Go to navigation

Til stede:
Hreinn Haraldsson (IS)
Thorir Ingason (IS)
G.Pétur Matthíasson (IS)
Per Jacobsen (DK)
Hans Oluf Krog (DK)
Marianne Worm (DK)
Raimo Tapio (FI)
Matti Mannonen (FI)
Pär-Håkan Appel (FI)
Anne Ranta-aho (FI)
Ewald Kjølbro (F)
Levi Hentze (F)
Terje Moe Gustavsen (N)
Mats Rønnbo(N)
Marit Due Langaas (N)
Lena Erixon (S)
Eskil Sellgren (S)
Per-Erik Winberg (S)
Carolina Theolin-Palmell (S)

1.    Åbning af mødet

Hreinn bød velkommen til mødet og takkede Nordmændene for modtagelsen.

Anne Ranta-aho deltog i mødet, men hun vil tage over som sekretær i den finske afdeling i den nye periode. Hun præsenterede sig selv.

2.    Godkendelse af agendaen

Agendaen blev godkendt.

3.    Referat fra sidste møde i København, 7. juni 2011.

Referatet blev godkendt.

4.    NVF’s strategisk plan 2012-2016.

Der forelå dokument fra sekretærgruppen før mødet: 1) strategisk plan; 2) reviderede vedtægter; 3) revideret arbejdsordning og 4) kommunikationspolicy (incl. sprogpolicy). Disse blev drøftet og besluttet som følger:

1)    Strategisk plan 2012-2016

Der var diskussion om udvalgsnavn for Informationssystem, som gerne vil blive forkortet til IKT. Forslag om at udvalget for lov til at bestemme. Der kan skrives Informationsystemer/IKT ind i dokumentet.

Der var diskussion om forholdet til CEDR. Det sker måske mest i GD-mödets regi, men der skal også tænkes på at CEDR har arbejdsgrupper, som har tilknytning til NVF arbejdet. Besluttet at dette skal tages op i sekretærudvalget, hvilke CEDR-grupper deltager vi osv.

Dokumentet "Strategisk plan 2012-2016" blev ellers godkendt.

2)    Reviderede vedtægter

Marit gennemgik dokumentet og de ændringer som er foreslået.

Vedtægterne blev vedtaget med foreslåede ændringer.

3)    Revideret arbejdsordning

Marit introducerede sagen

Arbejdsordning blev vedtaget med de ændringer som foreslået.

4)    Kommunikationspolicyen, incl. sprogpolicy

Der var diskussion om dobbelsprogpolicien, dvs. brug af engelsk i tillæg til skandinavisk. Der var synspunkter om at det skulle være mere klart at hovedsproget er skandinavisk, men det er frit at vælge engelsk om det er nødvendigt. Det blev også nævnt at møder kunne foregå på blanding af skandinavisk og engelsk. Der var meninger om at dette ikke kommer klart nok frem i dokumentet. Dokumentet er både policy dokument, men der er også diskussion og vejledning i det.

Besluttet at dokumentet skal omskrives lidt i denne sammenhæng og sendes rundt til kommentar, tidsfrist er sat 1. marts.

Ledende lande i perioden 2012-2916

I tillæg til diskussion om foreliggende dokumenter var der diskussion om ledende lande i udvalgene i næste periode. Følgende forslag er kommet fra sekretærudvalget og det blev godkendt uden ændringer.

Utvalg

Ledende land 2012-2016

Belegninger

Finland

Bruer

Norge

Drift og vedlikehold

Norge

IKT

Sverige

ITS

Sverige

Kompetanse

Norge

Kjøretøy og transporter

Norge

Marked og organisasjon

Finland

Miljø

Danmark

Strategisk planlegging

Finland

Tilgjengelighet

Danmark

Trafikksikkerhet

Sverige

Transport i byer

Danmark

Tunneler

Sverige

Utforming av veger og gater

Island

Vegens konstruksjon

Danmark

 

5.    ViaNordica 2012, forberedelse – status

Formand i programgruppen, Ríkharður Kristjánsson, gjorde rede for status på forbundsmødet d. 24. november. Der fremkom at programmet er næsten 100 % på plads, men der mangler stadig et par forelæsere i plenumsessioner. Der er endnu ikke megen interesse for udstillingen og der er endnu ikke fundet nogle sponsorer, men det arbejdes på det.

Der skal printes anden cirkuler med oplysninger om sessionernes indehold for distribution. I denne sammenhæng blev det diskuteret om mulighed for at introducere nordisk marked for europæiske firmaer.

Oplæg til kongressen er godkendt som det står nu. 

6.    Hæderspris og hædersmedlemmer

Der var ingenting i denne sammenhæng. 

7.    Aktuelt fra de enkelte lande

Island (ref Thorir Ingason):

Hreinn (Vedlæg 1):

Viser budget for Vegagerðin siden 1996. Der fremkommer at budgettet 2011 er det laveste i 15 år. Investeringen har mindsket og mange entreprenørfirmaer har gået konkurs. Der ser ikke ud til at være mere satsning til vejtransport i de nærmest kommende år. Der er ikke blevet hyrede nye personer til Vegagerdin de sidste to år. Trafikken er ikke mindsket selvom krisen. Udvikling i antal dræbte i trafikken er gået nedad de sidste år. Hreinn fortalte om økonomien i Island. Inflationen er nu 5,3%. Arbejdsløshed er lidt over 7% som er mindre end 2009 og 2010. Økonomisk tilvækst er blevet positiv efter to år med minus. Vedrørende omorganisering af transportinstitutioner i Island er der ikke sket så meget siden sidst. Behandles endnu i Altinget og hvis vedtaget skal det ske den 1. juli 2012. 

Danmark (ref Marianne Worm): 

Per (vedlæg 2 ):

Per orienterede om, at der var kommet ny regering i Danmark, bevillingsforventninger til anlæg, drift og vedligeholdelse i de kommende budgetår og om forskellige planlægningsundersøgelser samt en række strategiske og miljømæssige undersøgelser af mulige kommende infrastrukturprojekter. Per Jacobsen orienterede desuden om udviklingen i antal trafikulykker i Danmark.

Hans Oluf:

Asfaltbranchen ser lysere på fremtiden. Nævner også at flere udenlandske firmaer er begyndt at byde i Norden, det bliver derfor vigtigt at sikre, at firmaer som kommer fra udlandet til Danmark arbejder på samme vilkår som danske firmaer.

 Finland (ref Pär-Håkan Appel): 

Raimo:

Trafikpolitisk redogörelse

En ministerarbetsgrupp och en tjänstemannagrupp har bildats för att bereda en trafikpolitisk redogörelse. Bakgränsen för arbetet är april 2012. I arbetet drar man upp riktlinjerna för utvecklandet och underhållet av trafiksystemet inklusive åtgärdsprogram till år 2022. Samtidigt utarbetas en trafikpolitisk vision och strategiska mål för år 2030.

I förhållande till totalbehoven är den nuvarande investeringsvolymen för hög och en önskan är att man kunde flytta över en del av investeringsanslagen till drift och underhåll.

E18 Koskenkylä-Kotka ( PPP)

Beslut om upphandling förra veckan. 30 dagars besvärstid. Kostnaderna för finansieringen går upp hela tiden och finansieringsavtalen är ännu inte undertecknade. Typiskt för tiden är att bankerna inte vill bära några risker.

Budgeten för år 2012

Nästa års budget ger tillfredsställande ramar för basväghållning även om nivån på lång sikt är för låg. Järnvägssektorn för en förhöjning.

För administrationens del innebär budgeten en klar åtstramning. 30 % av resekostnaderna skall skäras ner och i fråga om köp av tjänster är minskningen 40 %. Man är tvungen att göra klara prioriteringar t.ex. i fråga om internationell verksamhet. 

Matti (vedæg 3):  

Finanskris

Finanskrisen inom Euro-området har medfört att förväntningar inom konsultsektorn och hela byggbranschen har gått dramatiskt ner sedan våren. Recessionen fortsätter inom den offentliga sektorn i Finland. W-kurvan är ett faktum.

Bara lite rum finns för nya stora investeringsprojekt inom vägsektorn under 2011-12, några redan beslutade stora projekt fortsätter.

Prisnivån för projektering är mycket låg – hyperkonkurrens och dålig lönsamhet inom hela samhällsbyggnadsprojekteringen (profit 2% i medeltal år 2010, blir inte bättre 2011). Industrin och byggnadssektorn har också börjat minska sin aktivitet i Finland, vilket betyder att konjunkturen i projektering kommer att ytterligare försämras under år 2012.

Regeringen kämpar för att klara av hållbarhetsunderskottet och har inga resurser att stimulera i den nya krisen.

Trafikrevolution

”Trafikrevolutionen” har fått plats i regeringsprogrammet. Nya metoder och infallsvinklar söks för att lösa trafikproblem med mindre offentliga investeringar (samarbete med kunder för att identifiera de mest kritiska problemen och hitta rätta lösningar, helhetstänkande i transportsystemplanering, påverkan på efterfrågan och val av färdmedel, utnyttjande av telematik och ITS, ”den som får nytta betalar”-princip...) 

Færøerne (ref. Levi Hentze): 

Ewald (vedlæg 4):

-          Der var valg til Lagtinget 30. okt. Fra mindretalsregering til klart borgerligt flertal. Man kan forvente radikale ændringer af den off. sektor. Der skal være skatteloft på ca 40%. Skattelettelserne skal finansieres bl.a. på kort sigt med at beskatte pensionsopsparingerne ved indbetaling, men ellers med off. besparelse, bl.a. ved at lægge ministerier og/eller institutioner sammen, meget fokus skal lægges på økonomisk vækst, afgift skal lægges på fiskerirettigheder og det skal tilskyndes at forarbejde fisk på land.

-          Vi har stort underskud på finansloven, import af varer er nedadgående og eksporten er stabil, arbejdsløsheden er på 7% og ser ikke bedre ud på sigt. Dette har nedadgående udvikling på infrastrukturen, man kan regne med off. besparelser og manglende bevilling til infrastrukturen fra 2012, men dog regner vi med opprioritering af drift og vedligehold, vi har stort efterslæb på denne konto. Der skal udarbejdes en plan til finansiering af dette efterslæb, der er forskellige modeller.

-          Ny vejlov er på vej, som dækker både lands- og kommunale veje, som gør det nemmere at planlægge. Der skal også udarbejdes en off. udbudsportal/-politik. Alt skal udliciteres. 

Norge (ref. Marit Due Langaas): 

Terje (vedlæg 5):

- Trafikksikkerhet: 2011 ser ut til å bli bedre enn foregående år mht drepte og hardt skadde

- Nasjonal transportplan 2014-2023: Transportetatene og Avinor arbeider med planforslaget som skal legges fram 29. februar 2012.

- Ferjefri E39 (Kristiansand-Trondheim) - 8 ferjekryssinger i dag. 

Mats:

- Viktig å opprettholde fokus på sikkerhet.

- Asfaltbransjen: bøtelegging for kartellvirksomhet.

- Boligmarkedet: holder seg oppe. 

Sverige (ref. Per-Erik Winberg): 

Lena (vedlæg 6):

Under 2010 hade vi det lägsta dödstalet i trafiken sedan andra världskriget. Året är också bra men vi kan se en viss ökning av dödstalen.

Trafikvolymerna på våra vägar har under de senaste åren i stort varit konstanta, frånsett en nedgång för lastbilstrafiken under år 2009. 

Vi fortsätter att justera vår organisation på Trafikverket. Den stora Trafikavdelningen har delats i två enheter, Trafikledning och Underhåll.

Vi håller på med en Kapacitetsutredning år Regeringen. Till att börja med gällde det att titta på järnvägskapaciteten men nu har uppdraget utökats så nu omfattar det alla transportslag och har som sista tidsgräns år 2050.

Inför kommande vinter har vi försökt att förbereda oss själva och alla våra samarbetspartner på riktiga vinterförhållanden. De två senaste åren har varit mycket besvärliga för järnvägen speciellt men också för de andra transportslagen.

Eskil:

Marknaden har varit god för konsulter och entreprenörer under flera år.

Vi har upplevt en viss fördröjning från Trafikverkets sida, vilket förmodligen hänger ihop med den stora omorganisationen.

Nu märker vi att man har fått upp farten.

Konkurrensen är hård och priserna låga. 

8.    Samarbejde med PIARC 

Vores udsendte i Paris, Carolina Theolin-Palmell gav en rapport på forbundsmødet d. 24. november. 

Carolinas kontrakt udløber i april. Finland skal tage over og har begyndt at søge person til opgaven. Der er ansøgningsfrist til 15. december. Man regner med at den nye repræsentant kommer til Paris 1. april og arbejder med Carolina den første måned.  

Ramio spørger om arbejdsopgaverne i Paris kræver at personen har f.eks. vejteknisk baggrund. Carolina tror det beror mere på den enkelte person.  

Carolina påpeger at NVF som helhed har en styrke inden for PIARC og det kunne man måske bruge til et eller andet. Carolina snakker også om at det kunne være bedre at den udsendte i Paris var der længere end de 9 måneder til et år som er vanligt nu. 

Per-Erik fortalte at Sverige har til udnævnt en person til formandspost i trafiksikkerhedsgruppen (ST 3.1). Det er Mats-Åke Belin fra Trafikverket og man tror at han har stor mulighed for at komme ind. Besluttes på ex com mødte som holdes i Reykjavik i april.   

9.    Samarbejde med BRA 

Seminar om ”Restructuring Road Management” blev holdt 1. september i Mariahamn på Åland. Pär-Håkan fortalte om at der har kun været positiv feedback. Det virkede godt at have vores egen personer som moderatorer. Balterne var også mere engagerede i dette møde end før.  

Det årlige broseminar blev holdt den 7. september i København, på engelsk, med baltisk deltagelse, men ingen indlæg. 

Der er ikke planer om flere NordBalt seminarier i denne periode. 

Der er forslag om at i stedet for formelt møde i NordBalt styrelsen i forbindelse med kongressen 2012, skal vi have en modtagelse, hvor der også var nogle præsentationer, f.eks. om bygningen af Harpa og/eller oplysninger fra bibliotek- og/eller museum samarbejdet. Forbundsstyrelsen var enig med dette forslag. 

10. Eventuelt.

Ingenting.   

11. Næste møde. 

Næste forbundsstyremøde er ifølge kalenderen planlagt d. 9. marts i Reykjavik. Dersom det ikke foreligger specielle ting til diskussion eller beslutning på den tid var det besluttet at næste møde bliver i forbindelse med kongressen i juni. 

December, 2011

Thorir Ingason