Go to navigation

 

Til stede:

Hreinn Haraldsson (IS)

Ólafur Bjarnason (IS)

Thorir Ingason (IS)

G.Pétur Matthíasson (IS)

Per Clausen (DK)

Carsten Uttenthal (DK)

Marianne Worm (DK)

Jukka Hirvelä (FI)

Matti Mannonen (FI)

Pär-Håkan Appel (FI)

Oyvindur Brimnes (F)

Levi Hentze (F)

Kjell Sture Bjørvig (N)

Mats Rønnbo(N)

Marit Due Langaas (N)

Ingemar Skogö (S)

Lena Erixon (S)

Lennart Axelson (S)

Fredrik Friberg (S)

Sanna Kolomanen (F, representative hos PIARC)

Haraldur Sigursteinsson (IS, ledende formand Vejens konstruktion) under pkt. 10

Harpa Birgisdóttir (IS, ledende sekretær Vejens konstruktion) under pkt. 10

 

1.    Åbning af mødet

Hreinn bød velkommen til mødet og deltagerne præsenterede sig.

 

2.    Godkendelse af agendaen

Agendaen blev godkendt, med små ændringer.

 

3.    Referat fra sidste møde i Reykjavik, 28. november 2008

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde og den var godkendt.

 

4.    Kort orientering fra hvert land

Finland:

Jukka, omorganisationen: vej, maritime og bane slås sammen i en organisation med 700 ansatte. Lønsystemet og informationsteknologi volder de meste problemer i sammenslutningen. Fortalte om bevillinger til vejvedligehold og vejbygning. PPP vej-projektet mellem Åbo og Helsinki er næsten klart på tre år, 7 tunneller, men der har været problemer med tunneltelematikken og sikkerhed og derfor er trafikhastigheden er sat ned i tunnelerne på grund af det.

Matti (vedlæg 1) WSP har 10.000 ansatte. Indenrigs investeringer i Finland samt eksport er gået ned. Mindskning i samfundsbyggende er dog mindst. Arbejdsløshed øges. Der er ikke stor optimisme i branchen. 

 

Sverige:

Lena (se vedlæg 2), trafikken er blevet mindre, mindskning på 1,5%. Færre trafikdræbte. Fortalte om 90 punkter til effektivere vejinvestering, et program som branchen har. Hvilke udfordringer har Vägverket i den sammenhæng, nogle punkter. Har lanceret verdensmesterskab i drift og underhold for at gøre folk mere opmærksom på at underhold er vigtigt. Deltagelse fra flere lande. Vägverket er nomineret til Sveriges mest moderne myndighed!

 

Norge:

Kjell (vedlæg 3), 30% færre døde i trafikken i år i forhold til sidste år. Transportplan 2010 til 2019 diskuteres nu. Fokus på tilstand af vejnettet. Mangel på vedligehold af statsveje er stort, men der skal komme mere penge til drift og vedligehold. Bompenge kommer som tillæg til investeringer, i nogle tilfælde er de lige med statsbevillingerne. Fokus på trafiksikkerhed, 2,5 gang flere penge til det i forhold til sidste plan. Da funksjonskontraktene for drift og vedlikehold ble introdusert i 2003 sank priserne. Men i 2007 er der stigning igen. Der skal kæmpes for at få hastigheden ned. Mål 2016 at 85% holder hastighedsgrænserne. Forvaltningsreform, 1. jan 2010. Reformen skal forandre styringen af offentlige sektorer. Statens vegvesen omorganiseres uden at det går so langt som i de andre lande.

Mats, der er stadigvæk stor aktivitet i anlægsmarkedet. Stor konkurrence. Fortalte om et møde mellem vejdirektoratet og branchen hvor der var god stemning. Spændende tider ligger foran os.

 

Danmark:

Per C. (vedlæg 4). I Danmark har man lavet en samlet transportplan som rækker over 10 år til 2020. Overskriften er ”En grøn transportpolitik”. Total investering til 150 mia DKK, en del til Metrocityring i København og Femern Belt projektet. Indførsel af grønne kørselsafgifter er i vente. Der gøres en driftsanalyse i Vejdirektoratet af en konsulent. Finanskrisen har betydet et fald i trafikudviklingen. Trafikdræbte er på næsten samme niveau som samme periode sidste år (dog et lille fald på 7%). Det er en stor udfordring at få den til at gå ned igen. Målet er 200 dræbte pr. år, men er på nær 400 nu. Der foreligger ny struktur af vejdirektoratet som kan ses på vejdirektoratet.dk. Organisationsændringen træder i kraft 1. oktober 2009.

Carsten (vedlæg 5). Der er ikke hel så stor aktivitet i Danmark længere. Boligbyggeri er stoppet, men anlægsentreprenørbranchen har næsten normalt aktivitetsniveau. Konsulenter har det ikke så godt (holder vejret), har intet at gøre vedrørende boligbyggeri, men der er vækst i f.eks. infrastrukturopgaver.

 

Færøerne:

Oyvindur (vedlæg 6). På Færøerne har det været mere import end eksport i mange år. Stort underskud i finansloven i 2009. Hvis det fortsætter i 2-3 år til, har de problemer. Man arbejder på det. Arbejdsløshed er omkring 3,5%, lidt højere end før og den øges. Penge til vedligehold er blevet mindre. Forfald i vedligeholdet er 6 gange større end vedligeholdsbudgettet, som er dette forfald meget større end i de andre nordiske lande. Der er diskussion om udførelses af Eysturoyartunnlin fra Thorshavn til nord, der diskuteres også om den kan bygges som PPP-projekt. Der er planer om at bygge Sandyouartunnilin fra Thorshavn til syd, men den bygges dog ikke før end om flere år. Tendens i trafikudvikling er at trafikken går lidt ned. Der døde én i trafikken sidste år og der er c.a. 150 skadede/döde pr. 100 tusind indbyggere. Privatsektoren (vedlæg 7) mærker finanskrisens spor. Der er reduktion i aktivitetsniveau og derfor gunstige anlægspriser for det offentlige. Rådgivere mærker at aktiviteten er faldet. Næsten halvdelen mindre import af byggemateriale 2009 i forhold til 2008.  

 

Island:

Hreinn (vedlæg 8). Finanskrisen har stor effekt på Vegagerdin. Bevillinger 2008 til 2010 var større end før, men nu skal der skæres ned og beslutninger om det tages disse dage[1]. Nyt plan for de kommende 4 år kommer før næste månedsskifte. Diskussion om at bruge pensionsfonder til investering i anlæg, f.eks. i vejer. Trafiksituationen: nu er det meget mindre indkøb af nye biler. Trafikken har gået lidt ned. Der er forholdsvis få døde i trafikken sidste to år.

Olafur (vedlæg 9). Der er usikkerhed i den nærmeste fremtid. Arbejdsløshed er 9% og konsulenter og entreprenører har dårlig situation. Krisen betyder dog også at der er positiv handelsbalance med udlandet, bl.a. på grund af næsten ingen bilimport. Der anlægges lidt omkring brug af energi, aluminium og data center. Koncerthusbygningen fortsætter og skal være klar 2011. Reykjavik har en revideret trafiksikkerhedsplan 2009-2014. Der er mål om 5% reducering af trafikulykker. I 2009 her der 25% færre ulykker til nu i kommunen.  

 

5.    NVF’s fremtid?

Der foreligger et oplæg fra sekretærudvalget om NVF’s fremtid (vedlæg 10).

I diskussionen fremkom bl.a.:

 

·         NVF er et blandt flere forskellige foreninger.

·         NVF er godt samarbejdsgrundlag p.g.a. at der findes folk fra myndigheder og private branchen.

·         NVF skulle måske kigge mere på transportsystem i stedet for kun vejer.

·         Vedrørende sproget, som bruges i arbejdet, skulle man måske lægge mere vegt på engelsk. F.eks. kunne man vælge at alle rapporter udgives på engelsk.

·         Nytten kommer fra seminarier og udbytning af erfaringer og oplysninger.

·         Vigtigt at man tænker på at der skabes værdi i arbejdet.

·         Der skal også tages hensyn til ændring i vejmyndighederne i de forskellige lande.

·         Vi må ikke tabe det traditionelle, men skal være åben for at kunne udvide os.  

 

Sekretærudvalget fik mandat til at arbejde videre med disse spørgsmål og begynder at lægge op strategisk plan for 2012-2016. Muligvis gøres det i en ”task force” gruppe.

 

6.    ViaNordica 2012, forberedelse – status

Forberedelsen for agendaen på konferencen er begyndt i Island. Det er meningen at inddrage udvalgene ind i arbejdet nu i efteråret. Det er blevet besluttet at agendaen opbygges således at der er parallelle sessioner opbrudt af plenum sessioner hvor der skulle være interessante emne og forelæsere. Den islandske forberedelsesgruppe diskuterer nu to muligheder for oplæg for de parallelle sessioner. Den ene mulighed er lignende det model der blev brugt i Finland i 2008, d.v.s. at udvalgene får den opgave at være ansvarlige for en session, muligvis i samarbejde med nogle andre udvalg. Den anden mulighed er at vi lægger op med temaer (idéerne for dem skulle bl.a. komme fra udvalgene) og beder udvalgene at komme med idéer om indlæg i disse temaer. Dette bliver diskuteret i den islandske forberedelsesgruppe fredag d. 19. juni.

 

7.    Kommunikationsgruppens indsats i sammenhæng med klimatopmøde i København, december 2009.

Der er kommet nyt oplæg fra kommunikationsgruppen vedrørende dette. Nu er det meningen at koncentrere presseindsatsen om enkelt seminar, d.v.s. et fælles seminar mellem udvalgene ”Transport i städer” og ”Miljö”: ”Er der en vej til det gode bymiljø”, som holdes nu i efteråret. Kommunikationsgruppen møder op til seminariet og samler op gode historier og for dem publiceret i media i de forskellige lande.

Dette betyder ændring i budget for projektet og nu skal det udføres for 1.500 euros.

Dette var godkendt.

 

8.    Samarbejde med PIARC

a.    Nyheder fra sidste møder.

Hreinn fortalte kort om ExCom mødet i Mexico. To nye medlemmer i kommissioner fra Norden: Pär-Häkan i ”Communications and International Relations” og Marit i ”Tecnological Exchanges and Development”.

 

b.    Oplysninger fra Sanna Kolomainen

Sanna Kolomainen er NVF’s udsendte hos PIARC for tiden. Hun kom til mødet og gav orientering om arbejdet, (vedlæg 11).

Sanna fortalte om opbygningen i PIARC. Hun arbejder i det centrale sekretariat. Fortalte om sine arbejdsopgaver, bl.a. skal hun være link mellem NVF og PIARC. Hun fortalte om nogle kommissioner: ”Stratiegic planning commision”, skal udvikle strategisk plan for 2012-2015 og bl.a. udvikle PIARCs operationer. ”Communications and International Relations Commision” (Pär-Håkan deltager) skal bl.a. lave kommunikations strategi for PIARC og prøve at øge participering af medlemmer i udvalgene. ”Tecnological Excange and Development Commission” (Marit deltager), skal bl.a. udvikle spredning af viden fra PIARC. Sannas kommentarer om arbejdet:

 

·         Hvor megen tid skal man bruge til PIARC aktiviteter? Der skal arbejdes mellem møder i udvalgene.

·         De nordiske medlemmer skulle udnytte de netværk man har i Norden.

·         Udveksling af viden skulle forbedres.

·         Der skal gøres noget for at aktivere ”tyste” medlemmer.

 

Pär-Håkan: savner at der er ingen nordisk repræsentant i kommissionen om strategisk planering.

Marit fortalte at hun har været på møde i sit udvalg og har fået opgaven at være ”Seminar manager”.

 

c.    Fælles nordisk stand på XIII Winter congress

Arbejdet er kommet i gang. Der samarbejdes med Fair Partners fra Finland. Forslag til standen vistes.

 

d.    Ny aftale for udlån af medarbejdere til PIARC i Paris

Der foreligger et udkast til ny aftale. Marit introducerede det. Der var enighed med at Pär-Håkan kunne tage dette op i diskussion med JF Corté nu i juni. Hvis PIARC er enig med aftalen kan den muligvis underskrives i efteråret.

I denne sammenhæng blev det også diskuteret om det er nødvendigt at NVF har status som National Commitee i PIARC. Om PIARC synes det ikke skal være således, kan vi være enige med det. NVF er ikke parat til at betale noget til PIARC i denne sammenhæng. Det var besluttet at Pär-Håkan kunne også tage dette spørgsmål op med Corté.

 

9.    Samarbejde med BRA

a.    BRA/NRA seminarrække

Desværre bliver der ingen NordBalt seminarier dette år. Planlagt seminar om broer, bliver holdt på skandinavisk og er derfor ikke passende for de baltiske lande.

Nu er status for seminarerne denne:

2010: ”IT in road-traffic management” og ”Universal desgin”. Der er også mulighed for broseminar.

2011: ”Road show-handicap issues” og ”Restructuring of road management (Åland)”. Der er også mulighed for broseminar om det ikke bliver i 2010.

Generelt har vi snakket om hvor vidt Balterne er interesserede i dette.

Sekretærudvalget har diskuteret at vi kan tage samarbejdsaftalen med Balterne op når de skifter ledelse fra Lettland til Lithauen nu i august.

 

b.    Nordisk stand på BRA konference i Riga august 2009

Vi vil have en lille stand på konferencen i Riga i august, hvor vi introducerer NVF med plakat og brochure som nu forberedes. Pétur viste frem udkast for den, se også pkt. 11 b.

 

c.    NRA/BRA styremøde i Riga i august 2009

NRA/BRA styremøde er planlagt d. 23. august på Reval Hotel kl. 12-16 og starter med lunch kl. 12:00. Der er forslag om følgende agenda:

 

1.     Country report from Latvia as the hosting country;

2.     News from BRA, with introduction from new members if they so wish;

3.     News from NRA, with introduction from new members if they so wish;

4.     Seminars

5.     Status on the reorganization of road administration from Sweden, Finland and Estonia;

6.     Status report on the activities of Nordic and Baltic road museums;

7.     Overall information about the Riga conference.

 

Danmark og Norge vil gerne også komme ind i punkt 5. Oplysninger om dette bliver sendt til Balterne.

 

10. Præsentation fra udvalg Vejens konstruktion

Haraldur Sigursteinsson ledende formand for udvalget Vejens konstruktion præsenterede udvalget og dets planer i perioden (vedlæg 12). Han fortalte bl.a. om udvalgets arbejdsområder, tidsplaner i perioden, planlagte seminarier og årsmøde som holdts i Lappeeranta i Finland nu i begyndelsen af juni.

 

11. Eventuelt.

a.    NVF’s seniorgruppe

Der er kommet henvendelse om mulighed at stifte en gruppe for seniorer som har været medlemmer af forbundsstyrelsen og vil gerne holde kontakten. De vil ikke være specielt udvalg indenfor NVF, men Forbundsstyrelsen må være enig med at de bruger NVF navnet og derfor have en mening om hvem der skal være med. Der er forslag om at dette bliver en gruppe med tidligere forbundsstyremedlemmer samt æresmedlemmer og hædersprismodtagere.

Sekretærgruppen har diskuteret dette og er af den mening at det ikke er nogen grund til at denne gruppe bildes som en NVF gruppe. NVF skulle dog ikke have noget imod det at der bildes en uformel seniorgruppe i privat regi og givetvis er de velkomne på besøg til vejdirektoraterne i de forskellige lande.

Det blev diskuteret at denne uformelle gruppe kunne få tilbud om opgaver fra NVF, f.eks. at skrive artikler om NVF på hjemmesiden og i tidsskrifter (f.eks Route/Roads) i 2010 i anledning af NVF’s 75 års jubilæum.

Sekretærgruppen fik den opgave at formulere et svar på henvendelsen.

 

b.    NVF’s Brochure

Pétur viste et udkast til brochure for NVF, som skal bruges bl.a. for at rekruttere nye medlemmer, samt at den kan afleveres på konferencer og andre steder hvor NVF vil introducere sig selv.

 

c.    NVF’s 75 års jubilæum 2010

I diskussion i sekretærudvalget kom det frem at der ikke er grund til at arrangere store begivenheder i denne sammenhæng. Der er forslag om at vi kan sende NVF-brochuren med hilsen til alle medlemmer, lave jubilæums logo og ellers huske det på møder som er holdt.

 

 

12. Næste møde.

Næste forbundsstyremøde er planlagt i sammenhæng med forbundsmødet som holdes 26. og 27. november. Sekretærudvalget foreslår at dette møde holdes i København.

 

Juli 2009

Thorir Ingason[1] Resultatet af nedskæringen var at nu er der ingen nye udbud, i det mindste frem til efteråret.