Go to navigation

Til stede:

Hreinn Haraldsson (IS)

Thorir Ingason (IS)

G.Pétur Matthíasson (IS)

Per Jacobsen (DK)

Carsten Uttenthal (DK)

Marianne Worm (DK)

Raimo Tapio (FI)

Pär-Håkan Appel (FI)

Levi Hentze (F)

Terje Moe Gustavsen (N)

Mats Rønnbo(N)

Marit Due Langaas (N)

Lena Erixon (S)

Eskil Sellgren (S)

Per-Erik Winberg (S)

 

1.    Åbning af mødet

Hreinn bød velkommen til mødet og takkede svenskerne for modtagelsen.

Dette var Raimos første forbundsstyrelsesmøde, men han tager over som formand i den finske afdeling ved årsskiftet 2010-2011. Dette var også Carstens (næstformand i den danske afdeling) sidste møde, men han går nu på pension.

Raimo var ønsket velkommen og Carsten fik stort tak for sin deltagelse i NVF de sidste år. 

2.    Godkendelse af agendaen

Agendaen blev godkendt.  

3.    Referat fra sidste møde på Færøerne, 11. august 2010

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde, foruden at i pkt. 6 i vedtag om IT-teknologi er det blevet ændret at forslag fra kommunikationsgruppen skal nu behandles på forbundsstyremøde våren 2011 i stedet for høsten 2010.

Referatet blev ellers godkendt.  

4.    Aktuelt fra de enkelte lande 

Island (ref Thorir Ingason):

Hreinn: fortalte hvad som er hent siden sidst. Vi har fået ny minister som kommer fra det venstre-grønne parti. Han har sagt at han synes at det faglige skal råde i vejbygning, ikke politik. Sammenslutning af institutter er blevet udsat mindst et år til årsskifte 2011-2012. Nedskæring af budget endnu en gang 2011. 2012 skulle det være bedre. Færre døde i trafikken i år end sidste år. 

Danmark (ref Marianne Worm):

Per Jacobsen gav en status om vejdirektoratets indsats over for spøgelsesbilister og orienterede bl.a. om, at Vejdirektoratet og Danmarks tekniske Universitet er i færd med at undersøge, hvem spøgelsesbilisterne er, og hvorfor de bliver det. Per Jacobsen orienterede også om innovative tiltag i forbindelse med et motorvejsprojekt; om trafiksikkerhed, herunder udviklingen i antal dræbte, og om udviklingen i det statslige og kommunale anlægsmarked. To styrelser, Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen, var blevet lagt sammen. 

Carsten Uttenthal orienterede om markedssituationen for rådgiver- og entreprenørydelser. Markedet er stadig er præget af krisen, dog er anlæg, herunder især infrastruktur, inde i en positiv udvikling, mens byggeriet stadig er hårdt ramt. Samtidig forsøger udenlandske firmaer at vinde markedsandele og gør det med en vis succes. Bl.a. er det lige blevet offentliggjort, at de italienske firmaer Ansaldo og Salini har vundet kontrakterne på Metro Cityring.  

Finland (ref Pär-Håkan Appel):

Raimo: Omorganisering er vigtigt, valg næste år. Ikke store investeringer i nærmeste fremtid. Trafiksikkerhed går godt, antal dræbte går ned.  

Pär-Håkan viser nyt organisationkart fra 1.1.11. Raimo leder drift og underhold. Virksomhed, afdeling, enhed. Ligner det svenske. Der skal skæres ned i personale fra 700 til 600 under de nærmeste åren, samt at man skal flytte 130 presoner til Vilmanstrand.

Færøerne (ref. Levi Hentze):

Levi: Der var ikke noget særligt nyt fra vejsektoren siden sidst. Oyvindur er jo holdt op hos Landsverk, som også tidligere anmeldt. Levi skulle hilse fra ham, samt fra Boði Haraldson, som også var forhindret i at komme til mødet. Der var hilsener tilbage. Man kan regne med, at en ny direktør for Landsverk vil bliver ansat i nærmeste fremtid.

Norge (ref. Marit Due Langaas):

Terje Moe Gustavsen: Statens vegvesens hjemmesider www.vegvesen.no er blevet kåret til årets nettsted i Norge.

Iverksetting av forvaltningsreformen innen vegsektoren går bra, og fylkeskommunene, som har overtatt eierskapet for store deler vegnettet, bevilger store beløp til vegformål. Totalt omsetter Statens vegvesen nå 50 % mer enn for 5 år siden, mens bemanningen er økt med 20 % i samme periode. Det pågår en diskusjon om å opprette et vegtilsyn (et systemtilsyn) som skal rapportere til vegdirektøren.

Mats Rønnbo: ”Helgelandspakken” i Nordland fylke, entreprenører er bedt om at lægge op forslag til gjennomføringsstrategier. Det rapporteres om mindre spordybde på vegnettet i Sverige enn i Norge, og årsakene bør ses nærmere på.

Sverige (ref. Per-Erik Winberg):

Lena: Det har varit val i Sverige och Alliansregeringen sitter kvar med ett minskat mandat. Ny minister har utsetts, Catharina Elmsäter-Svärd, och ny statssekreterare också.

Det pågår mycket diskussioner mellan regeringen och Trafikverket och speciellt beträffande drift och underhåll.

Trafiksäkerheten fortsätter att förbättras. Prognosen för 2010 är att antal omkomna kommer att hamn runt 300. De främsta orsakerna är sänkta hastigheter, mittseparering och ATK (automatisk hastighetskontroll).

Konjunkturen är på väg uppåt i Sverige vilket bland annat märks på en ökande lastbilstrafik. Personbilstrafiken är mer stabil. På järnvägssidan är det ”all time high”.

Den nya organisationen fungerar bättre och bättre. Externt får Trafikverket ett gott omdöme. Internt finns fortfarande problem med olika system, bl.a. IT.

Ett effektiviseringsarbete pågår på Trafikverket för att dra nytta av den nya organisation, både den inre och yttre effektiviteten ses över. Målsättning är 30 – 40% effektivisering fram till 2013.

Eskil: Av förståliga skäl har Trafikverket haft ett stort internt fokus vilket bl.a. har visat sig i att det har varit få konsultförfrågningar under 2010 men vi vet att det finns många på gång. Det finns en koncentration till de tre storstads områdena. Entreprenörerna har mycket att göra och detsamma gäller för konsulterna.

Kompetensfrågan står i fokus. Prispressen är mycket hård. Vi ser också en internationalisering på konsultsidan med nya ”lågpriskonsulter” på väg in.

5.    NVF’s strategisk plan 2012-2016.

Der foreligger dokument fra sekretærgruppen til forbundsstyrelsen om anden del af arbejdet, som handler om strategisk tema og udvalgsstruktur, samt hædersmedlemskab og hæders pris. Dokumentet blev introduceret af Marit. I dokumentet er der nogle forslag til vedtagelse i styrelsen.

Forslagene blev gennemgået og diskuteret hvert for sig med følgende resultat.

Strategiske temaer

Forslag til vedtak: NVF vil i perioden 2012-2016 ha følgende strategiske tema: Sikre og miljøvennlige transportsystemer; Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer; kompetente organisasjoner og effektiv organisering; Innovasjon og fornyelse. Alle utvalg arbeider, i større eller mindre grad, mot alle strategiske tema.

Alternativt forslag til vedtak hvor de to første temaer slås sammen til ett: NVF vil i perioden 2012-2016 ha følgende strategiske tema: Optimale transportsystemer; Kompetente organisasjoner og effektiv organisering; Innovasjon og fornyelse. Alle utvalg arbeider, i større eller mindre grad, mot alle strategiske tema.

Disse forslag går ud fra at ingen udvalg vil blive sorteret under kun et tema, men skal i sit arbejde tage hensyn til dem alle.

Man diskuterede det synspunkt fra forbundsmødet d. 25. november om at NVF er vejforum, men der snakkes om transportsystemer i temaerne. Der var enighed om at vores vejforum skal ses i sammenhæng med et større transportsystem for at det skal kunne fungere. Det blev også påpeget at PIARC snakker i sine strategiske planer om transportsystem og vejer inden for det. Der er enighed om at der ikke er grundlag til at ændre på dette i teksten.

Besluttet at alternativ 1, med fire strategiske temaer, bliver vedtaget.

Hædersmedlemmer og hædersrpis

Der er foreslået tre alternativer til vedtak:

i) Hedersprisen skal være en pris på nasjonalt nivå. Det enkelte avdelingsstyre kan tildele hederspris, uten samtykke fra øvrige avdelingsstyrer, etter egne nasjonale retningslinjer. Hedersprisen kan tildeles både enkeltpersoner og grupper. Forbundsstyret holdes orientert om tildelinger.

ii) Hedersprisen skal være en pris på nordisk nivå. Det enkelte avdelingsstyre kan tildele hederspris, uten samtykke fra øvrige avdelingsstyrer, etter felles nordiske retningslinjer. Hedersprisen kan tildeles både enkeltpersoner og grupper.

iii) Hedersprisen forlates.

I diskussionen fremkom det at der har været forskellige synspunkter ifølge spørgerunden, med og i mod. Der fremkom forslag på mødet om fjerde alternativ, d.v.s. at have en nordisk pris, som bestemmes af forbundsstyrelsen.

Der var enighed med en nordisk pris og at der skal skrives kriterier for den som bruges fra og med næste periode. Sekretærgruppen arbejder videre med dette og kommer med forslag til forbundsstyremødet i juni 2011.

Næste skridt i arbejdet med strategisk plan 2012-2016 bliver ellers at gennemgå dagens udvalg og se hvilke ændringer skal gøres. Dette kan være at nogle udvalg udgår, men nye kommer ind. Vi vil også se på om nogle udvalg kun arbejder på nordisk niveau (som de to temagrupper vi har, gør i dag). Nuværende udvalg vil få anledning til at udtale sig om kommende udvalg på baggrund af vedtagne strategiske temaer og udvalgsstruktur. Sagen bliver så fremlagt til forbundsstyremødet i juni 2011.

I arbejdet vil sekretærgruppen også tage hensyn til diskussion som fremkom på forbundsmødet d. 25. november 2010 om hvordan udvalg skal oprettes (f.eks. idé om at på forhånd valgt formænd og sekretærgruppe laver kommissorium som medlemmer bliver valgt i forhold til det).

Forbundsstyrelsen drøftede også den udmelding, der var kommet på forbundsmødet dagen inden (25.11. 2010). En række formænd havde efterlyst et signal fra Forbundsstyrelsen angående aktiv deltagelse i udvalgsarbejdet. De havde bl.a. spurgt, om det var i orden at bede inaktive udvalgsmedlemmer om at træde ud af udvalgene for at give plads til mere aktive udvalgsmedlemmer. Forbundsstyrelsen kunne fuldt ud støtte op om dette og besluttede at sende en bekræftende mail til udvalgsformændene. Afsender bliver Hreinn Haraldsson.

6.    ViaNordica 2012, forberedelse – status

Forberedelsen var drøftet på møde med ledende formænd og sekretærer d. 25. november. Der foreligger programoversigt, hvor der er kommet titler til sessionerne. Der er endnu diskussion om plenumsessionerne. Besluttet at forslag om dem skal sendes ud straks efter jul. Derefter kan forbundsstyrelsen tage afstand til programoversigten via e-mail.

Ifølge tidsplanen skal der første cirkuler om kongressen udsendes i februar 2011. I slutningen af august 2011 skal udvalgene være klare med forelæsere i sine sessioner og invitation bliver udsendt i november 2011. Man regner med at bruge internet i denne sammenhæng.

Sproget blev diskuteret på mødet d. 25. november. Tanker om at hele kongressen foregår på engelsk fik ikke støtte. Det frem kom bestemte meninger på forbundsstyremødet om at nordisk samarbejde skulle baseres på det nordiske sprog. Der bliver undersøgt hvilke udvalg er parat til at holde sine sessioner på engelsk. Sagen diskuteres videre i Island og Hreinn udtalte sig om at på kongressen 2012 ville der ikke blive mindre muligheder, end i Finland 2008, for at følge med i sessionerne selvom mand ikke forstår skandinavisk, det betyder at det sigtes på at tilbyde simutantolkning hvor engelsk ikke er brugt.

7.    Samarbejde med PIARC 

a.    Samarbejdsaftale med PIARC.

Den nye aftale blev underskrevet i Budapest 21. oktober 2010. Den findes på hjemmesiden. Aftalen er praktisk og afspejler nu bedre samarbejdet mellem de to organisationer end før. I den har NVF ikke en NC status mere.  

b.    Nationalkomiteer i Norden.

Alle landene har takket nej til tilbud om at stifte national komite inde for sit land foruden Sverige men de har samme synspunkt som de andre. Finland har holder døren også åbent, selvom de har takket nej for nu. Situationen i landene m.h.t. PIARC er således at det ikke er behov for NC.  

c.    PIARC strategiske plan og deltagelse i PIARCs kommiteer

Marit lagde sagen op. Det fremkom at PIARC er begyndt at fokusere på vej inden for transportsystem i sit nye strategiske plan. Der fremkom også at (kun) ti land sendte ind indspil til det strategiske plan. Der bliver ikke store ændringer fra dagens struktur. Mere indflydelse for trafiksikkerhed og klima. Der er planer om fire strategiske temaer, samme som i nuværende periode. PIARC er lidt tungt i formen. Processen med at fylde ind nordiske deltagere i udvalgene er ikke begyndt, men vi vil gerne have samarbejde om at få nordiske deltagere i alle de vigtigste komiteer.   

I kommissionerne har vi haft samarbejde om hvem som går ind fra de nordiske lande.

Synspunkt om at vi skulle prøve at have effekt på ændring af PIARC i fremtiden. Vi skulle samordne os i Norden i den sammenhæng.  

d.    Eventuelt

Ny rekruttering af NVF’s udsendte i Paris, fra Sverige. Der var to ansøgninger og det vil ligge klart ved årsskiftet hvem der rejser til Paris.  

8.    Samarbejde med BRA  

Det er nu lagt op med at samarbejdet sker på ad-hoc basis og seminarier kun holdes når behovet kommer op i stedet for at have en på forhånd bestemt liste af seminarier. Af listen som vi har haft er det kun seminar om broer som er blevet holdt med deltagelse fra de baltiske lande. ”Universal design” er ikke sandsynligt og ”ITS in Road and Traffic Management” bliver afholdt på det skandinaviske sprog og Balterne bliver ikke inviteret pga. lav forhåndsinteresse fra de baltiske lande. Men på ad-hoc basis er der kommet en idé om seminar om sommervedligehold og det er blevet arrangeret i maj 2011, med god deltagelse og indlæg fra de baltiske lande.

Nu planlægges også seminar om Restructuring Road Management nr. 4 på Åland 1.-2. september 2010. Pär-Håkan viste plan for seminariet. Dato for seminariet er 1. og 2. september. Mulige diskussionspunkter, foruden ændringer i vejdirektoraterne er: ansvar for forskning og udvikling i branchen?

I diskussionen frem kom det at det er vigtigt at køre på dette seminar, bl.a. på grund af at andet samarbejde som man har haft med Balterne ikke er aktivt. Men det skal diskuteres, både i vores gruppe (på vores næste møde i juni) og med Balterne, om disse seminarier skal fortsætte. Det fremkom at samarbejde med Balterne har vist sig at være vigtigt for rådgivere i de nordiske lande.

Der var kort diskussion om MoU om samarbejdet. Skal den ændres? Den vi har nu er ikke tidsbegrænset og behøver ikke ændres på grund af det.  

9.    Eventuelt.

Snesmeltemaskiner.

På sidste møde var udvalg Drift og underhold bedt om at samle op hvad der findes af informationer og erfaringer om snesmeltemaskiner i de nordiske lande. Udvalget har sendt ind deres svar, som blev fremlagt på mødet (se vedlæg).

10. Næste møde.

Næste forbundsstyremøde holdes d. 7. juni 2011 i København, med middag om aftenen den 7. juni 2011.

 

December, 2010

Thorir Ingason