Go to navigation

Nordiskt Trafiksäkerhetsforum

27-28 maj 2010, Åhus Sverige

Dokumentation:

TORSDAG 27 MAJ

OLYCKSUTVECKLING

1. Nordisk jämförelse av olycksläget i Norden, Lars Ekman, Trafikverket, se
2. Trafikksikkerhet og økonomiske konjunktur, 
 - Mats Wiklund, VTI  
 - Torkel Bjør nskau TØI 
 - Liisa  Hakamies-Blomqvist, DTU dk
 - Frågor och sammanfattning, Lars Ekman

TRAFIKSÄKERHETSANALYSER

3. Håndbok 271 Risikovurderinger i veitrafikken, Ann Karin Midtgaard, Statens Vejvesen reg sör
4. Samband mellan hastighetsnivå och skadegrad för oskyddade trafikanter, Christer Hydén, Lunds Tekniska Högskola, se
5. Strategier för ökat och säkrare cyklande och gående,David Lindelöw, Lunds Tekniska Högskola, se
6. Nytt mått för allvarligt skadade baserat på sjukhusdata, Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen, se
7. Att sätta hastigheter, ny handbok, Elina Töyli, ELY-centralen, fi
9. SWOT-analys, hur organiserar vi arbetet med trafiksäkerhet i de nordiska länderna?
   Paneldiskussion, leds av Roger Johansson, se och Auli Forsberg, fi, Guro Ranes, no, Lars Ekman, se, Vagn Bech, dk, Auður Þóra Árnadóttir, is, Armgarð Steinholm, fr

Konferensmiddag (http://www.novah.se/)

FREDAG 28 MAJ

TRAFIKSÄKERHET OCH ÅTGÄRDER 

10. Best Practice inden for en række trafikkerhedstiltag: Infrastruktur, planlægning, kontrol samt uddannelse/ undervisning og kampagner, Lotte Larsen, Danmarks Tekniske universitet, dk
11.Trafiksikkerhetsarbeidet på Færøerne, prioritering af tiltak, Armgarð Steinhólm, Landsverk og Sølvi R. Hansen, RFF, fr
12.Signalregleringens inverkan på trafikolyckorna i Helsingfors, Johanna Nyberg, Tekniska Högskolan/ Ramböll, Helsingfors
13.Effekt av automatisk hastighetsövervakning, Auli Forsberg, Trafikverket, fi
14. GCM-handbok, Roger Johansson, SWECO, se
15. Hur fungerar trafiksäkerhetsarbetet i kommunplanläggningen i Sverige?, Patrik Wirsenius, Södertälje kommun, se
16. Trafiksäkerhet i planprocessen i Finland, Mikko Uljas, Talentek, fi
17. Västra Hamnen i Malmö, trafiksäkerheten i planprocessen, Camilla Dahlström-Morland, Malmö kommun, se

 

TRAFIKSÄKERHETSINSPEKTION – EKSISTERENDE VEG, NORDISK JÄMFÖRELSE

18. Trafikksikkerhetsinspektion å Island, Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerdin i Island
19. Den norske registreringsmetoden, Johnny Sjåstad, Statens Vegvesen, Norge
20. Dansk eksempel på trafiksikkerhedsinspektion, Erik Gersdorff Stilling, Vejdirektoratet, Danmark
21. Olycksutredningar på detaljnivå med syfte att hitta trafiksäkerhetsåtgärder i trafikmiljö, fordon, räddning och vård, Helen Fagerlind, Chalmers, se
22. Avslutning och välkommen till Åbo, Finland 2011, Christel Kautiala, Destia, Finland