumsessionerne, hvad skal behandles der. Der var spørgsmål om at plenumsessionerne skulle være en afrapportering af arbejdet i perioden. Man er dog af den mening at det gør mand i de andre sessioner.

Der var forslag om at plenumsessionerne skal være på engelsk.

Det blev nævnt at omstruktureringen i Norden er unik i verdenssammenhæng og spændende som temaemne. Desuden blev ITS også nævnt som temaemne.

 

 

8.    Samarbejde med PIARC

a.    Rapport fra Sanna Kolomainen (se vedlæg 9).

Sanna fortalte om PIARC’s tekniske komiteer, som alle arbejder godt, holder seminarier og skriver rapporter. Seks af komiteerne har holdt møder i Skandinavien. Foruden tekniske komiteer er der også kommissioner, en for strategisk planlægning, en for kommunikation og internationale relationer (CIRC), en for teknologiudveksling og udvikling (TEDCOM), samt en for finansiering.

Sanna fortalte at for Vinterkongressen i Quebec, er der accepterede totalt 24 papers fra de nordiske landene.

Sanna fortalte om nyheder fra hovedkontoret. Der er 14 personer, deraf 5 tekniske rådgivere. Johanne Solheim kommer fra Norge og tager over fra Sanna i begyndelsen af februar 2010.

Til sidst fortalte Sanna om sin erfaring af arbejdet. Efter hendes mening er arbejdsgangen inden for PIARC alt for langsom. Hun har arbejdet mere for PIARC end for de nordiske lande i perioden. Men der er også mange positive sider, f.eks mange arbejdsopgifter, kontakter over hele verden, erfarenhed af liv i fremmed land o.s.v.

Det blev nævnt i denne sammenhæng, at det er vigtigt at man skal passe på at vores repræsentativ i PIARC ikke har for kort tid på sig, for at kunne sætte sig ind i sagerne.

1.    Komplettering fra Marit om kommission TEDCOM

Marit har skrevet en kort rapport om TEDCOM udvalget, som blev distribueret med materiale før mødet. Der var ingen bemærkninger til det.

2.    Komplettering fra Pär-Håkan om kommission CIRC

Har haft mange interessante diskussioner i kommissionen, hvordan skal man bedømme arbejdet, hvordan skal man bedømme nytten af at være medlem af PIARC o.s.v. Hvordan skal man få nuværende medlemsland til at være aktive i arbejdet. Det sker dog ret langsomt.

3.    Komplettering vedrørende Councilmøde i Incehon

Kjell fortalte at han syntes dette var interessant at besøge Korea, som er i rask udvikling, selvom standarden af vejene ikke er på højt niveau. Korea satser på unddannelse. Debatten i councilmødet var interessant. Næste vinterkongres bliver i Andorra.

P-H og Fredrik deltog i ”National commity meeting”. Der var spørgsmål om at de nationale komiteer skal præsenteres på kongresserne, f.eks i udstilling på den nordiske pavillon. PIARC har mere nytte af NVF som national komite end mange andre nationale komiteer.

 

b.    Special session på Mexico congressen 2011

Der foreligger forslag fra Finland om emne med følgende title:

Från byggande och drift av farleder till erbjudande av trafiksystembaserad kundservice - Inverkan på trafikadministrationen.

Forbundsstyrelsen var enig om at indsende et forslag i denne retning. Pär-Håkan laver forslag. Der var spørgsmål om at invikle CEDR i sagen og BeNeLux landene var også nævnt i den sammenhæng. Det var besluttet at sagen op og komplettere med f.eks. CEDR og andre,  men først fremlægger vi det som NVF’s forslag.

 

c.    Ny aftale for udlån af medarbejdere til PIARC i Paris.

Aftalen foreligger i udkast, men vi venter på forslag til ændringer fra Corté, som er mest omstrukturering af teksten. Når den kommer skal den cirkuleres mellem sekretærerne og i forbundsstyrelsen. Aftalen er derfor ikke underskrevet endnu, men der er planer om at den underskrives i Quebec.

 

9.    Samarbejde med BRA

a.    Diskussion om det fortsatte samarbejde med BRA

Der foreligger memo om sagen som blev distribueret før mødet. Spørgsmålet er hvor vidt de baltiske lande er interesseret for samarbejdet og f.eks de seminarier vi har lagt op med. Der kommer ikke forslag fra dem om seminarier. Muligvis er det på grund af at deres udvalg ikke arbejder aktivt på baltisk niveau.

I memoet er der følgende indstilling:

Det indstilles:

·         at Forbundsstyrelsen drøfter, om samarbejdet med de baltiske vejadministrationer skal fortsætte og i givet fald på hvilket niveau.

·         at Forbundsstyrelsen giver NVF-sekretærerne et forhandlingsmandat til deres møde i april, hvor samarbejdet skal diskuteres med sekretærerne fra de baltiske vejadministrationer.

Der nævnes også fyre løsningsmodeller, som kan diskuteres:

1.    mindre samarbejde end i dag, muligvis kun i sammenhæng med konferencerne (d.v.s. to år af fem års periode)

2.    Samme som i dag, d.v.s. enkelte ”fælles” seminarier og muligvis projekter.

3.    Øget samarbejde, d.v.s. satse på flere fælles seminarier, samt projekter, fælles møder i udvalgene fra begge parter, jfr. det formelle samarbejde som vejmuseerne og bibliotekerne har i dag.

4.    Intet formelt samarbejde med balterne til fordel for ad hoc-samarbejde med andre lande, hvor behovet opstår.

I diskussionen blev det også nævnt at vi muligvis skulle vente og se om Balternes udvalgsarbejde bliver effektivere nu når Lithauen har taget over styrelsen. Det blev også nævnt at det som de foreslår af tema er i mange tilfælde noget vi ikke har interesse for.

Det blev diskuteret at vi for ikke meget ud af samarbejdet med Balterne. Det er også spørgsmål om hvor meget de for ud af dette. Sverige har haft godt samarbejde med Balterne, særligt Lithauen.

NRA/BRA styremøderne blev også diskuterede. Det svært at bedømme nytten af dem. Muligvis var det af betydning at tage op sager som handler om organisation og forskellige løsninger i den økonomiske krise vi nu har. Men det er foreslået at disse møder kun holdes når man mødes alligevel i anden sammenhæng.

Sekretærudvalget fik mandat til at tage sagen op med de baltiske sekretærer på møde i april.

 

b.    BRA/NRA seminarrække

Jfr. ovenstående foreligger der kun forslag fra vores side. I 2010 er de forslag om to seminarier:, ”Universal design” i efteråret eller muligvis begyndelsen af 2011 og ”Seminar on bridges” (emne ikke besluttet endnu) muligvis i september 2010. I efteråret 2011 er der planer om at holdede et seminar om ”ITS in road and traffic management” i København.

 

10. Eventuelt.

Ingenting

 

11. Næste møde.

Næste forbundsstyremøde holdes på Færøerne 11.-14. august.

 

 

December 2009

Thorir Ingason