Go to navigation

Kompetence og rekruttering

Notatet

 

Dette notat er en beskrivelse af resultaterne af temagruppes arbejde. Det er materia-le som er behandlet på møder og workshops, dels med gæster, dels på workshops med andre NVF grupper og dels fra vores almindelige møder.

Det generelle indtryk i de fire deltagende nordiske lande er, at de forudser at der bli-ver ingeniørmangel inden for vej- og trafiksektoren.

Det vil også gælde andre fagom-råder. Det skyldes dels en relativ stor andel af ældre medarbejdere, ikke mindste i den offentlige sektor og dels at der ikke er så mange unge, der inden for ingeniørom-rådet vælger at uddanne sig inden for vej- og/eller trafikområdet.

Lige i øjeblikket ser det ud til, at der er tilstrækkeligt mange ansøgere til ledige jobs i sektoren. Det skyldes den økonomiske afmatning; men alle forventer, at når der kommer gang i økonomien igen, så vil der igen være mangel på kvalificerede ingeni-ører i sektoren. Fra Danmark ved vi, at der især kommer til at mangle anlægsingeniø-rer, da der er besluttet en lang række større anlægsarbejder de næste 6-10 år, bl.a. broer, metro og motorveje.

I notater er der forslag til, hvad der kan gøres for at få flere til at vælge ingeniørud-dannelsen, hvilke muligheder er der for rekrutring og eksempler på samarbejde i sek-toren.

Notatet er udarbejdet af temagruppen.