Go to navigation

Til stede:

Hreinn Haraldsson (IS)

Ólafur Bjarnason (IS)

Thorir Ingason (IS)

G.Pétur Matthíasson (IS)

Per Jacobsen (DK)

Carsten Uttenthal (DK)

Marianne Worm (DK)

Pär-Håkan Appel (FI)

Oyvindur Brimnes (F)

Levi Hentze (F)

Boði Haraldson(F)

Terje Moe Gustavsen (N)

Marit Due Langaas (N)

Mats Rønnbo(N)

Ingemar Skogö (S)

Eskill Sellgren (S)

Lennart Axelson (S)

 

 

  

1.      Åbning af mødet

Hreinn bød velkommen til dette første forbundsstyremøde i Islands periode 2008-2012. 

2.      Godkendelse af agendaen

Agendaen blev godkendt. 

3.      Referat fra sidste møde i Helsingfors, 06.03.2008

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde og den var godkendt. 

4.      Kort orientering fra hvert land

Finland:

Pär-Håkan (se vedlæg 1) hilste fra Jukka Hirvelä og Matti Mannonen, som begge to var forhindret i at komme bl.a. på grund af officiel åbning af Nordsjö havnen, som sker i dag, 28. november.

I orienteringen frem kom det blandt andet at antal dødsulykker i Finland mindsker. Muurla-Lojoåsen motorvejen er delvist åbnet. Problemer med ITS i tunnelerne. Offentlig åbning udsat til marts 2009. Ved åbning af Nordsjö havnen, vil alle havneområder inde i Helsingfors flyttes derud. Der skal bygges boliger i de gamle havneområder. Fortalte om omorganisering af vejdirektoratet. To regionale embedsværk (politisk beslutning). Der er en forvirring om regionsstrukturen og omplacering af regionskontorer samt eventuel placering af infrastrukturværkets hovedkontor udenfor hovedstadsområdet.

Sverige,

Ingemar (se vedlæg 2): Viste Vägverkets organisation 1. juli 2008 og hvordan det bliver 1. januar 2009. Produktion bliver Svevia d. 1. januar og Trafikregistret flyttes til Transportstyrelsen. I dag har Vägverket c.a. 6500 ansatte, men det bliver c.a 3000 ved årsskiftet. Fortalte om de største infrastrukturprojekter som er pågående. Fortalte om projektet Forbifart Stockholm, som man har diskuteret i 40-50 år. Koster 25 milliarder svenske kroner. Viste ”trafiksäkerhetsbarometeren”, løbende 12 måneders tal følger etappmålet.

Eskil: Finanskrise har slået til i den private sektor. Der er færre jobs. Konsulter mærker mindskning. Man ser på satsning på vej- og jernbanesiden som positiv ting. SL i Stockholm vil investere i sporvogne m.m. og det betyder bl.a. tunnelprojekt.

Norge:

Terje: politisk drejning til mere satsning på mindre investernigstiltak og på vedligehold.  Forvaltningsreform diskuteres, 19 fylker og 415 kommuner. Antal fylker bliver Ikke reduceret, men man vil overføre noget af vejsystemet til fylkerne. Vejdirektoratet diskuterer sin egen organisering. Skal indrettes med mere blik mod fylkerne end før. Ambition: Ny organisation på plads 1.1.2010. Oslopakke 3, investeringsprojekt, flere partnere vil investere og støtte drift af kollektivtrafik. En stor del skal betales med bompenge.

Mats: Der er lavkonjunktur i den private sektor. Boligbyggeri er stop. Kontorbygninger stopper op meget kraftigt. Flere projekter er blevet stoppet i sidste måneder.

Danmark:

Per (se vedlæg 3): Der er færre ulykker, men antal alvorlige ulykker har ikke mindsket. Sammenligning af hastighedsindeks og indeks for antal dræbte i trafikken viser at det følges ad. Hastigheden går op igen. Anmeldelser om spøgelsesbilister (den som kører den forkerte retning på motorvejerne), har steget dramatisk de sidste år. Der er fokus på dette nu i Danmark. Der har været stigning i trafikken de sidste år, men i 3. kvartal 2008 er det dog blevet mindskning. Modulvogntog er blevet tilladt som forsøgsordning i 3 år. Venter på investeringsplan fra regeringen. Der er grøn tankegang hos alle politiske partier og man forventer at kollektiv trafik bliver prioriteret i investeringsplanet.

Carsten (se vedlæg 4): Boligbyggeri næsten stoppet. Anlægsaktivitet ikke på det niveau man forventede. Femerbæltprojektet (broforbindelse til Tyskland) er kommet i gang, d.v.s. undersøgelser, og man ser det som positiv ting selvom det kan stoppes endnu. Anlægsentreprenørerne er positive, men har mindre lyst til risikoprojekter. Konsulentsiden har haft højt aktivitetsniveau, arkitekter er ramt først. Der er mangel på kvalificerede medarbejdere inden for anlægsområdet.

Færøerne,

Ovindur (se vedlæg 5): Politisk usikkerhed har været på Færøerne, men nu satbilt. Valg var i januar og ny regering i marts, men nu er igen dannet en ny regering. Landsverk er kommet ind i Indenlandsministeriet. Tunnelbygning mellem Strømø og Østerø er ikke påbegyndt. Diskussionen har været, om den skal laves i offentligt eller privat regi. Nu har man igen vedtaget politisk, at den skal være privat, men nu er privat finansiering tvivlsom på grund af den globale finanskrise. Trafikken går ned men skadede i trafikken er gået op. Forsøg med at have lys i tunneler som slukkes når der ikke er trafik, sparer på energi. (Terje nævner at muligvis kan vi tage det op som nordisk samarbejde, d.v.s. hvordan kan man spare energi i vej- og tunnelbelysning. Ingemar siger at de har kigget på dette i Sverige. Besluttet at det tages op på GD-mødet).

Boði (se vedlæg 6): Kigger ind i fremtiden og ser: finanskrise, høje oliepriser, reduktion i aktivitetsniveau og problem med arbejdskraft (ogaå efter 1. juli 2008, da der var sat en særlig lovgivning på området). Der er kun 360 arbejdsløse i oktober 2008. Der er mindre import i varer til byggearbejde.

Island,

Ólafur (se vedlæg 7): Speciel situation, på grund af kollaps af banksystemet. Husbygning er stoppet, arbejdsløshed øges. Reykjavik prioriterer projekter med høj arbejdsindsats i budget planet for 2009. Men der findes også positive tegn i sammenhæng med krisen, f.eks. lokal produktion, den eksisterende infrastruktur er stærk og ikke mindst kan dette betyde mere tid til familie og venner. Trafiksikkerhed har i langtidsperspektiv været positiv. Der er få dødsulykker i Reykjavik. Samme gælder for alvorlige ulykker, de går nedad selvom de alle sidste år er lidt dårligere. Fortæller om de ”grønne spår” som kommunen har som mål for renere og grønnere by. Bygning af koncerthuset i Reykjavik havn, er i stor usikkerhed, men vi håber at det går videre.

Hreinn (se vedlæg 8): Der er positiv udvikling i trafiksikkerhed. Der er 10 dødsulykker i 2008 (t.o.m. 1. december) som er historisk lavt. Der er dog flere alvorlig skadede.  Hastigheden på vejnettet er gået ned. Middelhastigheden har mindsket 4 km/timen fra 2004. Grunden er mere kontrol, politikontrol og hastighedskameraer. Trafikken på vejene er blevet mindre, har sammenhæng med den økonomiske situation. Nu er trafikken i oktober 9% mindre end den var oktober sidste år. For vejdirektoratet er det sandsynligt at der bliver 10-15% nedskæring i økonomien. Ministeriet vil satse på underhold så der bliver mindre nybygning. Der er usikkerhed om omorganisering, d.v.s. sammenslutning af havn og vejbygning. 

5.      Virksomhedsplaner fra NVF udvalgene

Sekretærudvalget havde gennemgået de indsendte virksomhedsplaner. Med nogle få bemærkninger var alle virksomhedsplanerne godkendte. Der sendes ud oplysninger om dette til udvalgene.  

6.      ViaNordica 2008 – kort summering

Pär-Håkan gav en kort sammenfatning om ViaNordica 2008. Der var 1260 registrerede deltagere (der af 121 ledsagere) fra 23 lande. På udstillingen var der 49 kommercielle udstillere, samt udstilling fra udvalgene. Der var udstillinger fra 13 lande. Der var 32 sessioner i 4 parallelle sessionsserier. Af 126 præsentationer var 32 på engelsk.

Der diskuteredes om præsentationsteknikken, er det muligt at oplære dem som har foredrag om hvordan det skal gøres. Spørgsmål om at kommunikationsgruppen kan tage sig af dette.

Der blev også diskuteret om kvalitetskraverne til indlæggene er høje nok.

Konferencen gav 45.000 Euros i overskud. 

7.      Kongressperioden 2008-2012 – status

Generelt er arbejdet kommet i gang. Vi havde ”kick off” møde i begyndelsen af september, med ledende formænd og sekretærer. Mødet var positivt og straks blev der lagt op til samarbejde mellem udvalgene. På mødet fik de ledende formænd og sekretærer instruktioner om hvordan man lægger ind materiale på den nye hjemmeside og meningen er at den spiller en stor rolle i arbejdet.

Hjemmesiden skal være centrum for arbejdet og udvalgene er begyndt at bruge den. Der har været nogle små problemer med hjemmesiden, men de er blevet løst (og bliver løst løbende).

I lys af den finanskrise som har rammet Island for nyligt, sagde Hreinn at det, in til videre, ikke har effekt på at Island vil køre på opgaven at styre NVF. 

8.      Samarbejde med PIARC

a.      Nyheder fra årsmødet i Marrakech

Hreinn blev valgt ind i Excecutive committee. Balterne (Virgaudas Podziukas, fra Litauen) kom også med ind i EC.  

Der var diskussion om at der ikke var meget nytteværdi af mødet. Der var ikke tid til debat og spørgsmål. PIARC årsmøder er mest byrokrati og man møder op for at vise solidaritet. 

b.      Nordisk engagement i PIARC sekretariatet

Den nuværende repræsentant, Fredrik Friberg fra Sverige, slutter sin periode ved årsskiftet. Den nye repræsentant bliver Sanna Kolomainen fra Finland. Slutter i februar 2010. Vi skal give besked til PIARC om der bliver fortsættelse efter det.

Danmark fastholder at de trækker sig ud af samarbejdet og kun medfinansierer én udstationering mere (den finske) til og med den oprindelige slutdato (oktober 2009). Vil satse mere på CEDR og NVF.

Norge er positivt indstillet, men med nye forudsætninger, f.eks. at vi skal tænke mere egoistisk i stedet for at satse på at styrke PIARC’s sekretariat. Desuden skal man kigge på muligheder for at mindske omkostninger. Der skal også være fleksibilitet i længde af perioden, f.eks.  6 til 10 måneder i stedet for et år.

Sverige er positive med at fortsætte. Er også enige med at man kan ændre på formen.

Finland, er enige med Norge og Sverige.

Det nævnes at vi kunne tage op samarbejde med de baltiske lande i denne sammenhæng.

Besluttet at sekretærudvalget diskuterer dette videre og endelig beslutning gøres i juni 2009.  

c.      Fælles nordisk stand paa XIII Winter congress

Der foreligger tilbud om at de nordiske lande kan have en fælles stand på udstillingen i sammenhæng med den trettende vinterkonference. Det fremkom at Vejdirektoratet i Danmark kan ikke være med, men de vil undersøge om der er nogle private firmaer som er interesserede. I Norge har tre virksomheder vist interesse. De andre lande (med undtagelse af Færøerne, som ikke er medlemmer af PIARC), er interesserede i at deltage i en fælles stand og vil tjekke interesse hos private firmaer i respektive land.   

Besluttet at sekretærudvalget kører videre på dette bestiller foreløbigt plads (150 m2), tjekker interesse fra private firmaer og finder ud af praktiske ting vedrørende opstilling af standen.  

9.      Samarbejde med BRA

a.      BRA/NRA seminarrække

Der var fremlagt en liste over forslagne seminarer. Det planlagte seminar om ITS i 2009 bliver udskudt til 2010. 

b.      Nordisk stand på BRA konference i Riga august 2009?

Forslag om en NVF-stand som oprettes af kommunikationsgruppen, blev godkendt. Alle afdelinger er med i dette. 

10. Hæderspris og hædersmedlemskab

Der var to forslag om hædersmedlemmer. Jón Rögnvaldsson fra Island og Henning Christiansen fra Danmark.

Beslutning om Jóns hædersmedlemskab blev gjort via e-mails og der var enighed om det. Jón fik diplom om det afleveret den 27. november i Reykjavik.

På mødet nu var det også enighed om at Henning Christiansen blev hædersmedlem af NVF. Han får sit diplom afleveret ved et passende tilfælde, f.eks. i juni 2009.

Fra Færøerne blev det orienteret om at der er forslag om at Sten Balle får en hæderspris og han får den tildelt i sommeren 2009.  

11. Klimatopmøde i København (COP 15), NVF’s indsats

Forbundsstyrelsen besluttede i marts 2008 at gøre en indsats for at synliggøre vejsektorens miljøhensyn i forbindelse med klimatopmødet i København 2009. Der foreligger nu materiale fra Danmark om sagen. Forbundsstyrelsen godkendte indstillingen, men påpegede, at projektet skal samarbejde med NVF’s Miljø udvalg. Sagen køres videre via kommunikationsgruppen. 

12. Mødeprogram

Forslag om mødeprogram for forbundsstyrelsen i perioden 2008-2012 blev lagt frem til orientering. Der skal tillægges et GD møde i juni 2009. 

13. Eventuelt.

Ingemar nævner et svensk seminar om trafiksikkerhed som holdes årligt i Tylösand. Det var meningen at gøre det internationalt, men der var ikke så mange internationale deltagere nu i 2008. Vil gerne gøre det nordisk og NVF’s udvalg for trafiksikkerhed kommer at blive inddraget til dette. Holdes i begyndelsen af september næste år (7.-9. sept.). 

Ingemar nævner også ITS kongressen i Stockholm i slutningen af september 2009. Der bliver bl.a. tekniske turer til Oslo, København og Helsingfors. NVF udvalg om ITS vil deltage i dette. Danmark spørger om hvilke penge der skal bruges og til hvad. Der kommer plan fra udvalget om dette.  

Pär-Håkan nævner at det helst skal være klart i januar måned hvilke fælles NVF-udgifter man har tænkt på i året, ellers kan man ikke tage hensyn til det.  

 

2. december 2009

Thorir Ingason