Go to navigation

Tisdagen den 28 april 2009 hölls NVF-seminariet temat "Tunga fordon och infrastruktur för säkrare trafikmiljö" hos Volvo Lastvagnar i Göteborg.

Seminariet arrangerades i samverkan mellan utskotten Trafiksäkerhet, Drift och Underhåll samt Fordon och Transporter.

Totalt deltog drygt femtio personer från Island, Färöarna, Norge, Danmark, Sverige och Finland.

 

Deltagare anländer till Volvo Lastvagnars Demo Center.

 

Förmiddagen ägnades åt en grundlig genomgång av Volvo Lastvagnars produktlinje samt provkörning av delar ur Volvos modellprogram.

Volvos guide Kalle presenterar företagets historia och berättade om flera av de mest framgångsrika produkterna.

 

Volvos innovativa I-shift drivlina hjälper föraren välja optimal växel.

Hjulbromsarna aktiveras normalt endast om föraren trycker riktigt hårt på bromspedalen.

Vid normal mjuk bromsning ser I-shift till att bromsa energisnålt utan hjulbromsar.

Vid var tionde mjuk bromsning används hjulbromsarna, i syfte att konditionera dem.

 

 

Guiden Kalle berättar om några av förarhyttens många trygghetslösningar.

Ett exempel är smart styrning av innerbelysning, vilket gör att lastbilen inte tänds upp och väcker onödig uppmärksamhet på en mörk parkering, bara för att föraren behöver gå ut och pudra näsan.

 

Vi fick prova på förarstolens komfort.

Passagerarstolen kan väljas i utförande liknande vardagsrumsfåtölj, med snurr- och vippfunktion för perfekt vinkel mot tv-skärmen.

TV:n sitter självklart ovanför förarplatsen, föraren ska ju inte titta på TV under körning.

 

Vi fick se flera korta filmer.

En film handlade om en lastbil som välter och rullar utför en slänt.

I slowmotion kunde vi se hur den bältade "föraren" dödades när den obältade passageraren kom flygande genom hytten; ruskigt men insiktsfullt.

En annan film handlade om frontalkrock i låg fart mellan personbil och lastbil.

Vi såg hur den obältade "lastbilsföraren" flög ut genom vindrutan och blev överkörd av sin egen lastbil, efter sammanstötning med bilen.

[Liknande filmsekvens från Youtube]

 

Provkörning av ett stort antal fordon från Volvo Lastvagnars produktlinje.

 

Då provkörningen skedde inom inhägnat område, kunde även de som aldrig kört lastbil prova på.

Provkörningarna var mycket uppskattade, särskilt imponerande var hur bra den nya I-shift drivlinan jobbar. 

 

Trevlig samvaro under den goda lunchen.  Många knöt nya kontakter.

 

Efter lunch hälsade moderator Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, alla välkomna till seminariet.

 

Overheadbilder från föredragen ligger på Fordon och Transporters hemsida, under Presentationer / OH-bilder.

 

Utredaren Johan Strandroth från Vägverket inledde med föredraget "Djupstudieanalys av dödsolyckor med tunga lastbilar".

De vanligaste orsakerna till dödsolyckor med lastbil, är mötesolyckor med personbil, omkörnings- och upphinnandeolyckor.

Studien punkterade myten att utländska chaufförer är överrepresenterade i olycksstatistiken.

Äldre lastbilar och äldre personbilar förekommer oftare i olyckor med dödlig utgång.

Användandet av säkerhetsbälte på förare och passagerare i både lastbil och personbil räddar många liv.

För att minska antalet olyckor välkomnade Johan Strandroth den nya tekniken i dagens och framtidens lastbilar där bromsassistans och radarsensorer hjälper föraren både i last- och personbilen att förhindra och mildra skadorna vid en eventuell kollision.

 

Anna Wrige är chef för Volvo Lastvagnars haverikommission. 

Hennes föredrag utgick från deras mödosamma arbete med att dokumentera över 1500 lastbilsolyckor sedan 1969.

Det är ett omfattande register där Volvo försöker få svar på vad som har hänt, varför och vad som kan göras åt det.

Den vanligaste olyckstypen där lastbilsförare skadas, är vältolyckor i samband med instabilitet.

Ett väl fungerande ESP-system på både lastbil och släp hjälper till att förebygga denna typ av olycka.

Detta illustrerades tydligt med filmsekvenser där en lastbil med resp utan ESP gick in i tvär kurva med alltför hög fart.

Utan ESP välte lastbilen mot de utstickande stödhjul som används vid testet på avlyst bana.

Ett orosmoment i lagstiftningen enligt Anna Wrige är att det svenska slagprovet mot hytten kommer att tas bort.

Volvo anser att det är ett mycket bra prov och tänker även i fortsättningen utföra det på alla sina hytter.

Energiupptagande främre underkörningsskydd (FUP) har visats ge avsevärt bättre säkerhet vid krock i låg fart.

Nästa två steg är att införa automatisk nödbroms samt att öka FUP deformationszon.

När det gäller lastbilars främre deformationszon är dagens regelverk för beräkning av fordonslängd ett kommersiellt hinder.

Anna visade även Volvos system för Lane Changing Support och Driver Alert Support.

Volvo utvecklar ständigt nya tekniska lösningar som ska hjälpa, men inte ta över förarens arbete bakom ratten.

 

Johan Granlund från det statliga konsultföretaget Vectura gav ett föredrag om olyckor som direkt kunde relateras till fel på vägbanans utformning eller beläggningens skick.

Mätningar av vägytans makrotextur (påverkar friktionen mellan däck och våt väg), kurvradier och tvärfall har visat att på många olycksplatser uppfyller vägbanan inte rimliga krav på säkerhetsmarginal.

Dålig vattenavrinning och lappade vägbanor är vanliga faktorer bakom många sladdolyckor.

Undersökningar visar att upp till var tionde dödsolycka är orsakad av feldoserad kurva.

Gamla ytterkurvor är ofta feldoserade och är byggda efter en betydligt lägre hastighet än dagens.

Enligt Johan Granlund finns det flera enkla steg att vidta för att minska olyckorna; kartlägg de vägtekniska riskerna, varna trafikanterna genom t ex skyltning, radarstyrd fartvarning vid regn i tvära feldoserade kurvor, sänkt fartgräns vid vinterväglag, samt ombyggnad av farliga kurvor.

 

Transportstyrelsens vägtrafikdirektör Birgitta Hermansson-Ylvén presenterade den nya myndigheten och deras arbete.

Transportstyrelsen har fått ett övergripande samordningsansvar.

De ska utveckla en nationell kontroll- och tillsynsstrategi, se till att den införs och sedan förvalta den.

Ett syfte är att alla myndigheter med ansvar över yrkestrafiken ska arbeta mot gemensamma mål och visioner.

 

Mängder av intryck att smälta, dags för fikapaus.

Danska Färdselstyrelsens Peter Dyrelund passade på att söka upp Maria Wrige, chef för Volvos Haverikommission.

Peter berättade om Danmarks nya syn på främre deformationszon på tunga lastbilar och att sådan konstruktion inte ska behöva räknas in i lastbilars längd.

Detta kan innebära ett kommersiellt genombrott för ökad främre deformationszon på lastbilar, vilket NVF kommer att följa noga.

 

Roger Johansson från konsultföretaget Sweco talade om trafiksäkerhetsrevision av vägar, och reflekterade över varför revision utförs så olika i Norden.

Sveriges olycksstatistik står sig bra internationellt.

Men Sveriges systematik inom vägrevision är faktiskt sämst i Norden, t o m dålig i ett EU-perspektiv.

Däremot har både Norge och Danmark infört ett system för certifierade trafiksäkerhetsrevisorer.

Roger diskuterade även "så fort vi tål", både i termer av traumaenergi och av rörelseenergi.

Rörelseenergi är massa gånger farten i kvadrat, vilket innebär att hastighet måste begränsas.

Energin måste också hanteras, vilket ställer krav på nykterhet och vakenhet.

Slutligen måste energin destineras, med hjälp av vägräcken, bilbälten och hjälmar.

Incitament finns i form av EU direktivet 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet, med bl a uttryckliga krav på revision av vägar i det transeuropeiska nätverket (TEN-T).

I TEN-T ingår idag nästan alla Europavägar, samt vissa Riksvägar.

Ytterligare incitament kommer i den nya svenska Ansvarslagen. 

 

Vägverkets Anders Lie är ordförande i SIS arbetsgrupp för utveckling av ISO-standard 39001 för ledningssystem för trafiksäkerhet.

Den kommande standarden spänner över ett komplext område, som innehåller infrastruktur, fordon, trafikanter, transporter av passagerare och gods, samt företag och myndigheter.

Att en olycka leder till svåra personskador beror på att vägtransportsystemets olika komponenter inte fungerar tillsammans.

ISO 39001 kommer att bygga på nollvisionens grundtankar som är liv och hälsa.

Med ISO 39001 kommer de som köper transporttjänster att kunna ställa effektivare krav på transportören, till exempel alkolås i skolskjutsfordon.

 

Bengt Waldersten, jurist på Sveriges Åkeriföretag, visade vilket juridiskt ansvar väghållaren har vid fel på vägen.

Om väghållaren inte agerar rätt, kan denne få bära mycket stort ansvar.

Följande enkla regel gäller:

Vid fel på vägen: varna omedelbart - åtgärda inom rimlig tid!

 


Lars Ekman, ordförande i NVF Trafiksäkerhet, sammanfattade seminariet.

 

Dagen avslutades med en paneldebatt och många frågor. 

 

Enkätsvaren visar att dagen fick mycket stor uppskattning av deltagarna.

Volvos produktpresentationer och provkörningen fick överlag höga till mycket höga betyg, liksom eftermiddagens föreläsningar.

Deltagarnas synpunkter inkluderade:

* Mer om utveckling av säkerhetssystem i fordon.

* Höj kraven på vägars säkerhet, genom oberoende tredjeparts revision av nybyggda vägar och underhållsobjekt.

* Ta med mer av yrkesförarnas perspektiv.

* Kortare pass, fler bensträckare behövs.

 

Ett stort tack till Volvo Lastvagnar, föreläsare, NVF´s svenska avdelningskansli och inte minst till alla deltagare!

 

Bakom kameror: Tore Lillemork från Bilimportörenes Landsförening, Anette Eilert från Svensk Åkeritidning samt undertecknad

Vid tangentbordet: Johan Granlund, Vectura Consulting AB