Go to navigation

 

NVF Kompetenspris 2016

Personalen er företagets viktigste resurs för att företaget ska klara av åtaganden och nå uppsatta mål. Företaget behöver tillgång till kompetenta medarbetare idag och i framtiden. Med kompetens menar vi förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Konkurrensen om kompetent arbetskraft är stor och kräver ständig utveckling av arbetssätt för att klara det framtida kompetensbehovet i verksamheten.

NVF temagrupp kompetens vill stimulera nytänkande och utveckling för kompetensförsörjningsarbetet i ”branschen[1]” genom att lyfta fram och sprida goda exempel. Vi inbjuder därför NVF medlemmar till NVF Kompetenspris 2016.

Vem kan få priset?

Alla som arbetar inom ett företag/organisation, som är medlem inom NVF är välkomna att lämna in förslag till NVF Kompetenspris 2016.

Hederspris delas ut till det företag/organisation som pristagaren representerar.

Resestipendium delas ut till pristagaren.

Nomineringskriterier och Bedömningsgrunder

Tävlingsförslag kan nomineras för projekt/aktivitet som stödjer ett eller flera av nedanstående viktiga områden för den framtida kompetensförsörjningen.

 • att få fler ungdomar som studerar för ”branschen” relevanta utbildningar

 • att utbildningsorganisationer/skolor och branschen samarbetar för utveckling av utbildning som motsvarar ”branschens” behov

 • att ta tillvara på de möjligheter som en gränsöverskridande rekrytering gentemot andra länder ger

 • att få en väl fungerande omskolning av yrkesverksamma med annan utbildning/erfarenhet för att täcka branschens kompetensbehov

 • att få en väl fungerande vidareutveckling av medarbetare

 • att ta till vara personer med utländsk bakgrund som finns i landet och som har relevant utbildning


Projekten/aktiviteterna ska vara tillämpade i praktiken och erfarenheter av tillämpningen ska redovisas för respektive förslag.

Förslagen kommer att bedömas utifrån

 • Genomförbarhet - Möjlighet att för andra att tillämpa förslaget i sin organisation. Kostnader kontra fördelar ska tas i beaktande.

 • Bedömd effekt - Vilken effekt som genomförandet av förslaget har medfört. Beskrivningen ska kopplas gentemot relevant nomineringskriterium.

 • Originalitet/ Nytänkande – På vilket sätt förslaget bidrar till utveckling av arbetssätt.

Nominering

I ansökan anges:

 • Vilket projekt/vilken aktivitet som anmäls

 • Namn och organisatorisk tillhörighet för förslagsställaren/förslagsställarna

 • Förslaget ska redovisas på max 5 A4 – sidor. Redovisningen ska innehålla:

  Kort beskrivning av projektet/aktiviteten inkl. erfarenheter av tillämpning. (Utförligare beskrivning kan bifogas förslaget)

  Vilket/vilka nomineringskriterier som förslaget stödjer

  Motivering varför förslaget ska få priset utifrån:

 • Genomförbarhet

 • Bedömd effekt

 • Originalitet/ Nytänkande

Ansökan skickas till NVF temagrupp kompetens adress, Fjerdingen Lillian <Lillian.Fjerdingen@norconsult.com> senast den 15 februar 2016.

Ansökan ska skrivas på ett skandinaviskt språk eller på engelska.

Urvalet görs utifrån inlämnade beskrivningar. Förslagsställaren/förslagsställarna ska vara beredda på att svara på kompletterande frågor angående inlämnat förslag.

Juryn utses av NVF temagrupp kompetens.

Juryns ska ge en skriftlig motivering till sitt val. Juryns beslut kan inte överklagas.

Prisutdelning

Vinnaren offentliggörs och priset delas ut i samband med VIANORDICA kongressen 2016.

Det vinnande förslaget belönas med ett hederspris till det företag/organisation som pristagaren representerar och ett resestipendium på 5.000 euro till pristagaren.

Resestipendiet ger inspiration och om möjliggör studier inom kompetensområdet. Efter genomförd resa lämnar pristagaren en reseberättelse till NVF. Reseberättelsen publiceras på www.nvfnorden.org Pristagaren svarar för eventuella skatteeffekter med anledning av prissumman.

 

Kontaktpersoner

Vid frågor om NVF kompetenspris kontakta:

Britt-Marie Majbäck, Trafikverket, Sverige,

tel: + 46 771 921 921, mail: britt-marie.majback@trafikverket.se

Jukka Hopeavuori, Trafikverket, Finland, tel. +358 20 637 3047, mail: jukka.hopeavuori@liikennevirasto.fi

Lillian Fjerdingen Norconsult, Norge: tel: + 47 416 63 638 mail: Lillian.Fjerdingen@norconsult.com

Õlöf Dagny Thorarensen, Vegagerdin: olof.d.thorarensen@vegagerdin.is

Henrik Harder, VEJ-EU, Danmark, tel: + 45 72 17 02 17,  mail: henrik@vej-eu.dk[1] Med branschen menas den verksamhet som inryms inom NVF verksamhetsområde